SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Informácie GDPR


Informácia o spracúvaní osobných údajov k Zmluve o preprave osôb

 

Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

Spracúvanie vašich osobných údajov
Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu – objednávanie príležitostnej autobusovej prepravy uzatvorením Zmluvy o preprave osôb. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. 
Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).


Čo nás k tomu oprávňuje :
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Aké údaje používame 
Pre účely objednávania príležitostnej autobusovej dopravy, používame údaje uvedené v Zmluve o preprave osôb a to hlavne titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu, číslo telefónu a vlastnoručný podpis. 


Odkiaľ osobné údaje získavame :
Priamo od vás vypísaním podpísaním „Zmluvy o preprave osôb“.

Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :
V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

Doba uchovávania osobných údajov :
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti uzatvorenej zmluvy a v zmysle zákona o archivácii. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu . Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.
V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii. 


Upozornenie :
Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.
Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.
Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi. 


Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?
Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

Právo na prístup
Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

Právo na opravu
Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)
Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

Právo na obmedzenie spracúvania 
Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.


Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia. 

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Máte právo na to, aby ste nebol (a) predmetom žiadneho automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

Právo namietať voči spracúvaniu
Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.


Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné. 
Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. 


Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese:  SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti SAD Humenné, a. s., môžete kontaktovať na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk