SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Mestská doprava

Na vykonanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle vyhlášky  č. 124/2012 Z. z., Prepravného poriadku dopravcu, a tarifných podmienok č.1/2014 k Zmluve o službách v mestskej autobusovej doprave uzavretej s Mestom Vranov n/T  je dopravcom vydaná táto


TARIFA
pravidelnej autobusovej prepravy na území mesta VRANOV n/T


Smernica GR č. 6/2014


Základné ustanovenia

1. Táto tarifa upravuje sadzby cestovného a dovozného dopravcu, a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a drobných domácich zvierat ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (tarifné podmienky).

2. Táto Tarifa platí na linkách Mestskej autobusovej dopravy (MAD) dopravcu spolu s Prepravným poriadkom dopravcu.

3. Dopravcom podľa tejto Tarify je SAD Humenné, a. s. Je to právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sa, vo vložke č. 10235/P.

Čl. 1
Druhy cestovného a rozsah bezplatnej prepravy

1.  Základné cestovné  je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu :                     0,50 €

2.  Základné cestovné z dopravnej karty (ďalej len DK) je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu a platba prebieha z DK vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE :          0,44 €

3.  Osobitné cestovné  je maximálna cena za prepravu :

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku : 0,30 €
b) žiakov a študentov  do dovŕšenia 26. roku veku : 0,30 €
c) držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S :  0,30 €
d) sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S : 0,30 €
e) občanov po dovŕšení 70.roku veku : 0,20 €

4.  Osobitné cestovné z DK je maximálna cena za prepravu :

a) deti do dovŕšenia 15. roku veku : 0,20 €
b) žiakov a študentov  do dovŕšenia 26. roku veku : 0,20 €
c) držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S : 0,10 €
d) sprievodcu držiteľa preukazu ŤZP-S : 0,10 €
e) občanov po dovŕšení  70. roku veku : 0,10 €
f) držiteľov preukazov PZ :  0,05 €
g) držiteľov preukazov PRP : 0,20 €

5.  Bezplatne sa prepravujú :

a) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (§ 5odst. 1 a § 16 odst. 2 zákona č. 120/1993 Z.z. )
b) vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S
c)  invalidný vozík pre invalida, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S a detský kočík ivalidného dieťaťa ktoré je držiteľom preukazu TZP a ŤZP-S
d)  držitelia diamantovej a zlatej Jánskeho plakety

Čl. 2
Výpočet cestovného

1.  Cestovné na jednotlivú cestu v MHD je určené Tarifnými podmienkami č. 1/2014 mesta  Vranov nad Topľou.

Čl. 3
Podmienky uplatňovania  zľavneného cestovného

1.  Ak je možné súčasne uplatniť Osobitné cestovné z viacerých dôvodov, Osobitné cestovné sa poskytuje len raz. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovného nie je povolené.

2.  Základné cestovné z DK a Osobitné cestovné z DK si cestujúci môže uplatniť, ak platba prebieha z DK vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE.

3. Osobitné cestovné pre deti 

3.1.  Deti do dovŕšenia 6 roku veku sa prepravujú za Osobitné cestovné v sprievode dospelej osoby. Dieťa do 6 rokov sa môže prepravovať aj bez sprievodcu, ale len so súhlasom vodiča – na vodičovu zodpovednosť.

3.2.  Sprievodca môže doprevádzať aj viacero detí.

3.3.  Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku sa prepravujú za Osobitné cestovné.

3.4.  Deti do dovŕšenia 6. roku veku nárok na Osobitné cestovné (prostredníctvom sprievodcu) môžu preukázať tlačivom – Identifikačná karta-IK 6 (bez fotografie), alebo DK (bez fotografie), alebo CP.

3.5.  Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku nárok na Osobitné cestovné preukazujú tlačivom – IK 15 (s fotografiou) alebo DK (s fotografiou), alebo CP.

4. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov

4.1.  Osobitné cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje :

a)  žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa zák. č. 245/2008 Zb. – Školský zákon v znení neskorších prdpisov,

b)  študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c)   žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

d)  deťom a mládeži zo škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť z detských domovov a deti a mládež chronicky choré, ktoré dochádzajú do škôl a školských zariadení,

e)  deťom navštevujúcim predškolské zariadenia.

