O spoločnosti

Hlavnou podnikateľskou činnosťou je verejná osobná cestná doprava pravidelná a  verejná osobná doprava príležitostná.

 • Prímestskú autobusovú dopravu (PAD) zabezpečujeme v okresoch:

  Humenné 
  Vranov nad Topľou
  Svidník 
  Snina 
  Stropkov 
  Medzilaborce

 • Mestskú autobusovú dopravu (MAD) zabezpečujeme v meste:

  Vranov nad Topľou

 • Diaľkovú autobusovú dopravu - medzinárodnú (DAD-M) vykonávame do :

  Českej republiky

 • Príležitostnú verejnú autobusovú dopravu vykonávame :

  zájazdovú
  zmluvnú

Ďalšie činnosti podnikania:

 • opravy motorových vozidiel, motorových dopravných prostriedkov, opravy karosérií, pneuservisná činnosť,

 • záručné prehliadky a servis motorových vozidiel,

 • nájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, nebytových priestorov, motorových vozidiel,

 • reklamná a propagačná činnosť,

 • obchodná činnosť v odbore: náhradné diely na motorové vozidlá, stroje a zariadenia, autodoplnky, autopríslušenstvo, náradie, nástroje, chemický materiál, stavebný materiál, hutný materiál, spotrebná a výpočtová technika,

 • revízne skúška elektrických zariadení,

 • zasielateľstvo,

 • čalúnnictvo,

 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností

 • sprostredkovanie obchodu a služieb,

 • nákup a predaj pohonných hmôt,

 • ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinných činností,

 • pohostinná činnosť, reštauračné a závodné stravovanie, bufet,

 • automatizované spracovanie dát,

 • umývanie motorových vozidiel,

 • vykonávanie emisných kontrol vozidiel,

 • podnikateľské poradenstvo a informačné služby,

 • doškoľovanie držiteľov vodičského oprávnenia,

 • vedenie účtovníctva,

 • predaj cestovných lístkov a miesteniek,

 • verejné obstarávanie,

(Zahrňuje historické časové zmeny v okresoch HUMENNÉ, SNINA, MEDZILABORCE, SVIDNÍK, STROPKOV, VRANOV n/T.)

1.1.1949 – Zriadený celoštátny jednotný národný podnik s názvom : 

Československá automobilová doprava, národný podnik.

 • - jedno Ústredné riaditeľstvo- Praha
 • - Oblastné riaditeľstvo- Bratislava

ČSAD bola riadená v jednotnej organizácii riadenej Ústredným riaditeľstvom ČSAD v Prahe a podriadeným oblastným riaditeľstvom v Bratislave. Vrcholným orgánom ČSAD bolo Ministerstvo dopravy v Prahe.

1.7.1949 – Po znárodnení a delimitácií od ČSD sa cestná automobilová doprava odčlenila od železnice a pre celé územie republiky sa vytvoril jednotný podnik – Československá automobilová doprava, n.p.   

Organizačné zloženie v našom regióne :

Československá automobilová doprava, národný podnik,  

 • Prevozovňa 19/03 VRANOV
 • Prevozovňa 19/06 HUMENNÉ
 • Prevozovňa 19/07 SNINA
 • Prevozovňa 19/10 BARDEJOV

1.10.1952 – Jednotný podnik zrušený. Na Slovensku sa vytvorilo 6 podnikov v každom kraji metodicky riadené príslušným KNV ( Bratislava, Nitra, B.Bystrica, Žilina, Košice, Prešov ). V našom regióne v organizačnom zložení : 


- Československá štátna automobilová doprava Prešov, národný podnik,  

 • Dopravný závod 1903 VRANOV 
  + Prevozovňa STROPKOV
 • Dopravný závod 1906 HUMENNÉ 
  + Prevozovňa MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1907 SNINA
 • Dopravný závod 1910 BARDEJOV 
  + Prevozovňa SVIDNÍK

1.7.1960 – Zrušenie krajských podnikov a vznik samostatných okresných podnikov.

 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik VRANOV 
       + Prevádzkareň STROPKOV
 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik HUMENNÉ 
       + Prevádzkareň SNINA
       + Prevádzkareň MEDZILABORCE
 • Československá štátna automobilová doprava, národný podnik BARDEJOV 
        + Prevádzkareň SVIDNÍK

31.3.1963 – Zrušenie niektorých okresov, zlúčenie podnikov : 

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik MICHALOVCE

 • Dopravný závod 2 VRANOV


- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik BARDEJOV

 • Dopravný závod 2 SVIDNÍK
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.4.1963 – Zrušenie okresných podnikov a riadenie podnikov ČSAD opäť prešlo do právomoci krajských národných výborov. Na Slovensku boli zriadené 3 krajské podniky - Bratislava, B.Bystrica, Košice. Vo východoslovenskom kraji sa zlučujú okresné podniky pôsobiace na území bývalých krajov Košice a Prešov. Podnik sa člení na 13 dopravných závodov a 14 prevádzkarní. Nové organizačné členenie : 

