Informácie GDPR

NÁVŠTEVNÍK WEB STRÁNKY

Informácie a poučenie o získavaní a spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“ alebo „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ týmto informuje dotknuté osoby o získavaní a spracúvaní ich osobných údajov.

Tieto informácie sú Vám určené, ak ste návštevníkom našich stránok, ďalej ak ste naším zákazníkom, ale aj v prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou alebo u neho pôsobíte na základe vzťahu založeného napr. na základe poverenia, vymenovania, zvolenia alebo v rámci výkonu funkcie alebo ako živnostník a ten Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúcej sa dodávky tovaru a služieb v rámci zmluvných vzťahov.

Zásady ochrany osobných údajov 


Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v nariadení alebo v zákone. Ako prevádzkovateľ zodpovedáme za ochranu Vašich osobných údajov, ktoré sme o Vás získali alebo získavame v súlade s nariadením a zákonom v rozsahu a spôsobom podľa tejto informácie. V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť osobne alebo poštou na adrese nášho sídla, telefonicky na tel. čísle +421 (0) 57 7863103 alebo e-mailom: sekretariat@sadhe.sk


Získavanie osobných údajov  


Vaše osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, a to vtedy, keď nám ich dobrovoľne poskytujete v súvislosti s dopytom alebo žiadosťou o naše služby, ktoré nám adresujete osobne, telefonicky, písomne poštou alebo elektronicky e-mailom a prostredníctvom nášho objednávkového/kontaktného formulára na webovej stránke spoločnosti, a to na základe Vašej žiadosti.
V prípade, ak ste zamestnancom nášho zákazníka, ktorý je právnickou osobou, prípadne živnostníkom, ktorý si Vás určil ako svoju oprávnenú osobu pre jednotlivé oblasti komunikácie týkajúce sa dodávky produktov a služieb v rámci zmluvných vzťahov, osobné údaje získavame od Vášho zamestnávateľa; poskytnutím údajov, ktoré sú obsahom tejto informácie nie je dotknutá informačná povinnosť Vášho zamestnávateľa v rozsahu podľa článku 13 nariadenia, resp. § 19 zákona pri získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a zamestnávateľa. 


Kategórie získavaných a spracúvaných osobných údajov 


Budeme získavať a spracúvať iba Vaše bežné osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom v rámci našich aktivít v súvislosti so zabezpečovaním a poskytovaním našich služieb. Osobné údaje osobitnej kategórie, ktoré by odhaľovali Váš rasový alebo etnický pôvod, politické názory, politické alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, sexuálnu orientáciu a iné citlivé osobné údaje o Vás spracúvať nebudeme. Spracúvame Vaše osobné údaje predovšetkým v nasledujúcom rozsahu:
Identifikačné údaje: meno, priezvisko, zamestnávateľ (názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ), pracovná funkcia (funkčné zaradenie), odborný útvar, podpis.
Kontaktné údaje: adresa pre doručovanie, e-mailová adresa a telefónne číslo.
Údaje o dodávkach a zľavách: história objednávok, zakúpené služby ich ceny, údaje v súvislosti s podmienkami realizácie služby, údaje o poskytnutých zľavách.
Bankové, finančné a transakčné údaje: číslo kreditnej karty, údaje o bankovom účte, údaje o platbách.
On-line identifikátory: IP adresa, cookies.
Dáta korešpondencie: komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou.Príjemcovia osobných údajov  


Všetky Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.
Príjemcami osobných údajov môžu byť:
 • kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Orgán odborného dozoru, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad, Policajný zbor a pod.), 
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov,
 • zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia IT služieb, poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb,
 • ďalším príjemcom, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.


Účel spracúvania osobných údajov 


Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na nasledujúce účely: 
 • uzavretie a plnenie zmluvy; na plnenie zmluvných povinností alebo vykonanie opatrení na Vašu žiadosť predtým, než s Vami uzatvoríme zmluvu, najmä na účely spracovania objednávok, evidenciu objednávok vrátane všetkých ich zmien v našom internom systéme, kontrolu plnenia objednávok a povinností súvisiacich preberaním a odovzdávaním predmetu objednávky, vybavovaním reklamácií a sťažností, riešenia poistných udalostí, fakturáciou, vymáhaním škôd a pohľadávok vzniknutých v súvislosti s dodávkou tovarov a služieb, uchovávaním s tým súvisiacej dokumentácie a záznamov, vzájomnou komunikáciou zmluvných strán a pod.. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, t.j. plnenie zmluvy a  splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä zo zákona NR SR Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné s dotknutou osobou uzatvoriť zmluvný vzťah. 
 • bezpečnosť a ochrana majetku vrátane monitorovania prostredníctvom kamerového systému; je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku a s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality, páchanej predovšetkým formou vlámania, ako aj krádeží a poškodzovania cudzej veci, ale aj ochrana osôb, ich majetku a zdravia v priestoroch prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

