Dokumenty

Prepravný poriadok dopravcu

SAD Humenné, a.s.

v osobnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave

Platnosť od:

1. 8. 2019OBSAH


VYMEDZENIE SKRATIEK


BČK         Bezkontaktná čípova dopravná karta,

CD           Cestovný doklad

CP           Cestovný poriadok

EN           Európska norma

           Európska únia

EP           Elektronická peňaženka

ES           Európske spoločenstvo

IDS          Integrovaný dopravný systém

KSK        Košický samosprávny kraj

NR SR     Národná Rada Slovenskej republiky

PCL         Predplatný cestovný lístok

PP           Prepravný poriadok

PSK        Prešovský samosprávny kraj

STN        Slovenská technická norma

ŤZP         Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím

ŤZP-S     Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom


VYMEDZENIE POJMOV


 1. Cestovná batožina je vec prekračujúca rozmery príručnej batožiny, s výnimkou vecí vylúčených z prepravy.

 2. Cestovné predstavuje cenu za prepravu osoby určené tarifou. Poskytuje sa ako základné cestovné (nezľavnené) a osobitné cestovné (obsahujúce zľavu zo základného cestovného).

 3. Cestovný doklad (ďalej CD) je BČK1, elektronický alebo papierový cestovný lístok, prípadne doklad pre uplatnenie zliav, príplatkov a ďalších úhrad spojených s prepravou, ak je k nemu potrebný. CD predstavuje aj prepravnú zmluvu na seba nadväzujúcich prepravných služieb (t. j. na prepravu dvoma alebo viacerými na seba nadväzujúcimi spojmi), ktoré prevádzkuje jeden alebo viacero dopravcov.

 4. Cestovný poriadok (ďalej CP) predstavuje súhrn údajov potrebných pre informovanie o jednotlivých linkách a ich spojoch, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na zastávky a odchodov zo zastávky, a prípadne aj ďalšie údaje o konkrétnych podmienkach prepravy.

 5. Cestujúci je fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované dopravcom SAD Humenné, a.s., a na tento účel je s dopravcom povinná uzatvoriť prepravnú zmluvu.

 6. Doprava je úmyselný pohyb dopravných prostriedkov po dopravných cestách alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava.

 7. Dopravca (prevádzkovateľ dopravy) je subjekt, ktorý prevádzkuje dopravu pre cudziu potrebu, s ktorým cestujúci uzavrel prepravnú zmluvu.

 8. Dovozné je cena za prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm).

 9. Emitent je subjekt, ktorý vydáva BČK (dopravná karta)

10. Linka (autobusová, trolejbusová, električková, železničná) je miestne, funkčne alebo organizačne vymedzený súhrn spojov, ktorými sa zabezpečuje pravidelná doprava obsluhou určených miest.

11. Meškanie (nadbiehanie) je odchýlka od platného CP.

12. Mimoriadna udalosť je najmä dopravná nehoda vozidla, požiar vo vozidle, úraz alebo náhle ochorenie, pri ktorom je ohrozený život alebo zdravie cestujúceho, pracovníka dopravcu alebo iných osôb, škodová udalosť alebo ďalšie nepredpokladané prerušenie dopravy.

13. Oprávnený zamestnanec dopravcu je osoba (osobný pokladník, revízor, vodič, rušňovodič, vlakvedúci, dispečer, osoba poverená samosprávou, kontrolór prepravy, stevard) vybavená kontrolným odznakom, preukazom alebo identifikačnou kartou, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu cestovných dokladov a dávať cestujúcim pokyny a príkazy za účelom zaistenia ich bezpečnosti a bezpečnosti a plynulosti dopravy.

14. Osádka vozidla je vodič, vlakvedúci, sprievodca, alebo rušňovodič.

15. Osoba so zdravotným postihnutím a osoba so zníženou pohyblivosťou je každá osoba, ktorej pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená pre akékoľvek trvalé alebo dočasné fyzické postihnutie (poškodenie orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva), duševné postihnutie alebo poškodenie, alebo iný dôvod postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej situácia si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim a ich potrebám.

16. Pes so špeciálnym výcvikom je vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes, ktorý slúži ako sprievodca ŤZP. Špeciálny výcvik psa majiteľ preukazuje „Preukazom psa so špeciálnym výcvikom“ a známkou, ktorú pes nosí na viditeľnom mieste. Známka obsahuje označenie, že ide o psa so špeciálnym výcvikom s uvedením druhu výcviku a identifikačné číslo zhodné s číslom uvedeným v Preukaze psa so špeciálnym výcvikom. Preukaz psa so špeciálnym výcvikom je majiteľ psa povinný predložiť na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu.

17. Predajca cestovných dokladov je subjekt, ktorý uzatvára prepravné zmluvy predajom cestovných dokladov v mene dopravcov alebo vo vlastnom mene.