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik KOŠICE

 • Dopravný závod 1001 BARDEJOV 
  + Prevádzkáreň SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Dopravný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1011 VRANOV n/T

1.7.1975 – Vznik Dopravného závodu Svidník s názvom 

- Československá štátna automobilová doprava, národný podnik KOŠICE, 

 • Dopravný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

 1.7.1989 – Zmena "národného podniku" na "štátny podnik". Nový názov 

- Československá štátna automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Dopravný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Dopravný závod 1011 VRANOV n/T
 • Dopravný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.7.1993 – V dôsledku rozdelenia ČSFR došlo k organizačnej zmene, zmene názvu , k zrušeniu Dopravných závodov a k vzniku Odštepných závodov. Nový názov 

- Československá automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

1.9.1993 – Zmena názvu na 

- Slovenská automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

.12.1993 – Dôsledkom transformácie podnikov SAD došlo k odčleneniu nákladnej dopravy od osobnej. Dochádza aj k zmene názvu na 

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik KOŠICE,

 • Odštepný závod 1002 HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 1011 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1013 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

- Nákladná automobilová doprava, štátny podnik KOŠICE, 

 • Odštepný závod 1022 HUMENNÉ
 • Odštepný závod 1031 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 1033 SVIDNÍK

1.7.1995 – Rozdelením SAD, š. p. Košice vznika 52 samostatných štátnych podnikov, medzi nimi aj :

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik HUMENNÉ 

+ Prevádzkáreň SNINA + Prevádzkáreň MEDZILABORCE 

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik VRANOV n/T 
- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik SVIDNÍK 

+ Prevádzkáreň STROPKOV 

1.8.1999 – Dochádza k zlúčeniu troch samostatných štátnych podnikov HUMENNÉ, VRANOV n/T a SVIDNÍK do jedného podniku so sídlom v Humennom.

- Slovenská autobusová doprava, štátny podnik HUMENNÉ,

 • Odštepný závod HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod VRANOV n/T
 • Odštepný závod SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.1.2002 – Pristupuje sa k transformácii štátnych podnikov a  SAD, š. p. Humenné sa mení na akciovú spoločnosť SAD Humenné, a.s. s dvoma odštepnými závodmi a to OZ Vranov n/T. a OZ Humenné. Postupne dochádza k privatizácii, t. j. predaju akcií, čím spoločnosť so 100 % účasťou štátu prechádza do súkromného vlastníctva.


- Slovenská autobusová doprava HUMENNÉ, akciová spoločnosť

 • Odštepný závod HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň SNINA
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod 01 VRANOV n/T
 • Odštepný závod 02 SVIDNÍK 
  + Prevádzkáreň STROPKOV

1.7.2002 – Dochádza k zrušeniu OZ Svidník a aj jeho prevádzkárne v Stropkove. Z odštepného závodu vo Svidníku vzniká prevádzkareň, ktorá spadá pod OZ Vranov n/T .

31.8.2005 – Dochádza k zrušeniu prevádzkárne v Snine.

19.8.2008 – Zmena názvu na :

SAD Humenné, a.s.

 • Odštepný závod HUMENNÉ 
  + Prevádzkáreň MEDZILABORCE
 • Odštepný závod VRANOV n/T 
  + Prevádzkáreň SVIDNÍK

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY V HUMENNOM
01.07.1949 - vznik ČSAD v Humennom

1. riaditeľ – p. Leopold LICHVÁR

01.10.1949 - 31.12.1952

2. riaditeľ – p. Michal PAVLÍK

01.10.1953 - 30.09.1955

3. riaditeľ – p. Pavol BOREK

01.10.1955 - 30.06.1960

4. riaditeľ – Ing. Vasiľ  ŠOTT

01.07.1960 - 31.08.1963

5. riaditeľ – Ing. Michal PANKOVČIN

01.09.1963 - 30.09.1966

6. riaditeľ – p. Vincent PAGURKO

01.10.1966 - 31.06.1983

7. riaditeľ – Ing. Milan HOLOUBEK

01.07.1983 - 31.01.1990

8. riaditeľ – Ing. Štefan DROZD

01.02.1990 - 31.12.1994

9. riaditeľ – Ing. Jozef KRÍDLA

01.01.1995 - 30.06.1995

10. riaditeľ – Ing. Ján CERULA

01.07.1995 - 30.06.2001

11. riaditeľ – Ing. Jozef LACKÝ

01.07.2001

12. riaditeľ – Ing. Mária DROZDOVÁ

01.08.2002

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VO VRANOVE
01.07.1949 - vznik ČSAD vo Vranove n/T.