K videozáznamu prebiehajúcemu v reálnom čase a videozáznamu uloženému lokálne na našom serveri majú  elektronický prístup subjekty .:

 • oprávnené osoby technickej / generálny riaditeľ, riaditeľ závodu , správca kamerového systému v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh,
 • orgány Policajného zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu.
 • ochrana a bezpečnosť informácií v sieti; riadenie a správa informačných a komunikačných technológií (IKT zariadení a infraštruktúry) a poskytovanie súvisiacich služieb a prostriedkov. Je v našom oprávnenom záujme efektívne využívať IKT za účelom výkonu podnikateľskej činnosti. Ochrana a bezpečnosť informácií, efektívne riadenie bezpečnostných rizík, schopnosť prispieť k spoľahlivému a primeranému objasneniu vzniknutých bezpečnostno-relevantných udalostí, doriešeniu ich následkov a zabráneniu ich pokračovaniu, schopnosť predchádzať vzniku bezpečnostno-relevantných udalostí je súčasne našou povinnosťou vyplývajúcou z nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť a zabezpečiť ochranu aktív prevádzkovateľa. Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).
 • súdne spory, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí, vymáhanie pohľadávok a mimosúdne vymáhanie pohľadávok; v prípadoch, ak pri danej spracovateľskej činnosti je možné predpokladať uplatnenie právnych nárokov, vrátane vymáhania pohľadávok a mimosúdneho vymáhania pohľadávok, alebo obhajobu práv prevádzkovateľa budú Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel, ktorý je zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania; právny základ, pre spracúvanie bude rovnaký aký bol aplikovaný pre pôvodný účel spracúvania. V prípadoch, ak by predmetom spracúvania bola osobitná kategória osobných údajov, napríklad údaje o zdraví, je právnym základom čl. 9 ods. 2 písm. c) GDPR.
 • vedenie účtovníctva a vyhotovovanie účtovných dokladov; najmä správa a fakturácia ceny za dodávku tovarov a služieb, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. splnenie  našich zákonných povinností vyplývajúcich najmä  zo zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pod.. 
 • evidencia pošty a správa registratúry; evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v našich interných systémoch. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t.j. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 • uplatňovanie práv dotknutých osôb; je zákonnou povinnosťou prevádzkovateľa zabezpečiť riadne vybavenie žiadostí, ktorými si uplatňujú svoje práva dotknuté osoby v súlade s Nariadením 2016/679 o ochrane fyzických osôb. Právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
 • zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky; zaznamenávame a ukladáme Vašu IP adresu a cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našej webovej stránky a prispôsobili prevádzku stránky Vašim potrebám. Právnym základom v tomto prípade je čl. 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. V tomto kontexte je v našom záujme, čo sa týka spracovania osobných údajov, zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej stránky a podnikania uskutočňovaného cez našu webovú stránku.


Doba uchovávania osobných údajov 


Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade, ak budeme voči Vám uplatňovať právne nároky a viesť súdne alebo správne konanie alebo ak budete právne nároky uplatňovať Vy voči nám a viesť voči nám súdne alebo správne konanie, osobné údaje budú spracúvané na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov až do právoplatného skončenia takéhoto konania. 

Po ukončení zmluvného vzťahu, resp. po právoplatnom skončení konania podľa predchádzajúcej vety, budú Vaše osobné údaje už iba uchovávané (archivované), a to po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy, pretože povinnosť uchovávať zmluvu a účtovné a daňové doklady súvisiace so zmluvou, ktoré obsahujú Vaše osobné údaje nám vyplýva zo všeobecne záväzných predpisov, najmä zo zákona o účtovníctve. Lehota uloženia začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom uplynula platnosť zmluvy. Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané resp. znehodnotené / skartované. 

Videozáznamy z kamerového systému v rámci zvýšenia bezpečnosti a ochrany majetku a s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úseku majetkovej kriminality budeme uchovávať po dobu 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu. 

Vaše osobné údaje spracúvané na účel riadneho vybavenia práv dotknutých osôb, môžu byť v prípade, že si právo dotknutej osoby uplatníte, spracúvané po dobu 5 rokov.

Všetky informácie na identifikáciu a stíhanie zneužitia v súvislosti so zabezpečením fungovania našich webových stránok, najmä Vašu IP adresu, uchováme maximálne 7 dní. 

Trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje aj na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len po dobu platnosti súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený.


Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii 


Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii a takýto prenos osobných údajov ani nezamýšľame. 


Automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania 


Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.