18. Preprava je činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestňovanie osôb a batožiny z východiskovej do cieľovej zastávky cestujúceho.

19. Prepravná zmluva je zmluva medzi dopravcom a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viacerých prepravných služieb.

20. Príručná batožina je vec, ktorá žiadnym spôsobom nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny, t. j. 50 × 60 × 80 cm, s výnimkou detského kočíka s dieťaťom, vozíka pre imobilných cestujúcich, 1 páru lyží a snowboardu. Príručnou batožinou sú aj živé spoločenské zvieratá v prepravných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave zvierat určené a nepresahujú maximálne povolené rozmery príručnej batožiny. Príručná batožina je prepravovaná bezplatne.

21. Sankcia (sankčná úhrada) spoločný názov pre konkrétne položky alebo sumy, ktoré okrem cestovného musí cestujúci zaplatiť dopravcovi za cestu bez platného cestovného lístka alebo za nedodržanie tohto PP.

22. Spoj (autobusový, trolejbusový, električkový, železničný) je cestovným poriadkom alebo inak časovo a miestne určené jednotlivé dopravné spojenie medzi určitými miestami na ich dopravnú obsluhu.

23. Sprievodca osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou je osoba sprevádzajúca osobu so zdravotným postihnutím alebo osobu so zníženou pohyblivosťou.

24. Tarifa upravuje sadzby cestovného, dovozného a sankčných úhrad, ako aj podmienky, za akých sa tieto sadzby, príplatky k nim a zľavy z nich uplatňujú.

25. Vozidlo (dopravný prostriedok) je autobus, trolejbus, električka, vlak.

26. Vykonávajúci dopravca je subjekt, ktorý neuzavrel prepravnú zmluvu s cestujúcim, ale je zároveň subjektom, ktorý je zmluvnou stranou prepravnej zmluvy a vykonáva celú alebo časť prepravy cestujúceho.


ÚVOD


Dopravca SAD Humenné, a.s., vydáva, v súlade s § 4 ods. 4 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, prepravný poriadok platný pre spoje prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy vykonávané SAD Humenné, a.s..

Prepravný poriadok je vydaný na základe § 3, 4 a 17 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, a je prostriedkom pre zvyšovanie úrovne kvality v prevádzke verejnej osobnej dopravy v zmysle STN EN 13 816 Preprava. Logistika a služby. Verejná osobná doprava. Definícia, ciele a meranie kvality služby.

Prepravný poriadok je rozdelený na:

ČASŤ A:    PREPRAVNÉ PODMIENKY

ČASŤ B:    TARIFA

ČASŤ C:    UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

ČASŤ D:    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČASŤ A.     PREPRAVNÉ PODMIENKY


Článok A.1.  Základné ustanovenia


A.1.1.  Tento PP je vydaný na základe rozhodnutia dopravcu SAD Humenné, a.s..

A.1.2.  Daný spoj (príp. celá linka alebo celá trať), ktorý patrí do siete obsluhovanej SAD Humenné, a.s., musí byť uvedený v CP linky (trate), vyvesenom na všetkých staniciach a zastávkach spoja (okrem staníc a zastávok určených len na výstup) a v CP zverejnených na webovom sídle SAD Humenné, a.s..

A.1.3.  Tento PP platí pre pravidelnú prímestskú prepravu osôb a batožiny cestujúcich na linkách prevádzkovaných SAD Humenné, a.s.. Upravuje podmienky pri vykonávaní dopravy medzi prevádzkovateľom dopravy a jej účastníkmi v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, ako aj cenových vzťahov, ktoré upravuje tarifa.

A.1.4.  Dopravcom podľa tohto PP je:

SAD Humenné, a.s., so sídlom Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO 36 477 508, právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P ďalej len „dopravca“

A.1.5.  Tento PP a CP sú súčasťou návrhu na zmluvu o preprave osôb podľa § 760 a nasl. Občianskeho zákonníka.

A.1.6.  Dopravca a cestujúci sú na základe uzatvorenej prepravnej zmluvy povinní dodržiavať podmienky tohto PP, CP a tarify.

A.1.7.  Dopravca má práva a povinnosti vyplývajúce z tohto PP v tej časti prepravnej cesty, ktorú zaisťujú. Cestujúci si uplatňuje svoje práva u dopravcu, ktorý zaisťuje tú časť prepravnej cesty, na ktorej nastala rozhodná skutočnosť pre uplatnenie práv.


Článok A.2.  Rozsah dopravy


A.2.1.  Podľa tohto PP vykonáva dopravca SAD Humenné, a.s., osobnú prímestskú pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu všetkých liniek dopravcu.

A.2.2. Pravidelná osobná doprava je vykonávaná na zabezpečenie dopravnej obsluhy konkrétneho územia v zmysle príslušného Plánu dopravnej obslužnosti, s cieľom uspokojiť prepravné potreby osôb formou pravidelnej prepravy cestujúcich po vopred určených trasách v rámci dopravnej siete, s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktorých dopravcovia prepravujú podľa PP, CP a tarify.