4.2.  Osobitné cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa odseku 1 do dovŕšenia 26. roku veku.

4.3.  Osobitné cestovné sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže IK Š (s fotografiou), DK (s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EMBASE emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Osobitné cestovné sa poskytne aj pri preukázaní študentského, resp. univerzitného preukazu ISIC, opatreného hologramom platnosti.

4.4.  Osobitné cestovné z čipovej karty sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže DK (EM CARD s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou) združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EM CARD emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje len karty s nahratou elektronickou platnosťou.

5. Osobitné cestovné pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ich sprievodcov a vodiaceho psa

5.1.  Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za Osobitné cestovné.

5.2.  Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, Osobitné cestovné sa sprievodcovi neposkytuje a vodiaci pes sa prepravuje zdarma.

5.3.  Nárok na Osobitné cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

6. Osobitné cestovné pre držiteľov PZ PRP

6.1. Nárok, podmienky a rozsah priznania tohto Osobitného cestovného upravuje Osobitná tarifa a Smernica dopravcu.

6.2. Nárok na poskytnutie tohto druhu cestovného sa preukazuje dokladom DK - PZ (s fotografiou) a DK - PRP (s fotografiou).

6.3. Úhrada tohto druhu Osobitného cestovného sa vykonáva výhradne Dopravnou kartou formou bezhotovostnej platby.

7. Osobitné cestovné občanov po dovršení 70. roku veku  :

7.1.  Občania, ktorí dovŕšili 70 rokov veku a držitelia Diamantovej Jánskeho plakety, majú nárok na Osobitné cestovné.

7.2.  Občania nad 70 rokov nárok na Osobitné cestovné preukazujú tlačivom IK 70 (s fotografiou), Občianskym preukazom, alebo Cestovným pasom.

7.3.  Nárok na Osobitné cestovné z DK sa preukazuje tlačivom IK 70 (s fotografiou), Občianskym preukazom, alebo Cestovným pasom a cestovné je hradené Dopravnou kartou.

Čl. 4
Bezplatná preprava

1.  Bezplatne sa prepravujú poslanci NR SR, sudcovia Ústavného súdu, vodiaci pes, invalidný vozík, detský kočík invalidného dieťaťa a držitelia diamantovej a zlatej Jánskeho plakety.

2.  Nárok na bezplatnú prepravu poslanci preukazujú preukazom poslanca NR SR, sudcovia ústavného súdu preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu ÚS SR.

3.  Nárok na bezplatnú prepravu vodiaceho psa zrakovo postihnutého, invalidného vozíka a detského kočíka sa preukazuje preukazom ŤZP a ŤZP–S.

4.  Držitelia diamantovej Jánskeho plakety nárok na osobitné cestovné preukazujú preukazom Diamantovej Jánskeho plakety.

Čl. 5
Dovozné

1.  Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny a drobné domáce zvieratá. určuje sa podľa hmotnosti, rozmerov a tarifnej vzdialenosti za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý pár, vrátane palíc.

2.  Príručná  batožina sa prepravuje bezplatne.

3.  Cestovná batožina sa prepravuje za poplatok 0,30 € .

4.  Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse za zvýšený poplatok 2,- €   a so súhlasom vodiča.

5.  Pes, alebo iné zviera, okrem vodiaceho psa zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP a ŤZP-S, ak nie je prepravovaný v schránke, sa prepravuje za jednosmerné Osobitné cestovné. V autobuse sa môže prepravovať len 1 pes.

6.  Pes, alebo iné zviera prepravované v schránke, sa prepravuje ako batožina za poplatok 0,30 € .

Čl. 6
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

1.  Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20,- €

2.  Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

3.  Manipulačný poplatok je 1,- € .

4.  Cena dopravnej karty (DK) je  5,- €.

Účinnosť tejto Smernice  nastáva dňom 1.03.2014.

Uvedeným dňom sa ruší  Smernica GR č. 9/2010 z 14.03.2011.

V Humennom dňa  28.2.2014.

Ing. Jozef Lacký
generálny riaditeľ