1. riaditeľ – p. KOVAĽ

01.10.1949 - 31.12.1949

2. riaditeľ – p. KASARDA

01.01.1950 - 30.09.1955

- poverený zastupovaním – p. SYKORA

Október 1955 - December 1955

3. riaditeľ – p. Michal ŠEBEŇ

Január 1956 - Január 1958 

- poverený zastupovaním – p. Ján GAŠKO

Február 1958 - Apríl 1958

4. riaditeľ – Ing. Jozef BAĽO

01.05.1958 - 31.08.1963

5. riaditeľ – p. Michal MAŤAŠOVSKÝ

01.09.1963 - 19.07.1972

6. riaditeľ – dpt. Ján HECL

20.07.1972 - 31.12.1989 

- poverený zastupovaním – dpt. J. BEREŠÍK

01.01.1990 - 29.01.1990

7. riaditeľ – Ing. Jozef LACKÝ

30.01.1990 - 05.07.2001

8. riaditeľ – Ing. Anna BAČÍKOVÁ

06.07.2001

RIADITELIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY VO SVIDNÍKU
01.01.1975 - vznik ČSAD vo Svidníku

1. riaditeľ – p. Ján MIKITKA

01.10.1975 - 15.03.1992

2. riaditeľ – Ing. Ján VIRAVEC

16.03.1992 - 31.12.1997

3. riaditeľ – Ing. Jaroslav HUMENNÍK

16.02.1998 - 30.06.2002

HISTÓRIA LOGA SAD HUMENNÉ, a.s.

1949 – Od svojho vzniku – Československá automobilová doprava, š.p. / ČSAD/ používala logo ktoré symbolizovalo okrídlené koleso a text "ČSAD". Rozdelením ČSSR v roku 1993 na Českú republiku a Slovenskú republiku logo zostalo dopravným spoločnostiach v oboch nástupníckych štátoch a toto logo sa mohlo používať oko ochranná známka v oboch nástupníckých štátoch ešte dalších 10 rokov až do roku 2003

2001 – Prvá zmena  loga pozostávala len vo vynechaní písmena "Č" z textu "ČSAD" na "SAD" a doplnením názvu spoločnosti v dolnej časti loga.

2005 – Pri ďalšej úprave loga bola zlepšená grafika a pridané tieňovanie.

2007 – Od roku 2007 používamé logo, ktoré už nie je kopirovaním predchádzajúceho loga. Toto logo je jedinečné a na logo bolo vydané "Osvedčenie o zápise ochrannej známky č. 220480" zo dňa 15.1.2008

Základné údaje o spoločnosti:

Obchodné meno: SAD  Humenné, a.s.

Sídlo spoločnosti: Fidlikova 1, 066 43 Humenné

IČO: 36 477 508

DIČ: 2020025436

IČ DPH: SK2020025436

Spoločnosť bola založená FNM SR v zmysle Zakladateľskej listiny zo dňa 17.12.2001 a následne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiely Sa, pod vložkou  č. 10235/P dňa 21.12.2001  s dňom zápisu 01.01.2002.

Poslanie spoločnosti:

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vykonávanie verejnej cestnej hromadnej pravidelnej osobnej dopravy a vykonávanie verejnej cestnej hromadnej nepravidelnej osobnej dopravy. Spoločnosť zabezpečuje prepravu žiakov a ostatnej verejnosti.

SAD Humenné, a.s., vykonáva svoje podnikateľské aktivity v dvoch samostatných organizačných jednotkách zapísaných v obchodnom registri a jednej prevádzkarni, a to:

SAD Humenné, a.s., OZ Humenné

SAD Humenné, a.s., OZ Vranov nad Topľou  s prevádzkarňou vo Svidníku.

Aby spoločnosť mohla zabezpečiť objednané výkony vo verejnom záujme, ktoré sú od nej vyžadované, a do ktorej pôsobnosti patrí zabezpečiť prepravu osôb vo verejnom záujme na území, ktoré tvorí cca 42 % rozlohy  Prešovského samosprávneho kraja, musí mať vytvorené podmienky pre celý rad činnosti, ktoré súvisia s bezproblémovým chodom a prevádzkou dopravy. Zabezpečuje obslužnosť verejnej cestnej dopravy na území 6 okresov, a to Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov. Spoločnosť má na závodoch a prevádzkarni  zabezpečenú technickú údržbu autobusov, parkovanie, tankovacie stanice na dopĺňanie pohonných hmôt, umývanie autobusov. Spravuje autobusovú stanicu vo Vranove nad Topľou a v Stropkove. Uvedené nehnuteľnosti sú vo vlastníctve spoločnosti.