Článok A.3.   Podmienky uzavretia a vykonávania prepravnej zmluvy


A.3.1. Cestujúci uzatvára prepravnú zmluvu momentom nastúpenia do vozidla. Nastúpením do vozidla vyjadruje cestujúci svoj neodvolateľný súhlas s podmienkami prepravy obsiahnutými v tomto PP. Zakúpením alebo označením CD vo vozidle dochádza k uzatvoreniu prepravnej zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim. Prepravná zmluva je tiež uzatvorená, ak je umožnený cestujúcemu nástup bez CD do vozidla, v ktorom je zaistený predaj CD a cestujúci zaplatí cestovné bezodkladne po nástupe do vozidla. Spôsoby zakúpenia CD sú uvedené v tarife.

A.3.2.  Za platné CD sú považované iba originály CD. Cestujúci môže CD použiť len na úsek resp. čas, ktorý je na ňom vyznačený, pokiaľ pri konkrétnej ponuke nie je stanovené inak.

A.3.3.  Cestujúci si je vedomý povinnosti uhradiť dopravcom určené cestovné a dovozné.

A.3.4.  Ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného CD, je povinný zaplatiť okrem cestovného aj sankčnú úhradu stanovenú tarifou. Sankčná úhrada sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tohto PP.

A.3.5.  Nevedomosť o tarifných a prepravných podmienkach neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie sankcie a cestovného za cestovanie bez platného CD.

A.3.6.  Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené týmto PP, a ktorý je v čase odchodu dopravného prostriedku podľa CP na zastávke pripravený nastúpiť do vozidla, má právo, aby ho dopravca v zmysle § 760 Občianskeho zákonníka riadne a včas podľa CP prepravil do cieľovej zastávky. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť spojom, pre ktorý bol tarifne vybavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej zastávky iným spojom tej istej, prípadne inej linky v rámci dopravcu SAD Humenné, a.s., a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

A.3.7.  Nárok vzniknutý z prepravnej zmluvy je splnený ukončením prepravy v rozsahu uzatvorenej prepravnej zmluvy. Za splnenie prepravnej zmluvy voči cestujúcemu sa považuje aj vykonanie prepravy v inom ako zmluvnom rozsahu, pokiaľ došlo k vylúčeniu cestujúceho z prepravy oprávneným zamestnancom alebo členom osádky vozidla v zmysle tohto PP.

a.3.8.  Dopravca odporúča cestujúcemu, aby pri zakupovaní CD hotovostnou platbou v dopravnom prostriedku mal primeranú hotovosť na zaplatenie cestovného tak, aby peňažná platba prevyšovala sumu, ktorú má zaplatiť, maximálne vo výške päťnásobku platenej sumy.Článok A.4.   Všeobecné povinnosti dopravcu v pravidelnej dopraveA.4.1.  Prepravná povinnosť dopravcu:

prepraviť za cestovné podľa tarify a za transparentných a nediskriminačných podmienok, v súlade s dopravnou licenciou, PP, kapacitnými možnosťami a prepravnou zmluvou, každého cestujúceho (s výnimkou osôb vylúčených z prepravy), ktorý o to prejaví záujem, a to tak, že v čase odchodu spoja podľa CP je pripravený na zastávke nastúpiť do vozidla.

A.4.2.  Prevádzková, resp. dopravná povinnosť dopravcu:

a)  vykonávať pravidelnú dopravu na linkách v súlade s udelenou dopravnou licenciou a s uzatvorenou zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní prímestskej autobusovej dopravy, zmluvou o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní železničnej dopravy, alebo zmluvou o službách v mestskej doprave pri prevádzkovaní mestskej dopravy,

b)  obmedziť alebo zastaviť poskytovanie dopravných služieb na nevyhnutný čas v dôsledku nezjazdnosti dopravnej cesty alebo inej mimoriadnej udalosti, najmä ak je to nevyhnutné z dôvodov ochrany zdravia ľudí, zvierat, vecí alebo životného prostredia,

c)  zverejniť formou vývesky na staniciach, zastávkach, vo vozidlách alebo iným účinným spôsobom informáciu o obmedzení alebo dočasnom zastavení poskytovania dopravných služieb; v prípade plánovaného obmedzenia na dlhší čas zverejniť túto skutočnosť v CP.

A.4.3.  Tarifná povinnosť dopravcu:

a)  prepravovať cestujúcich podľa tarify,

b)  vydať cestujúcemu CD potvrdzujúci uzatvorenie prepravnej zmluvy a zaplatenie cestovného,

c) zaevidovať cestujúceho v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium (BČK).