Cookies


Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Prostredníctvom cookies Vás nie je možné identifikovať na webových stránkach tretích strán. Používame nasledujúce typy súborov cookie:

Základné / nevyhnutné cookie súbory

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie našich webových stránok. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

Funkčné cookies

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

Súbory cookie výkonu / štatistiky

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky (napr. pri objednávkach nákupu). Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.


Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov 


V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte okrem vyššie uvedených práv najmä nasledovné práva: 
 • právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 nariadenia); Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia. Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. 
 • právo na opravu osobných údajov (čl. 16 nariadenia); Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne. Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. 
 • právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“) (čl. 17 nariadenia); A to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, na základe ktorého vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napríklad Zmluva, ktorú máme s Vami uzavretú), ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadením a zákonom. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 nariadenia); V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme, avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov, namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením a zákonom a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov v prebiehajúcom súdnom konaní. 
 • právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia); To znamená právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe Zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. 
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 nariadenia); Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, vrátane profilovania pri takomto spracúvaní. V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.   
 • právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania; Toto právo máte, ak by takéto automatizované rozhodovanie a profilovanie malo vo vzťahu k Vám právne účinky alebo Vás významne ovplyvňovalo (čl. 22 nariadenia). Ako sme Však uviedli, pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu. 
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 nariadenia); Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp. zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môžete podať sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.) na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Kontaktné údaje úradu: 

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
www.dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

Vaše práva môžete uplatniť osobne na adrese sídla našej spoločnosti, zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu sídla alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: sekretariat@sadhe.sk, prípadne nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle +421 (0) 57 7863103.

DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRAXE

Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov, ako informovanej osoby :

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu – vykonávania odbornej praxe. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu.

Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie dohody (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

3. Aké údaje používame

Pre účely vykonávania odbornej praxe používame údaje uvedené v Dohode o vykonaní odbornej praxe a to identifikačné údaje školy a meno, priezvisko a triedu žiaka.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Priamo od vás vypísaním podpísaním „Dohody o vykonaní odbornej praxe“.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti uzatvorenej dohody a v zmysle zákona o archivácii. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.

V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

 • Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

 • Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

 • Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi.

 • Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Máte právo na to, aby ste nebol (a) predmetom žiadneho automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

Verzia : III.19


KAMEROVÝ SYSTÉM

Prevádzkovateľ : SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné
IČO: 36 477 508

(podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“), a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

1. Účel spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie administratívnych priestorov a objektov prevádzkovateľa prostredníctvom kamerového systému za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa pred odcudzením, poškodením, prípadne iným znehodnotením, zaistením bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

2. Právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, alebo tretej strany podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona a čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia.

3. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú, sú osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore.

Rozsah spracúvaných osobných údajov : záznam z kamerového systému zachytávajúci dotknutú osobu.

4. Identifikácia príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje orgánom činným v priestupkovom, alebo trestnom konaní pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkaz.

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

6. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

7. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu, najviac však po dobu 15 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

8. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v zmysle zákona, na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa a tretej strany. Dotknutá osoba rozhoduje o poskytnutí svojich osobných údajov pohybom v monitorovaných priestoroch. V prípade pohybu v monitorovanom priestore je dotknutá osoba automaticky zaznamenaná na kamerový záznam, bez možnosti rozhodnúť sa o spracúvaní/nespracúvaní svojich osobných údajov.UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE

Prevádzkovateľ : SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné
IČO: 36 477 508Uchádzači o zamestnanie
Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) týmto ako
prevádzkovateľ, informuje uchádzačov o zamestnanie, ako dotknuté osoby, podľa článku 13 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich osobných údajov na účel ich
evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SAD Humenné, a.s. ako prevádzkovateľ
vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené
ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva
uvedené nižšie.

Doručením životopisu, motivačného listu, alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše identifikačné a
kontaktné osobné údaje v nich obsiahnuté našej spoločnosti, čím nadobúdate v zmysle všeobecného
nariadenia o ochrane údajov postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom
evidovaným o vás v spoločnosti SAD Humenné, a.s., právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenos osobných údajov
z SAD Humenné, a.s. k inej osobe. Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť SAD Humenné, a.s. nezamýšľa preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo
medzinárodných organizácií, ani ich iným spôsobom zverejniť. K automatizovanému rozhodovaniu vrátane
profilovania dotknutých osôb nedochádza. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté
príjemcom, ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, súdy, a to len v zákonom
povolenom rozsahu.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Svoje osobné údaje nie ste
povinní na tento účel poskytnúť, avšak bez ich poskytnutia naša spoločnosť nemôže uchádzača o
zamestnanie v SAD Humenné, a.s. evidovať a komunikovať s ním.

