Tarifa pravidelnej dopravy


TARIFA
v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave


Čl. I

Prešovský samosprávny kraj a dopravca SAD Humenné, a.s., v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, určujú od 1.februára 2023 maximálne ceny cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave:


A) Jednosmerné základné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné

Tarifná vzdialenosť

Jednosmerné základné cestovné

Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty

Jednosmerné zľavnené cestovné

Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty

km

do 4

1,10

0,60

0,60

0,30

5 – 7

1,30

0,80

0,70

0,40

8 – 10

1,50

1,00

0,80

0,50

11 – 13

1,70

1,20

0,90

0,60

14 – 17

1,90

1,40

0,80

0,70

18 – 20

2,10

1,60

1,10

0,80

21 – 25

2,30

1,80

1,20

0,90

26 – 30

2,50

2,00

1,30

1,00

31 – 35

2,70

2,20

1,40

1,10

36 – 40

2,90

2,40

1,50

1,25

41 – 45

3,10

2,60

1,60

1,35

46 – 50

3,30

2,80

1,70

1,50

51 – 55

3,50

3,00

1,80

1,65

56 – 60

3,70

3,20

2,00

1,80

61 – 70

4,10

3,60

2,20

1,98

71 – 80

4,50

4,00

2,50

2,20

81 – 90

4,90

4,40

2,80

2,40

91 – 100

5,30

4,80

3,10

2,60

101 – 110

5,70

5,20

3,40

2,80

111 – 120

6,10

5,60

3,60

3,00

121 – 130

6,50

6,00

3,80

3,20

131 – 140

6,90

6,40

4,00

3,40

141 – 150

7,30

6,80

4,20

3,60

151 – 160

7,70

7,20

4,40

3,80

161 – 170

8,10

7,60

4,60

4,00

171 – 180

8,50

8,00

4,80

4,20

181 – 190

8,90

8,40

5,00

4,40

191 – 200

9,30

8,80

5,20

4,60


B) Jednosmerné osobitné cestovné  0,50 €

     Jednosmerné osobitné cestovné z čípovej karty  0,30 €

C) Jednosmerné víkendové cestovné 1,00 €

D) Prestupné cestovné z čipovej karty zľava  0,25 €

z jednosmerného základného cestovného z čipovej karty a

- z jednosmerného zľavneného cestovného z čipovej karty.

E) Dovozné

Tarifná vzdialenosť (km)

0 – 50

51 – 200

Cena (€)

1,50

3,00


Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.Čl. II


Tarifné podmienky


I. Všeobecné podmienky

1. Maximálne sadzby cestovného (ďalej len „cestovné“) a určené tarifné podmienky platia na všetkých linkách prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Humenné, a.s., za splnenia podmienok v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 a § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

2. Dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

II.  Druhy cestovného

1. Jednosmerné základné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5.

2.  Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5., pričom úhrada cestovného sa vykonáva čipovou kartou.

3.  Jednosmerné zľavnené cestovné – je cena za prepravu:

3.1.  dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku,

3.2.  sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

3.3.  žiaka alebo študenta (do dovŕšenia 26. roku veku) na jednotlivú cestu, študujúceho:

 • na základnej a strednej škole podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia,

 • na vysokej škole a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

 • v zahraničí, ktorého štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

3.4.  ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

3.5.  sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

3.6. seniora po dovršení 63. roku veku,

3.7. rodiča za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje,

3.8.  psa, s výnimkou vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej.

4.  Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty  – je cena za prepravu osôb podľa bodov 3.1 až 3.7, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

5.  Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu:

5.1.  občana po dovŕšení 70. roku veku za každých (aj začatých) 50 km,

5.2.  tehotnej ženy za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty,

5.3.  držiteľa zlatej Janského plakety za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

6.  Jednosmerné víkendové cestovné – je cena za prepravu jednej osoby v rámci rodiny (rodič/rodičia s dieťaťom/deťmi podľa bodu 3.1) na jednotlivú cestu počas soboty, nedele a štátneho sviatku pri využití autobusového spoja, bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť.

7.  Prestupné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osoby na jednotlivú cestu pri využití prestupu do 30 minút medzi autobusovými spojmi toho istého dopravcu alebo medzi autobusovými spojmi dopravcov, s ktorými majú Košický alebo Prešovský samosprávny kraj uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty. Pri platbe z jednej karty môže byť vydaný jeden prestupný lístok.

