Prímestská doprava


TARIFA
v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave


Čl. I

Prešovský samosprávny kraj a dopravca SAD Humenné, a.s., v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, určujú od 1.februára 2023 maximálne ceny cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave:


A) Jednosmerné základné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné

Tarifná vzdialenosť

Jednosmerné základné cestovné

Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty

Jednosmerné zľavnené cestovné

Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty

km

do 4

1,10

0,60

0,60

0,30

5 – 7

1,30

0,80

0,70

0,40

8 – 10

1,50

1,00

0,80

0,50

11 – 13

1,70

1,20

0,90

0,60

14 – 17

1,90

1,40

0,80

0,70

18 – 20

2,10

1,60

1,10

0,80

21 – 25

2,30

1,80

1,20

0,90

26 – 30

2,50

2,00

1,30

1,00

31 – 35

2,70

2,20

1,40

1,10

36 – 40

2,90

2,40

1,50

1,25

41 – 45

3,10

2,60

1,60

1,35

46 – 50

3,30

2,80

1,70

1,50

51 – 55

3,50

3,00

1,80

1,65

56 – 60

3,70

3,20

2,00

1,80

61 – 70

4,10

3,60

2,20

1,98

71 – 80

4,50

4,00

2,50

2,20

81 – 90

4,90

4,40

2,80

2,40

91 – 100

5,30

4,80

3,10

2,60

101 – 110

5,70

5,20

3,40

2,80

111 – 120

6,10

5,60

3,60

3,00

121 – 130

6,50

6,00

3,80

3,20

131 – 140

6,90

6,40

4,00

3,40

141 – 150

7,30

6,80

4,20

3,60

151 – 160

7,70

7,20

4,40

3,80

161 – 170

8,10

7,60

4,60

4,00

171 – 180

8,50

8,00

4,80

4,20

181 – 190

8,90

8,40

5,00

4,40

191 – 200

9,30

8,80

5,20

4,60


B) Jednosmerné osobitné cestovné  0,50 €

     Jednosmerné osobitné cestovné z čípovej karty  0,30 €

C) Jednosmerné víkendové cestovné 1,00 €

D) Prestupné cestovné z čipovej karty zľava  0,25 €

z jednosmerného základného cestovného z čipovej karty a

- z jednosmerného zľavneného cestovného z čipovej karty.

E) Dovozné

Tarifná vzdialenosť (km)

0 – 50

51 – 200

Cena (€)

1,50

3,00


Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.Čl. II


Tarifné podmienky


I. Všeobecné podmienky

1. Maximálne sadzby cestovného (ďalej len „cestovné“) a určené tarifné podmienky platia na všetkých linkách prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Humenné, a.s., za splnenia podmienok v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 a § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

2. Dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

II.  Druhy cestovného

1. Jednosmerné základné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5.

2.  Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5., pričom úhrada cestovného sa vykonáva čipovou kartou.

3.  Jednosmerné zľavnené cestovné – je cena za prepravu:

3.1.  dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku,

3.2.  sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

3.3.  žiaka alebo študenta (do dovŕšenia 26. roku veku) na jednotlivú cestu, študujúceho:

 • na základnej a strednej škole podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia,

 • na vysokej škole a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

 • v zahraničí, ktorého štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

3.4.  ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

3.5.  sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

3.6. seniora po dovršení 63. roku veku,

3.7. rodiča za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje,

3.8.  psa, s výnimkou vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej.

4.  Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty  – je cena za prepravu osôb podľa bodov 3.1 až 3.7, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

5.  Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu:

5.1.  občana po dovŕšení 70. roku veku za každých (aj začatých) 50 km,

5.2.  tehotnej ženy za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty,

5.3.  držiteľa zlatej Janského plakety za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

6.  Jednosmerné víkendové cestovné – je cena za prepravu jednej osoby v rámci rodiny (rodič/rodičia s dieťaťom/deťmi podľa bodu 3.1) na jednotlivú cestu počas soboty, nedele a štátneho sviatku pri využití autobusového spoja, bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť.