A.4.4. Dopravca je povinný:

a)  prevádzkovať dopravu riadne a včas, podľa CP a tohto PP,

b)  označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom, ako aj ďalšími grafickými prvkami v zmysle platnej legislatívy a štandardov IDS, pokiaľ tieto štandardy existujú,

c)  v rozsahu poskytovaných dopravných služieb zabezpečiť technickú základňu vybavenú na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a cestujúcich,

d)  zabezpečiť, aby všetky prevádzkované vozidlá boli parkované alebo garážované vo vlastných alebo prenajatých priestoroch, na koncových zastávkach v obci, alebo na vymedzených stanovištiach, ak ich príslušné obce na tento účel zriadili.


Článok A.5.   Ďalšie povinnosti dopravcu


A.5.1.  Dopravca je ďalej povinný:

a)  prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou,

b)  starať sa o bezpečnosť, zdravie, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi mimoriadnej udalosti, 

c) umožniť cestujúcim používanie spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení v priestoroch vlastnej stanice (dopravca môže určiť ďalšie podmienky, prípadne poplatky),

d) udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil, v prevádzkyschopnom stave a v čistote,

e) označiť výrazným spôsobom tie priestory vlastných staníc, ktoré nie sú prístupné pre verejnosť,

f)  zastaviť prevádzku vozidla, ktoré ohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb, bezpečnosť majetku alebo životné prostredie nad únosnú mieru,

g)  udržiavať priestor pre cestujúcich vo vozidle, vrátane schodov vozidla, v náležitej čistote a počas jazdy zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla,

h)  vytvárať podmienky pre zvyšovanie pohodlia prepravy osôb so zdravotným postihnutím, osôb so zníženou pohyblivosťou, starých ľudí a osôb s malými deťmi,

i)  zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto PP (resp. jeho výňatkov), CP a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich na webovom sídle dopravcu, v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a vo vozidlách, na kontaktných a predajných miestach,

j)  zabezpečiť označenie trvalo zriadenej zastávky príslušnou značkou (označníkom) alebo tabuľkou s označením jej názvu, prípadne údajom o aký druh zastávky ide (na znamenie, občasná, dočasná), uverejňovať údaje o odchodoch jednotlivých spojov zo zastávky a trvalo všetky tieto prvky udržiavať,

k)  informovať vhodným spôsobom verejnosť o meškaní spoja, zrušení spoja alebo o zmene trasy, o zmene CP a tarify, prípadne o iných zmenách na linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najneskôr 10 dní pred začiatkom platnosti, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny, inak informovať neodkladne, len čo sa o nich dozvie,

l)  poskytovať cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy (najmä práv a povinností), priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na linke, možnosti prestupu na inú linku alebo iný druh dopravy,

m)  potvrdiť na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal 15 a viac minút (len v prípade, že pre cestujúceho nebola dostupná adekvátna náhrada) vzhľadom k údaju uvedenom v CP; v prípade ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie v sídle dopravcu alebo na miestach určených dopravcom,

n)  zabezpečiť, aby vodič po príchode na zastávku, kde stoja súčasne viac ako dve vozidlá, znovu zastavil svoje vozidlo pri označníku zastávky,

o)  používať zvukové zariadenia dopravcu vo vozidle (určené pre služobnú potrebu alebo pre verejnosť) takým spôsobom, aby to nebolo na ťarchu cestujúcim.


Článok A.6.   Oprávnenia dopravcu voči cestujúcim


A.6.1.  Dopravca je pred začatím prepravy a počas nej oprávnený prostredníctvom oprávneného zamestnanca dopravcu dávať pokyny a príkazy cestujúcim pre účely zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti prepravy. Ide najmä o pokyny ohľadne nastupovania a vystupovania, umiestnenia cestujúcich, pripustenia batožín na prepravu a ich uloženia, či zachovania poriadku vo vozidle. Cestujúci sú povinní riadiť sa týmito príkazmi.

A.6.2.  Oprávnený zamestnanec dopravcu má právo:

a)  vylúčiť z prepravy cestujúceho, ktorý aj napriek upozorneniu neuposlúchne pokyn alebo príkaz v zmysle bodu , poruší zákon alebo inú povinnosť podľa tohto PP, neoprávnene sa zdržiava vo vozidle, svojím správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narušuje pokojnú a pohodlnú jazdu, znečistí vozidlo, alebo obťažuje cestujúcich, ako aj osobu nespôsobilú na prepravu podľa Čl. A.11. tohto PP.

b )  uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným CD, povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu, alebo žiadať preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti; v prípade maloletého aj identifikačné údaje o jeho zákonnom zástupcovi. Oprávnenie žiadať uvedené údaje sa vzťahujú aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil vozidlo a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu za vyčistenie vozidla. Ak cestujúci odmietne preukázať svoju totožnosť, oprávnený zamestnanec dopravcu požiada o súčinnosť príslušný orgán policajného zboru, pričom je cestujúci povinný strpieť zistenie totožnosti.

c)  prijať prednostne na prepravu, za predpokladu, že spoj bude preplnený, cestujúcich do vzdialenejších zastávok alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným prostriedkom, (platí len pre prímestskú autobusovú dopravu),

d)  zakázať nástup do vozidla, ktoré vyhlásil za plne obsadené.