Spoločnosť vykonáva a zabezpečuje prepravu osôb vo verejnom záujme   aj v mestách. Zabezpečuje MHD vo Vranove nad Topľou. Mesto Svidník odstúpilo od zmluvy o službách v mestskej autobusovej doprave k 31.12.2011 a Mesto Humenné od 1.1.2013 nemá záujem o vykonávanie MHD našou dopravnou spoločnosťou.     

Diaľkovú,  medzinárodnú a nepravidelnú dopravu vykonáva na princípoch komerčnej dopravy.

Stav zamestnancov je skoro stabilný, vysokú fluktuáciu zaznamenávame iba v kategórii vodičov v doprave, potrebný počet vodičov však stále je naplnený.

SAD Humenné, a.s., v osobách riadiaceho manažmentu spája manažérske schopnosti a odbornú know-how v oblasti zabezpečovania služieb v autobusovej doprave, marketingu, stratégie a rozvoja ekonomiky, ako aj technického zabezpečenia. Zamestnanci majú potrebné vzdelanie v oblasti dopravy, ekonomiky a hlavne dlhodobú prax v poskytovaní služieb cestujúcej verejnosti.

Postavenie verejnej pravidelnej dopravy

Verejná hromadná preprava osôb je vo väčšine štátov Európy oblasťou, kde pretrváva záujem vlády a samosprávy o usmerňovanie jej ďalšieho vývoja, a to z dôvodov jej strategického vplyvu na ostatné odvetvia, ako aj dôvody ochrany životného prostredia pred neúmerným nárastom individuálneho motorizmu. S uvedenou problematikou však bezprostredne súvisí problematika úhrady straty dopravcom, ktorí vykonávajú prepravné výkony vo verejnom záujme.

Podľa súčasne platnej legislatívy SR, t.j. podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších zmien a predpisov, môže dopravca vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu iba na základe licencie.

Samosprávny kraj vo vnútroštátnej autobusovej doprave a Mestá v mestskej autobusovej doprave uzatvárajú Zmluvu o službách na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia vrátane zohľadnenia sociálnych a environmentálnych faktorov a faktorov regionálneho rozvoja.

Zmluva musí mať písomnú formu, a okrem všeobecných náležitosti musí obsahovať:

a) vymedzenie záväzku dopravcu, najmä rozsah prepráva ich časové rozloženie v záujme zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia,

b) autobusové linky alebo skupiny autobusových liniek,

c) určenie podmienok subdodávania, možných subdodávateľov služieb vo verejnom záujme a ich konkrétneho podielu na hodnote týchto služieb,

d) tarifné podmienky, najmä maximálna výška cestovného, vybrané kategórie cestujúcich a osobitné cestovné za ich prepravu,

e) požiadavky na zabezpečenie kvality osobnej dopravy vrátane požiadaviek na konštrukciu, vybavenie a vek dopravných prostriedkov,

f) harmonogram úhrady za služby vo verejnom záujme,

g) kontrolu plnenia záväzku, spôsob preukazovania vynaložených nákladov a dosiahnutých výnosov,

h) nápravné opatrenia a sankcie za neplnenie záväzku,

i) platnosť zmluvy

Obchodná činnosť

Dopravnú obsluhu v regióne zabezpečuje SAD Humenné, a.s., v minimálnej miere aj súkromní dopravcovia a Železnice SR. Súkromní dopravcovia konkurujú SAD Humenné, a.s. hlavne v nepravidelnej, diaľkovej a medzinárodnej doprave. Malokapacitnými autobusmi vykonávajú prepravy osôb bez licencií, čo im však legislatíva dovoľuje.

Hlavnou obchodnou činnosťou spoločnosti je verejná cestná pravidelná osobná doprava a nepravidelná hromadná cestná osobná doprava.

PRAVIDELNÁ:

- prímestská doprava

 - mestská doprava

- diaľková vnútroštátna doprava

- diaľková medzinárodná doprava

- osobitná

 NEPRAVIDELNÁ - zájazdová doprava

Predstavenstvo

 • Ing. Jozef Lacký - predseda 
 • Ing. Mária Drozdová - podpredsedníčka 
 • Ing. Anna Bačíková - členka 

Generálny riaditeľ spoločnosti

 • Ing. Jozef Lacký

Odštepné závody

 • OZ Humenné
  Ing.Mária Drozdová - riaditeľka

 • OZ Vranov nad Topľou
  Ing. Anna Bačíková - riaditeľka

Dozorná rada

 • Mgr. Silvia Šuflitová - predsedníčka
 • Ing. Ján Šajtár - podpredseda
 • Mgr. Stanislava Hricová - členka

Momentálne v spoločnosti SAD Humenné,a.s. neprebieha žiadne výberové konanie.