8.  Dovozné – je cena za prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm) a maximálne povolenú hmotnosť 30 kg.

III.  Podmienky pre poskytovanie zliav

Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia u osôb podľa bodu 3.1, a to od dovŕšenia 12. roku veku dieťaťa (oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad, ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje zľavnené cestovné, nie je možné posúdiť na základe fyzického vzhľadu);

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 3.2, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa;

 • žiackym preukazom alebo čipovou kartou (vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy), alebo medzinárodným študentským preukazom – International Student Identity Card (tzv. ISIC preukaz), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť formou predtlačenej platnosti, teda známky „ISIC“ alebo známky „NO ISIC“, u osôb podľa bodu 3.3 (v prípade ISIC preukazu sa kontroluje najprv platnosť zapísaná v čipe preukazu a ak platnosť nie je preukázaná elektronicky, kontroluje sa vizuálna platnosť);

 • preukazom ŤZP, ŤZP-S, alebo preukazom vystaveným iným dopravcom preukazujúcim nárok, ktorý je v systéme TransCard, u osôb podľa bodu 3.4 a 3.5;

 • preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje, u osôb podľa bodu 3.7;

 • preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na jednosmerné osobitné cestovné u osôb podľa bodov 3.6 a 5.1;

 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu u osôb podľa bodu 5.2;

 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Janského plakety u osôb podľa bodu 5.3.

Ak je možné súčasne uplatniť zľavu z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz.

Výška cestovného sa nemení, ak autobusový spoj vykoná zachádzku, ktorú je cestujúci nútený strpieť.

Výška cestovného sa mení pri predĺžení alebo skrátení autobusovej linky z dôvodu vyhlásenej obchádzky, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní. Výška cestovného sa určí najneskôr do 3 dní od premávky po obchádzkovej trase podľa tarifnej vzdialenosti zodpovedajúcej skutočne používanej dopravnej ceste.

Zjednotené kilometre: Ak je vzdialenosť medzi prvou a poslednou autobusovou zastávkou v jednej obci menšia ako 4 km a dochádza medzi týmito zastávkami k zmene tarifného pásma, môže sa použiť na určenie cestovného vyššie tarifné pásmo.

V prípade, ak dopravca poskytne nižšie cestovné ako cestovné stanovené touto tarifou, je povinný preukázateľne zabezpečiť finančnú kompenzáciu vzniknutého rozdielu.

IV.  Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravuje:

a)  príručná batožina

b)  detský kočík obsadený dieťaťom, jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,

c)  batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

d)  živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,

e)  vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.

V.  Sankčná úhrada,

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 30,- €. Pri dodatočnom doložení cestovného lístka do dvoch pracovných dní po uskutočnení cesty je sankčná úhrada 10,- €.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom na prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo psa je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 10,- €.

Úhrada za znečistenie autobusu je 20,- €.


Čl. III

Účinnosť

Tarifa a tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2023. 


1)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

 1. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

 2. Manipulačný poplatok je 1 €.

 3. Cena dopravnej karty (DK) je 6 €.

 4. Poplatok za uskladnenie batožiny je 10 €.


Z HISTÓRIE :

 - Cenový výmer PSK platný od 1.3.2014 do 31.1.2019
 - Cenový výmer PSK č. 1/2009 platný od 1.3.2009 do 31.5.2010
 - Cenový výmer PSK č. 8/2008 platný od 1.1.2009 do 28.2.2009

Na vykonanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z. a Prepravného poriadku dopravcu je dopravcom vydaná táto

TARIFA

pravidelnej autobusovej prepravy na diaľkových vnútroštátnych linkách (DAD-V)


Smernica GR č. 3/2022


Základné ustanovenia

1. Táto tarifa upravuje sadzby cestovného dopravcu a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (tarifné podmienky).

2. Táto Tarifa platí na diaľkových vnútroštátnych linkách dopravcu spolu s Prepravným poriadkom dopravcu.

3. Dopravcom podľa tejto Tarify je právnicka osoba SAD Humenné, a. s.  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vo vložke č. 10235/P (ďalej len "Dopravca").

Čl. 1
Druhy cestovného a rozsah bezplatnej prepravy

1. Základné cestovné podľa cenníka cestovného (Príloha č. 1) je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na zľavnené cestovné alebo bezplatnú prepravu.

2. Základné cestovné z dopravnej karty (DK) podľa cenníka cestovného (Príloha č.1) je maximálna cena za prepravu, pričom úhrada cestovného sa vykonáva DK. Pri platbe z DK dopravca poskytuje zľavu 5 % zo Základného cestovného podľa cenníka cestovného (Príloha č.1).