Článok A.7.    Zodpovednosť dopravcu voči cestujúcemu

A.7.1.  Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne tým, že dôjde k zraneniu alebo usmrteniu cestujúceho, alebo k inému poškodeniu jeho telesného a duševného zdravia v dôsledku úrazu v súvislosti s prevádzkou systému dopravnej obsluhy počas jeho cesty vo vozidle, pri jeho nastupovaní do vozidla, vystupovaní z vozidla, ako aj v ďalších priestoroch dopravcu vyhradených pre cestujúceho (stanice, nástupiská, zastávky – ak sú majetkom alebo v správe dopravcu). Dopravca je od tejto zodpovednosti oslobodený, ak:

a)  úraz spôsobili okolnosti, ktoré nemajú pôvod v prevádzkovaní dopravy a ktorým dopravca nemohol napriek vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a ich následky odvrátiť,

b)  k úrazu došlo v dôsledku zavinenia cestujúceho,

c)  úraz spôsobilo správanie tretej osoby a dopravca nemohol tomuto správaniu napriek vynaloženiu starostlivosti zodpovedajúcej danej situácii zabrániť a jeho následky odvrátiť.

A.7.2.  Aj v prípade, ak dopravca popiera svoju zodpovednosť za zranenie cestujúceho, vynakladá primerané úsilie poskytnúť pomoc cestujúcemu, ktorý sa domáha náhrady škody od tretích strán.

A.7.3.  Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie vecí, batožiny alebo živých spoločenských zvierat.


Článok A.8.   Práva cestujúceho


A.8.1.  Cestujúci má právo:

a)  na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu vozidlom spoja, na ktorý má zakúpený CD, resp. bezodkladne po nástupe do vozidla si zakúpi CD, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné; cestujúci sa nemôže dožadovať uplatnenia uvedeného práva na prepravu, ak je vozidlo spoja plne obsadené,

b)  na prepravu batožiny, ak to umožňujú prepravné podmienky a prepravná zmluva,

c)  požadovať od oprávnených zamestnancov potrebné informácie o podmienkach prepravy, ktorí ich v  rámci možností poskytnú,

d)  v prípade že sa preprava neuskutočnila včas (podľa CP), či došlo k jej prerušeniu alebo zastaveniu, na náhradnú prepravu iným spojom tej istej linky, prípadne inej linky, pričom ak prepravu nie je možné uskutočniť v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky,

e)  na náhradu škody vzniknutej cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas (meškanie zavinené dopravcom dlhšie ako 60 minút), resp. tým, že sa neuskutočnila, najviac však do výšky ceny zaplatenej dopravcovi za prepravu.

A.8.2.  Cestujúci má právo informovať sa o obsahu tohto PP. Nevedomosť o ustanoveniach tohto PP cestujúceho neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie sankcie a cestovného za cestovanie bez platného CD.

A.8.3. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto PP uplatňujú cestujúci voči osádke vozidla disciplinovane, a to iba v čase, keď to okolnosti dovoľujú a neporušujú sa tým iné ustanovenia tohto PP.

Článok A.9.   Osobitné práva niektorých cestujúcich


A.9.1.  Osobitné práva pri preprave majú osoby:

a)  so zdravotným postihnutím (napr. telesným, sluchovým, zrakovým a/alebo iným),

b)  držitelia preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ŤZP),

c)  držitelia preukazov osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorých postihnutie svojou povahou alebo závažnosťou vyžaduje pomoc inej osoby – sprievodcu (preukaz ŤZP-S),

d)  sprievodcovia osôb so zdravotným postihnutím,

e)  osoby s malými deťmi a tehotné ženy.

A.9.2.  Za spôsobilého sprievodcu osoby s preukazom ŤZP-S sa považuje osoba staršia ako 15 rokov. U osôb so zrakovým postihnutím môže plniť funkciu sprievodcu aj pes so špeciálnym výcvikom alebo dieťa po dovŕšení 6. roku veku.

A.9.3.  Držiteľ preukazu ŤZP-S má právo na prepravu so psom so špeciálnym výcvikom.

A.9.4.  Pre osoby s osobitným právom pri preprave sú vo vozidlách vyhradené sedadlá označené piktogramom. Tým nie je dotknuté právo prednostného využívania týchto sedadiel osobami s obmedzenou pohyblivosťou, pokiaľ tieto sedadlá nie sú obsadené osobami s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri preprave viacerých osôb spĺňajúcich kritéria osobitného práva pri preprave je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby uvoľnil miesto na sedenie. Oprávnený zamestnanec dopravcu tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce zo zmluvy o preprave osôb.