7.  Prestupné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osoby na jednotlivú cestu pri využití prestupu do 30 minút medzi autobusovými spojmi toho istého dopravcu alebo medzi autobusovými spojmi dopravcov, s ktorými majú Košický alebo Prešovský samosprávny kraj uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty. Pri platbe z jednej karty môže byť vydaný jeden prestupný lístok.

8.  Dovozné – je cena za prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm) a maximálne povolenú hmotnosť 30 kg.

III.  Podmienky pre poskytovanie zliav

Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia u osôb podľa bodu 3.1, a to od dovŕšenia 12. roku veku dieťaťa (oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad, ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje zľavnené cestovné, nie je možné posúdiť na základe fyzického vzhľadu);

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 3.2, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa;

 • žiackym preukazom alebo čipovou kartou (vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy), alebo medzinárodným študentským preukazom – International Student Identity Card (tzv. ISIC preukaz), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť formou predtlačenej platnosti, teda známky „ISIC“ alebo známky „NO ISIC“, u osôb podľa bodu 3.3 (v prípade ISIC preukazu sa kontroluje najprv platnosť zapísaná v čipe preukazu a ak platnosť nie je preukázaná elektronicky, kontroluje sa vizuálna platnosť);

 • preukazom ŤZP, ŤZP-S, alebo preukazom vystaveným iným dopravcom preukazujúcim nárok, ktorý je v systéme TransCard, u osôb podľa bodu 3.4 a 3.5;

 • preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje, u osôb podľa bodu 3.7;

 • preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na jednosmerné osobitné cestovné u osôb podľa bodov 3.6 a 5.1;

 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu u osôb podľa bodu 5.2;

 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Janského plakety u osôb podľa bodu 5.3.

Ak je možné súčasne uplatniť zľavu z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz.

Výška cestovného sa nemení, ak autobusový spoj vykoná zachádzku, ktorú je cestujúci nútený strpieť.

Výška cestovného sa mení pri predĺžení alebo skrátení autobusovej linky z dôvodu vyhlásenej obchádzky, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní. Výška cestovného sa určí najneskôr do 3 dní od premávky po obchádzkovej trase podľa tarifnej vzdialenosti zodpovedajúcej skutočne používanej dopravnej ceste.

Zjednotené kilometre: Ak je vzdialenosť medzi prvou a poslednou autobusovou zastávkou v jednej obci menšia ako 4 km a dochádza medzi týmito zastávkami k zmene tarifného pásma, môže sa použiť na určenie cestovného vyššie tarifné pásmo.

V prípade, ak dopravca poskytne nižšie cestovné ako cestovné stanovené touto tarifou, je povinný preukázateľne zabezpečiť finančnú kompenzáciu vzniknutého rozdielu.

IV.  Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravuje:

a)  príručná batožina

b)  detský kočík obsadený dieťaťom, jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,

c)  batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

d)  živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,

e)  vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.

V.  Sankčná úhrada,

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 30,- €. Pri dodatočnom doložení cestovného lístka do dvoch pracovných dní po uskutočnení cesty je sankčná úhrada 10,- €.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom na prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo psa je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 10,- €.

Úhrada za znečistenie autobusu je 20,- €.


Čl. III

Účinnosť

Tarifa a tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2023. 


1)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

 1. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

 2. Manipulačný poplatok je 1 €.

 3. Cena dopravnej karty (DK) je 5 €.

 4. Poplatok za uskladnenie batožiny je 10 €.


Z HISTÓRIE :

 - Cenový výmer PSK platný od 1.3.2014 do 31.1.2019
 - Cenový výmer PSK č. 1/2009 platný od 1.3.2009 do 31.5.2010
 - Cenový výmer PSK č. 8/2008 platný od 1.1.2009 do 28.2.2009