3. Zľavnené cestovné podľa cenníka cestovného (Príloha č.1) je maximálna cena za prepravu :

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

c) ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

d) sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

e) rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

f) občania nad 70. rokov veku.

4. Zľavnené cestovné z dopravnej karty (DK) podľa cenníka cestovného (Príloha č.1) je maximálna cena za prepravu, a platba prebieha z dopravnej karty (ďalej len DK).

5. Bezplatne sa prepravujú :

a) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (§ 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 zákona č. 120/1993 Z.z.).

b) vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S

c) invalidný vozík pre invalida, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S, detský kočík pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S.

6. Sadzby Základného cestovného a Zľavneného cestovného sú stanovené cenníkmi pre jednotlivé linky, ktoré sú prílohou tejto tarify. Dopravca môže cenníky jednotlivých liniek upravovať zavedením akciových cien, ktoré zverejní ma svojich predajných miestach a internetovej stránke www.sadhe.sk

7. Cenníky sú vydávané na každú linku alebo spoj zvlášť s označením čísla linky, spoja, vymedzenou časovou platnosťou a s vymedzeným okruhom cestujúcich, ktorí majú nárok na zľavnené cestovné, prípadne výšku zľavy a nárok na bezplatnú prepravu.

Čl. 2
Výpočet cestovného

1. Cestovné v DAD-V na jednotlivých linkách je cena za prepravu cestujúceho a je stanovená na základe zastávkového cenníka, kilometrického cenníka, víkendového cenníka, alebo ich kombináciou.

Čl. 3
Podmienky uplatňovania Zľavneného cestovného

1. Ak je možné súčasne uplatniť Zľavnené cestovné z viacerých dôvodov, toto cestovné sa poskytuje len raz a to podľa požiadavky cestujúceho. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovného nie je povolené.

2. Zľavnené cestovné pre deti 

2.1. Deti do dovŕšenia 6 roku veku sa prepravujú za Zľavnené cestovné v sprievode dospelej osoby. Dieťa do 6 rokov sa môže prepravovať aj bez sprievodcu, ale len so súhlasom vodiča – na vodičovu zodpovednosť.

2.2. Sprievodca môže doprevádzať aj viacero detí.

2.3. Deti do dovŕšenia 6. roku veku nárok na Zľavnené cestovné (prostredníctvom sprievodcu) môžu preukázať tlačivom – Identifikačná karta-IK 6 (bez fotografie), alebo CP.

2.4. Deti po dovŕšení 6. roku veku sa prepravujú za Zľavnené cestovné.

2.5. Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku nárok na Zľavnené cestovné preukazujú tlačivom – IK 15 (s fotografiou) alebo DK (s fotografiou), alebo CP.

3. Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov

3.1. Zľavnené cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje :

a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa Školského zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení,

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

d) deťom a mládeži zo škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť z detských domovov a deti a mládež chronicky choré, ktoré dochádzajú do škôl a školských zariadení,

e) deťom navštevujúcim predškolské zariadenia.

3.2. Zľavnené cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa odseku 1 do dovŕšenia 26. roku veku,

3.3. Zľavnené cestovné sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže IK Š (s fotografiou), DK (s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Osobitné cestovné sa poskytne aj pri preukázaní študentského, resp. univerzitného preukazu ISIC opatreného hologramom platnosti.

3.4. Zľavnené cestovné z DK sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže DK (EM CARD s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Dopravca akceptuje len karty s nahratou elektronickou platnosťou a úhrada cestovného sa vykonáva z DK. Pri platbe z DK dopravca poskytuje zľavu 5 % z o Zľavnené cestovného podľa cenníka cestovného (Príloha č.1).

4. Zľavnené cestovné pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ich sprievodcov a vodiaceho psa

4.1. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za Zľavnené cestovné podľa cenníka cestovného (Príloha č.1).

4.2. Držiteľovi preukazu ŤZP–S sa okrem Zľavneného cestovného poskytuje zvýhodnená preprava jeho sprievodcu za Zľavnené cestovné podľa cenníka cestovného (Príloha č.1).

4.3. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, Zľavnené cestovné sa sprievodcovi neposkytuje a vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S  sa prepravuje zdarma.

4.4. Nárok na Zľavnené cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

5. Zľavnené cestovné pre rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR

5.1. Rodičia, alebo iní zákonní zástupcovia sa na návštevu dieťaťa telesne, mentálne, zmyslovo postihnutého, alebo chronicky chorého, umiestneného v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky prepravujú za Zľavnené cestovné.