A.9.5.  Ak pri označníku zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou a/alebo psom so špeciálnym výcvikom, dopravca zabezpečujúci dopravu je povinný pri označníku zastávky znovu zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne na zastávke; toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.

A.9.6.  Cestujúci, ktorý pred nastúpením do vozidla oznámi osádke vozidla, že má obmedzenú schopnosť pohybu, má právo, aby mu osádka vozidla v rámci svojich možností umožnila prednostné nastúpenie a vystúpenie.

A.9.7.  Pokiaľ je vozidlo vybavené plošinou uľahčujúcou nástup a výstup, osádka vozidla je povinná ju používať pre potreby imobilných cestujúcich pohybujúcich sa na vozíku.

A.9.8.  Ak je vozidlo vybavené systémom pre priečny náklon vozidla uľahčujúcim nástup a výstup cestujúcich, je povinnosťou osádky vozidla, pri ohlásenom nástupe, resp. výstupe cestujúceho s osobitnými právami, uvedený systém použiť.

A.9.9.  Cestujúci s detským kočíkom a/alebo vozíkom pre imobilného cestujúceho môže nastupovať, prepravovať sa a vystupovať len s vedomím osádky vozidla. Pre informovanosť osádky vozidla musí cestujúci využiť signalizačné zariadenie, pokiaľ je vo vozidle inštalované. Počet kočíkov a/alebo vozíkov pre imobilného cestujúceho, ktoré je vo vozidle možné súčasne prepravovať, je daný piktogramom na vozidle a ak tam piktogram nie je, určuje to  osádka vozidla. Pri nástupe do vozidla má cestujúci s detským kočíkom s dieťaťom prednosť pred cestujúcim s detským kočíkom bez dieťaťa.

A.9.10.  Cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom pre prepravu detského kočíka alebo vozíka pre imobilného cestujúceho je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom alebo vozíkom pre imobilného cestujúceho toto miesto uvoľniť.

A.9.11.  Cestujúci sám zodpovedá za naloženie a vyloženie detského kočíka. Ak to však umožňujú prevádzkové podmienky, osádka vozidla na požiadanie pomôže cestujúcemu naložiť a vyložiť z vozidla detský kočík.

A.9.12.  Ak vozidlo je špeciálne uspôsobené na zafixovanie vozíka alebo detského kočíka počas jazdy, je povinnosťou cestujúceho s osobitnými právami alebo jeho sprievodcu toto zariadenie použiť. Ak vozidlo nie je takto uspôsobené, je cestujúci s osobitnými právami alebo jeho sprievodca povinný zabezpečiť neohrozovanie ostatných cestujúcich možným pohybom vozíka alebo detského kočíka po vozidle.

A.9.13.  Spoje realizované vozidlami s bezbariérovým prístupom sú uvedené/označené v CP.

A.9.14.  Deti do dovŕšenia 6. roku sa prepravujú so sprievodcom starším ako 10 rokov.

Článok A.10.   Povinnosti cestujúceho


A 10.1.  Cestujúci je povinný správať sa tak, aby:

a)  nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich,

b)  nepoškodzoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim,

c)  neznečisťoval vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim,

d)  neobťažoval ostatných cestujúcich a svojim konaním im nespôsoboval škodu,

e)  neobťažoval a nepôsobil rušivo na osádku vozidla pri výkone služby.

A 10.2.  Cestujúcemu nie je dovolené:

a)  prihovárať sa vodičovi počas jazdy, resp. požadovať počas jazdy od vodiča informácie,

b)  zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča, resp. na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade z vozidla,

c)  žiadať vodiča o zastavenie mimo zastávky uvedenej v CP, pokiaľ si to nevyžadujú mimoriadne okolnosti ako napr. nevoľnosť cestujúceho,

d)  bezdôvodne uvádzať do činnosti záchranné a dorozumievacie zariadenia vo vozidle,

e)  pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (púšťať reprodukovanú hudbu a hovorené slovo),

f)  otvárať dvere vozidla, vykláňať sa z vozidla, vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety, či vstupovať do vozidla so zmrzlinou,

g)  vo vozidle a v priestoroch určených pre cestujúcich fajčiť ani užívať alkoholické nápoje, drogy a psychotropné látky,

h)  nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré oprávnený zamestnanec dopravcu vyhlási za obsadené,

i)  zdržiavať sa na mieste, kde to prekáža nerušenému nastupovaniu a vystupovaniu cestujúcich a ich tarifnému vybavovaniu,

j)  nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, či odkladať veci a živé spoločenské zvieratá na sedadlá,

k)  obťažovať akýmkoľvek iným spôsobom ostatných cestujúcich.

