SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Informácie GDPR

DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRAXE


Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov, ako informovanej osoby :

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu – vykonávania odbornej praxe. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu.

Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dohody (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

3. Aké údaje používame

Pre účely vykonávania odbornej praxe používame údaje uvedené v Dohode o vykonaní odbornej praxe a to identifikačné údaje školy a meno, priezvisko a triedu žiaka.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Priamo od vás vypísaním podpísaním „Dohody o vykonaní odbornej praxe“.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti uzatvorenej dohody a v zmysle zákona o archivácii. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.

V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

  • Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

  • Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

  • Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi.

  • Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo na to, aby ste nebol (a) predmetom žiadneho automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

Verzia : III.19


KAMEROVÝ SYSTÉM


Prevádzkovateľ : SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné
IČO: 36 477 508

(podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“), a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1. Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie administratívnych priestorov a objektov prevádzkovateľa prostredníctvom kamerového systému za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa pred odcudzením, poškodením, prípadne iným znehodnotením, zaistením bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

2. Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú, sú osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.

Rozsah spracúvaných osobných údajov : záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

4. Identifikácia príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje orgánom činným v priestupkovom, alebo trestnom konaní pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkaz.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu, najviac však po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE


Prevádzkovateľ : SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné
IČO: 36 477 508Uchádzači o zamestnanie
Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) týmto ako
prevádzkovateľ, informuje uchádzačov o zamestnanie, ako dotknuté osoby, podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich osobných údajov na účel ich
evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SAD Humenné, a.s. ako prevádzkovateľ
vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené
ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva
uvedené nižšie.

Doručením životopisu, motivačného listu, alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše identifikačné a
kontaktné osobné údaje v nich obsiahnuté našej spoločnosti, čím nadobúdate v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom
evidovaným o vás v spoločnosti SAD Humenné, a.s., právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov
z SAD Humenné, a.s. k inej osobe. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť SAD Humenné, a.s. nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodných organizácií, ani ich iným spôsobom zverejniť. K automatizovanému rozhodovaniu vrátane
profilovania dotknutých osôb nedochádza. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté
príjemcom, ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, a to len v zákonom
povolenom rozsahu.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje nie ste
povinní na tento účel poskytnúť, avšak bez ich poskytnutia naša spoločnosť nemôže uchádzača o
zamestnanie v SAD Humenné, a.s. evidovať a komunikovať s ním.

Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v SAD Humenné, a.s. je potrebný váš súhlas so
spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel, preto nám prosím spolu so žiadosťou o prijatie zašlite aj
„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (vzor na stránke www.sadhe.sk – pracovné príležitosti). Doba
platnosti vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 1 rok od jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov možno
uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@sadhe.sk alebo
b) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla SAD Humenné, a.s. s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.

VÝDAJ DOPRAVNEJ KARTY


Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu - vydanie Dopravnej karty slúžiacej na úhradu základného, resp. osobitného cestovného z dopravnej karty a Identifikačnej karty na preukazovanie veku v autobusoch. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutná požiadavka na plnenie zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

3. Aké údaje používame

Pre účely vydania a používania DK/IK, používame údaje uvedené na karte a to hlavne titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, vlastnoručný podpis a fotografia. K preukázaniu nároku na vystavenie karty sú potrebné ďalšie údaje podľa druhu karty a to v kategórii žiak – študent a dieťa zamestnanca aj potvrdenie o návšteve školy, a ako verifikáciu len k nahliadnutiu OP, resp. CP, a u detí rodný list.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Priamo od vás vypísaním tlačiva „Žiadanka o vydanie (zmenu) Dopravnej karty/Identifikačnej karty“, prípadne „Reklamačného listu DK“.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti DK, t. j. 5 rokov. Osobné údaje IK uchovávame po dobu platnosti IK, t. j. do 6 rokov veku, do 15 rokov veku, do 26 rokov veku a u občanov nad 70 rokov neobmedzene. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu z dôvodu vysporiadania finančného zostatku na DK a do ukončenia reklamačného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom. V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

• Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracúvať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

• Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

• Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám prevádzkovateľ nemôže DK/IK vydať, resp. riešiť reklamáciu.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

ZMLUVA O PREPRAVE OSOB


Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

Spracúvanie vašich osobných údajov
Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu – objednávanie príležitostnej autobusovej prepravy uzatvorením Zmluvy o preprave osôb. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. 
Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).


Čo nás k tomu oprávňuje :
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Aké údaje používame 
Pre účely objednávania príležitostnej autobusovej dopravy, používame údaje uvedené v Zmluve o preprave osôb a to hlavne titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu, číslo telefónu a vlastnoručný podpis. 


Odkiaľ osobné údaje získavame :
Priamo od vás vypísaním podpísaním „Zmluvy o preprave osôb“.

Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :
V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

Doba uchovávania osobných údajov :
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti uzatvorenej zmluvy a v zmysle zákona o archivácii. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu . Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.
V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii. 


Upozornenie :
Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.
Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.
Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi. 


Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?
Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

Právo na prístup
Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

Právo na opravu
Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)
Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

Právo na obmedzenie spracúvania 
Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.


Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia. 

Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Máte právo na to, aby ste nebol (a) predmetom žiadneho automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

Právo namietať voči spracúvaniu
Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.


Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné. 
Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. 


Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese:  SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

Zmluvy


Tieto „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb pre klientov a komunikácie s nimi a ako tieto údaje používame a chránime.

Sme spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) a poskytujeme širokú škálu služieb. Ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určujeme prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy za účelom uvedeným v Zmluve, t. j. za účelom plnenia jej predmetu. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu.

Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zhromažďovanie, vyhľadávanie, využívanie na účel spracúvania, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutná požiadavka na plnenie zmluvného vzťahu.

3. Aké údaje používame

Pre účely uvedené v zmluve spracúvame osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely dosiahnutia predmetu plnenia Zmluvy, najmä : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, adresu pracoviska, funkčné zaradenie, číslo telefónu, bankové spojenie, mailová adresa.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Údaje, ktoré spracúvame, získavame priamo od vás.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po rôzne dlhú dobu, v závislosti od dôvodu ich spracúvania. Vo všeobecnosti však platí, že osobné údaje spracúvané z dôvodu našich oprávnených záujmov využívame po dobu trvania nášho obchodného vzťahu. Po uplynutí tejto doby sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo špeciálne účely typu archivácia, či štatistika. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.

V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

  • Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

  • Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

  • Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu, ktorú na základe vašej žiadosti vykonáme.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Ak je spracúvanie vykonávané za účelom plnenia s vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f.) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov musí dôjsť k ukončeniu zmluvného vzťahu.

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť vaše práva, vhodným spôsobom vás na to s dostatočným predstihom upozorníme.

Verzia : V.18