5.2. Zľavnené cestovné sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené.

5.3. Držiteľ preukazu preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti.

5.4. Ak dieťa navštevujú obidvaja rodičia, musí nárok na Zľavnené cestovné preukázať každý z rodičov svojim preukazom.

6. Zľavnené cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov veku

6.1. Nárok na Zľavnené cestovné podľa cenníka cestovného (Príloha č.1) preukazujú preukazom totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas), alebo preukazom, resp. DK vystavenou dopravcom, alebo iným subjektom.

Čl. 4
Bezplatná preprava

1. Bezplatne sa prepravujú poslanci NR SR., sudcovia Ústavného súdu, vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S, invalidný vozík a detský kočík invalidného dieťaťa.

2. Nárok na bezplatnú prepravu poslanci preukazujú preukazom poslanca NR SR, sudcovia ústavného súdu preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu ÚS SR. Nárok na bezplatnú prepravu vodiaceho psa zrakovo postihnutého, invalidného vozíka a detského kočíka sa preukazuje preukazom ŤZP a ŤZP – S.

Čl. 5
Dovozné

1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny. Určuje sa podľa hmotnosti, rozmerov za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý pár, vrátane palíc.

2. Príručná batožina (prepravovaná spolu s cestujúcim v autobuse) sa prepravuje bezplatne.

3. Cestovná batožina sa prepravuje za poplatok podľa sadzieb dovozného (Príloha č.2).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse za zvýšený poplatok a so súhlasom vodiča, podľa sadzieb dovozného (Príloha č.2)

5. Cestujúci môže v mimoriadných prípadoch, a to len na základe písomného súhlasu Dopravcu a za základné cestovné vziať so sebou živé spoločenské zviera (podmienky prepravy upravuje Prepravný poriadok)

Čl. 6
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20,00 €.

2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

3. Manipulačný poplatok je 1,00 €.

4. Cena dopravnej karty (DK) je  6,00 €.


Účinnosť tejto Smernice nastáva dňom 01.03.2022

Uvedeným dňom sa ruší Smernica GR č.2/2013.

V Humennom dňa 25.02.2022

 Ing. Jozef Lacký, v.r.
   generálny riaditeľ

Príloha:

Sadzby dovozného za batožiny na diaľkových vnútroštátnych linkách

Tarifná
vzdial.

Cestovná
batožina

Extra
batožina

Km

1 – 50

1,50

3,00

51 – 320

3,00

6,00

Na vykonanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z. a Prepravného poriadku autobusovej dopravy SAD Humenné je vydaná táto

TARIFA
pravidelnej autobusovej prepravy cestujúcich a batožín
na medzinárodných linkách (DAD-M) do Českej republiky


Smernica GR č. 4/2013 v znení neskorších dodatkov


Základné ustanovenia


1. Táto tarifa upravuje sadzby cestovného a dovozného dopravcu a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (tarifné podmienky).

2. Táto Tarifa platí na medzinárodnj linke č. 702702 dopravcu spolu s Prepravným poriadkom dopravcu.

3. Dopravcom podľa tejto Tarify je SAD Humenné, a.s.. Je to právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sa, vo vložke č. 10235/P.

Čl. 1
Druhy cestovného a rozsah bezplatnej prepravy


1. Základné cestovné podľa cenníka č. 1 prílohy je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu a prepravu živých spoločenských zvierat.

2. Základné cestovné z dopravnej karty (DK) podľa cenníka č.1 prílohy je maximálna cena za prepravu v €, pričom úhrada cestovného sa vykonáva z dopravnej karty (ďalej len DK) vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE. Pri platbe z DK dopravca poskytuje zľavu 5 % zo Základného cestovného podľa cenníka č. 1 prílohy .

3. Osobitné cestovné podľa cenníka č.1 prílohy je cena za prepravu :

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

c) ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

d) sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

e) občanov nad 70 rokov,

4. Osobitné cestovné z  DK podľa cenníka č.1 prílohy je cena za prepravu:

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

  pričom úhrada cestovného sa vykonáva DK.

5. Bezplatne sa prepravuje :

a) 1 vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S

6. Živé spoločenské zviera sa prepravuje len na základe písomného súhlasu Dopravcu za Základné cestovné a to len vtedy, ak je uzavreté v klietke, resp. inej vhodnej schránke s nepriepustným dnom. Bližšie podmienky prepravy zvierat určuje Prepravný poriadok Dopravcu

7. Sadzby Základného cestovného a osobitného cestovného sú stanovené cenníkmi pre jednotlivé linky, ktoré sú prílohou tejto tarify. Dopravca môže cenníky jednotlivých liniek upravovať zavedením akciových cien, ktoré zverejní na svojich predajných miestach a internetovej stránke www.sadhe.sk.