A 10.3.  Cestujúci je ďalej povinný:

a)  riadiť sa pokynmi a príkazmi oprávneného zamestnanca dopravcu, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b)  dodržiavať ustanovenia tohto PP, ustanovenia tarify a pokyny oprávnených zamestnancov dopravcu,

c)  byť v čase príchodu vozidla (podľa CP) pripravený na nástup do vozidla,

d)  pred nástupom do vozidla si pripraviť CD, prípadne ho bezprostredne pri nástupe do vozidla aj označiť, alebo si pripraviť finančnú hotovosť na zakúpenie cestovného lístka u oprávneného zamestnanca dopravcu,

e)  nastupovať do vozidla a vystupovať z neho iba na zastávkach, keď vozidlo stojí (nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn oprávneného zamestnanca dopravcu), pričom ak oprávnený zamestnanec dopravcu dáva znamenie signalizačným zariadením na ukončenie nastupovania/vystupovania, cestujúci je povinný toto znamenie rešpektovať a opustiť priestor dverí,

f)  ak je vozidlo vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, použiť na otváranie dverí tlačidlo umiestnené zvnútra vozidla na držadle alebo dverách (pre výstup) alebo na karosérii vozidla vedľa dverí alebo dverách (pre nástup),

g)  zaplatiť v prípade nefunkčnosti čítacieho zariadenia alebo BČK cestovné za precestovaný úsek v hotovosti, bez nároku na zľavu, ktorú by mal pri platbe BČK,

h)  presvedčiť sa pri preberaní CD, že CD bol vydaný podľa požiadavky, pričom na dodatočnú reklamáciu cestujúceho sa neberie ohľad,

i)  mať pri sebe platný CD počas celej prepravy ako aj bezprostredne po vystúpení z vozidla a predložiť ho na požiadanie oprávneného zamestnanca dopravcu ku kontrole,

j)  strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru, v prípade nepredloženia platného CD, za účelom vymáhania pokuty, ak sa pri kontrole cestujúci odmietne alebo nemôže preukázať sa dokladom totožnosti oprávnenému zamestnancovi dopravcu,

k)  zaplatiť sankciu v zmysle tarify a uhradiť náklady spôsobenej škody, ak z hrubej nedbanlivosti, v opitosti, alebo po požití omamných a psychotropných látok znečistil alebo inak poškodil vozidlo a iné zariadenie dopravcu,

l)  v prípade, že nemá vo vozidle miesto na sedenie, držať sa počas jazdy držadiel alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacej, a to takým spôsobom, aby v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom,

m)  použiť bezpečnostný pás, ak sedí na sedadle vybavenom bezpečnostným pásom,

n)  v prípade mimoriadnej udalosti počas prepravy rešpektovať pokyny oprávnených zamestnancov dopravcu a byť im nápomocný pri konaní v zmysle Čl. 19, bodu A.19.1 tohto PP,

o)  nastupovať a vystupovať len dverami na to určenými, ak sú príslušne označené, pričom vystupujúci cestujúci majú prednosť pred nastupujúcimi,

p)  pred vystupovaním na zastávke „na znamenie“ použiť signalizačné tlačidlo a dať vodičovi signál s dostatočným časovým predstihom, aby ten mohol bezpečne zastaviť na zastávke,

q)  rešpektovať možnosť nastupovania do vozidla a vystupovania z neho len v čase, keď vozidlo stojí, a to iba na zastávke alebo na mieste určenom oprávneným zamestnancom dopravcu.

Článok A.11.   Vylúčenie osoby z prepravy


A.11.1.  Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, ako aj osoby, ktoré pre chorobu, zápach, mimoriadne znečistenie odevu, alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu. Takéto osoby nemajú nárok na vrátenie cestovného.

A.11.2.  Oprávnený zamestnanec dopravcu môže z prepravy (bez nároku na vrátenie alikvotnej čiastky za neprecestovaný úsek cesty) ďalej vylúčiť:

a)  osoby bez platného CD, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné alebo sankciu v zmysle tarify, a osoby, ktoré pri kontrole odmietnu preukázať svoju totožnosť,

b)  osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú bezpečnosť, alebo bezpečnosť ostatných cestujúcich, a osoby, ktoré ani po upozornení oprávneného zamestnanca dopravcu nedodržiavajú ustanovenia tohto PP,

c)  osoby, ktoré znečisťujú alebo poškodzujú vozidlo alebo iné zariadenie dopravcu, či obťažujú ostatných cestujúcich.

A.11.3.  Ak sa prepravy domáha osoba, ktorú môže oprávnený zamestnanec dopravcu vylúčiť z prepravy podľa bodov A.11.1 a A.11.2, oprávnený zamestnanec dopravcu má právo privolať príslušníka policajného zboru a povinnosťou cestujúcich je v takejto situácii strpieť časové zdržanie nevyhnutné pre jeho príchod.

A.11.4.  Vylúčenie z prepravy po začatí cesty môže byť uskutočnené na zastávke alebo stanici, avšak vo výnimočných prípadoch aj mimo zastávky, či stanice.