Na zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v SAD Humenné, a.s. je potrebný váš súhlas so
spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel, preto nám prosím spolu so žiadosťou o prijatie zašlite aj
„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ (vzor na stránke www.sadhe.sk – pracovné príležitosti). Doba
platnosti vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 1 rok od jeho poskytnutia.

Ako dotknutá osoba máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov možno
uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol udelený, a to nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@sadhe.sk alebo
b) listovou zásielkou zaslanou na adresu sídla SAD Humenné, a.s. s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.

VÝDAJ DOPRAVNEJ KARTY

Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu - vydanie Dopravnej karty slúžiacej na úhradu základného, resp. osobitného cestovného z dopravnej karty a Identifikačnej karty na preukazovanie veku v autobusoch. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutná požiadavka na plnenie zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

3. Aké údaje používame

Pre účely vydania a používania DK/IK, používame údaje uvedené na karte a to hlavne titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, vlastnoručný podpis a fotografia. K preukázaniu nároku na vystavenie karty sú potrebné ďalšie údaje podľa druhu karty a to v kategórii žiak – študent a dieťa zamestnanca aj potvrdenie o návšteve školy, a ako verifikáciu len k nahliadnutiu OP, resp. CP, a u detí rodný list.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Priamo od vás vypísaním tlačiva „Žiadanka o vydanie (zmenu) Dopravnej karty/Identifikačnej karty“, prípadne „Reklamačného listu DK“.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti DK, t. j. 5 rokov. Osobné údaje IK uchovávame po dobu platnosti IK, t. j. do 6 rokov veku, do 15 rokov veku, do 26 rokov veku a u občanov nad 70 rokov neobmedzene. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu z dôvodu vysporiadania finančného zostatku na DK a do ukončenia reklamačného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom. V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

• Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracúvať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

• Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

• Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám prevádzkovateľ nemôže DK/IK vydať, resp. riešiť reklamáciu.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

ZMLUVA O PREPRAVE OSOB


Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

Spracúvanie vašich osobných údajov
Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu – objednávanie príležitostnej autobusovej prepravy uzatvorením Zmluvy o preprave osôb. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. 
Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).


Čo nás k tomu oprávňuje :
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Aké údaje používame 
Pre účely objednávania príležitostnej autobusovej dopravy, používame údaje uvedené v Zmluve o preprave osôb a to hlavne titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu, číslo telefónu a vlastnoručný podpis. 


Odkiaľ osobné údaje získavame :
Priamo od vás vypísaním podpísaním „Zmluvy o preprave osôb“.

Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :
V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

Doba uchovávania osobných údajov :
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti uzatvorenej zmluvy a v zmysle zákona o archivácii. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu . Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.
V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii. 


Upozornenie :
Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.
Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.
Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi. 


Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?
Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup
Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu
Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)
Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania 
Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.


e) Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia. 

f) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania
Máte právo na to, aby ste nebol (a) predmetom žiadneho automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania.

g) Právo namietať voči spracúvaniu
Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. Zákonom o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.


Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?
Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné. 
Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. 


Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese:  SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

Zmluvy

Tieto „Informácie o spracúvaní osobných údajov“ pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb pre klientov a komunikácie s nimi a ako tieto údaje používame a chránime.

Sme spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) a poskytujeme širokú škálu služieb. Ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určujeme prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné

a na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy za účelom uvedeným v Zmluve, t. j. za účelom plnenia jej predmetu. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu.

Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zhromažďovanie, vyhľadávanie, využívanie na účel spracúvania, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutná požiadavka na plnenie zmluvného vzťahu.

3. Aké údaje používame

Pre účely uvedené v zmluve spracúvame osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely dosiahnutia predmetu plnenia Zmluvy, najmä : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, adresu pracoviska, funkčné zaradenie, číslo telefónu, bankové spojenie, mailová adresa.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Údaje, ktoré spracúvame, získavame priamo od vás.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po rôzne dlhú dobu, v závislosti od dôvodu ich spracúvania. Vo všeobecnosti však platí, že osobné údaje spracúvané z dôvodu našich oprávnených záujmov využívame po dobu trvania nášho obchodného vzťahu. Po uplynutí tejto doby sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje len na zlučiteľné účely alebo špeciálne účely typu archivácia, či štatistika. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom.

V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

 • Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracovávať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

 • Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

 • Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracovávali v súlade s právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu, ktorú na základe vašej žiadosti vykonáme.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Ak je spracúvanie vykonávané za účelom plnenia s vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f.) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu s povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné.

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov musí dôjsť k ukončeniu zmluvného vzťahu.

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť vaše práva, vhodným spôsobom vás na to s dostatočným predstihom upozorníme.

Verzia : V.18