8. Cenníky sú vydávané na každú linku alebo spoj zvlášť s označením čísla linky, spoja, časovou platnosťou, vymedzeným okruhom cestujúcich s nárokom na Osobitné cestovné.

9. Výška cestovného v predpredaji prostredníctvom predpredajných systémov sa nemusí zhodovať s výškou cestovného zakúpeného u vodiča priamo v autobuse.

Čl. 2
Výpočet cestovného


1. Cestovné v MAD na jednotlivých linkách je cena za prepravu cestujúceho  a je stanovená na základe zastávkového cenníka, u ktorého sú ceny stanovené priamo medzi jednotlivými zastávkami nezávisle od odjazdených kilometrov.

2.Pri zakúpení spiatočného lístka u Základného cestovného v predpredaji (v prepravnej kancelárii, cez internet, alebo z mobilného telefónu) aj pri mobilnej platbe, dopravca poskytuje zľavu 10 %  z celkovej ceny.

Čl. 3
Podmienky uplatňovania  Osobitného cestovného


1. Ak je možné súčasne uplatniť Osobitné cestovné z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje len raz, na základe požiadavky cestujúceho. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovné nie je povolené.

2. Osobitné cestovné pre deti :

2.1. Deti do dovŕšenia 15 roku veku sa prepravujú za Osobitné cestovné v sprievode dospelej osoby.

2.2. Sprievodca môže doprevádzať aj viacero detí.

2.3. Deti do dovŕšenia 6. roku veku nárok na Osobitné cestovné (prostredníctvom sprievodcu) preukazujú tlačivom – Identifikačná karta-IK 6 (bez fotografie), alebo cestovný pas (CP).

2.4. Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku nárok na Osobitné cestovné preukazujú tlačivom – IK 15 (s fotografiou) alebo DK (s fotografiou), alebo CP.

3. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov

3.1. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje :

a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa zák. č. 245/2008 Z.z. o sústave základných a stredných škôl, v znení neskorších predpisov,

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

3.2. Osobitné cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa odseku 1 do dovŕšenia 26. roku veku.

3.3. Osobitné cestovné sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže IK Š (s fotografiou), DK (s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EMBASE emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Zľavnené cestovné sa poskytne aj pri preukázaní študentského, resp. univerzitného preukazu ISIC  opatreného hologramom platnosti.

3.4. Osobitné cestovné z DK sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže DK (EM CARD s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou) združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EM CARD emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje len karty s nahratou elektronickou platnosťou.

3.5. V ČR poskytuje dopravca Osobitné cestovné pre žiakov a študentov na linkách DAD-M iba na základe medzinárodného preukazu študenta ISIC

4. Osobitné cestovné pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ich sprievodcov

4.1. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za Osobitné cestrovné podľa cenníka č.1 prílohy.

4.2. Držiteľovi preukazu ŤZP-S sa okrem Osobitného cestovného poskytuje zvýhodnená preprava jeho sprievodcu za Osobitné cestovné.

4.3. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, Osobitné cestovné sa sprievodcovi neposkytuje a vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S  sa prepravuje zdarma.

4.4. Nárok ma Osobitné cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

5. Osobitné cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov veku

5.1. Nárok na Osobitné cestovné preukazuju preukazom totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas), alebo tlačivom IK 70 (s fotografiou)

Čl. 4
Dovozné


1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny. Určuje sa podľa hmotnosti, rozmerov za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý pár, vrátane palíc.

2. Príručná batožina (prepravovaná spolu s cestujúcim v autobuse) sa prepravuje bezplatne.

3. Jedna cestovná batožina sa prepravuje bezplatne, každá ďalšia batožina sa prepravuje za poplatok (príloha – cenník č. 2).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse za zvýšený poplatok (príloha – cenník č. 2).

Čl. 5
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu


1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20,- € , resp.500,- Kč.

2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

3. Manipulačný poplatok je 1,- € .

4. Cena dopravnej karty (DK) je  6,- € .


Účinnosť tejto Smernice  nastáva dňom od 01.08.2013.

Uvedeným dňom sa ruší  Smernica GR č.8/20010 z 16.7.2010 vrátane dodatkov.

V Humennom dňa 24.07.2013

Ing. Jozef Lacký
generálny riaditeľ

 

Príloha - Cenník č. 1

Príloha - Cenník č. 2

Sadzby dovozného za batožiny na medzinárodných linkách do ČR

CESTOVNÁ 
BATOŽINA
EXTRA
BATOŽINA
2
50
8
200