Pracovné príležitosti

Informácie GDPR


Informácia o spracovaní osobných údajov


Prevádzkovateľ : SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné
IČO: 36 477 508Uchádzači o zamestnanie
Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) týmto ako
prevádzkovateľ, informuje uchádzačov o zamestnanie, ako dotknuté osoby, podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich osobných údajov na účel ich
evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SAD Humenné, a.s. ako prevádzkovateľ
vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené
ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva
uvedené nižšie.

Doručením životopisu, motivačného listu, alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše identifikačné a
kontaktné osobné údaje v nich obsiahnuté našej spoločnosti, čím nadobúdate v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom
evidovaným o vás v spoločnosti SAD Humenné, a.s., právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov
z SAD Humenné, a.s. k inej osobe. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť SAD Humenné, a.s. nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodných organizácií, ani ich iným spôsobom zverejniť. K automatizovanému rozhodovaniu vrátane
profilovania dotknutých osôb nedochádza. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté
príjemcom, ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, a to len v zákonom
povolenom rozsahu.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje nie ste
povinní na tento účel poskytnúť, avšak bez ich poskytnutia naša spoločnosť nemôže uchádzača o
zamestnanie v SAD Humenné, a.s. evidovať a komunikovať s ním.

Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v SAD Humenné, a.s. je potrebný váš súhlas so
spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel, preto nám prosím spolu so žiadosťou o prijatie zašlite aj
„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (vzor na stránke www.sadhe.sk – pracovné príležitosti). Doba
platnosti vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 1 rok od jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov možno
uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@sadhe.sk alebo
b) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla SAD Humenné, a.s. s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.