A.11.5.  Pri vylúčení osoby z prepravy treba mať na zreteli ohrozenie jej zdravia alebo bezpečnosti. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 16 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

A.11.6.  Osoba vylúčená z prepravy má povinnosť uhradiť dopravcovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej vylúčením.

Článok A.12.   Kontrola cestovných dokladov v pravidelnej doprave


A.12.1.  Kontrolu CD vykonáva oprávnený zamestnanec dopravcu.

A.12.2.  Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávneného zamestnanca dopravcu kedykoľvek počas prepravy či počas vystupovania z vozidla predložiť k nahliadnutiu CD.

A.12.3.  Cestujúci, ktorý sa nepreukáže platnými CD, je povinný zaplatiť okrem cestovného aj sankciu.

A.12.4.  Ak cestujúci nemá potrebnú finančnú hotovosť na zaplatenie cestovného a sankcie, prípadne odmietne vypočítanú sumu uhradiť na mieste, môže tak učiniť bez zbytočného odkladu v príslušnom mieste dopravcu, resp. postupovať v zmysle pokynov a informácií poskytnutých oprávneným zamestnancom dopravcu. Nesplatené pohľadávky dopravcu voči cestujúcemu budú postúpené na vymáhanie. Ak cestujúci odmietne preukázať svoju totožnosť oprávnenému zamestnancovi, je povinný strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom policajného zboru v zmysle bodu A. 11. 3 tohto PP.

A.12.5.  Cestujúci, ktorý nezaplatí požadované cestovné a sankciu, stráca právo na prepravu a môže byť z prepravy vylúčený. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie cestovného a sankcie nezaniká povinnosť cestujúceho príslušné sumy dopravcovi zaplatiť.

A.12.6.  Ak oprávnený zamestnanec dopravcu pri kontrole CD zistí, že cestujúci sa preukazuje neplatnou BČK (dopravnou kartou), neplatným PCL, alebo neplatným preukazom umožňujúcim zľavu z cestovného, považuje ho za cestujúceho bez platného CD.

A.12.7.  Oprávnený zamestnanec dopravcu má právo rozhodnúť o spôsobe kontroly, napr. usmernením výstupu z dopravného prostriedku určenými dverami.

A.12.8.  Oprávnený zamestnanec dopravcu môže urobiť audiozáznamy svojej verbálnej komunikácie s cestujúcim pre účely ochrany práv a právom chránených záujmov oprávnenej osoby dopravcu pri overovaní oprávnenosti podnetov a sťažností zo strany cestujúcej verejnosti, pokiaľ na ich použitie cestujúcich vopred upozorní. Audiozáznam sa spracováva a archivuje v súlade s príslušnými zákonmi.

A.12.9.  Pri kontrole SMS cestovného lístka  je cestujúci povinný predložiť na overenie lístka mobilné zariadenie a umožniť tak overenie textu a ostatných detailov prijatej SMS správy. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je považovaný za cestujúceho bez platného CD a dopravca je oprávnený od takéhoto cestujúceho vyžadovať zaplatenie cestovného a sankcie. Dodatočné preukazovanie sa SMS cestovným lístkom nie je možné.

Článok A.13.   Preprava živých spoločenských zvierat


A.13.1.  Ako batožinu môže cestujúci so sebou vziať živé spoločenské zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je na ťarchu ostatným cestujúcim, neohrozuje ich zdravie, a ak sú  umiestnené v prepravných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave živých spoločenských zvierat určené. Takto prepravované zvieratá cestujú na kolenách alebo pod nohami majiteľa a musia zostať počas celej jazdy v uzavretých schránkach s nepriepustným dnom.

A.13.2.  Bez schránky možno vziať do vozidla psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkej vôdzke. Pes nesmie byť chorý, špinavý, zapáchajúci či agresívny a nesmie obsadiť miesto určené na sedenie cestujúcich. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže osádka vozidla prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto bodu, s výnimkou prvej vety, sa nevzťahuje na psov so špeciálnym výcvikom.

A.13.3.  Oprávnený zamestnanec dopravcu môže vylúčiť z prepravy cestujúceho so živým spoločenským zvieraťom,

a)  ktoré je prekážkou bezpečnej, pokojnej a komfortnej prepravy cestujúcich,

b)  ktoré ohrozuje zdravie cestujúcich,

c)  ktorého prepravu neumožňujú prepravné podmienky.

d)  ktoré nie je umiestnené v prepravnej schránke s nepriepustným dnom

Článok A.14.   Preprava batožiny cestujúceho


A.14.1.  Dopravca prepravuje batožinu pod dohľadom cestujúceho a to za podmienok stanovenými týmto PP a tarifou.

A.14.2.  Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo hmotnosť vo vozidle možno rýchlo a bez ťažkosti naložiť, preložiť, umiestniť a vyložiť, ak osádka vozidla nerozhodne ináč.

A.14.3.  Batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim v odkladacom priestore nad sedadlom, pod sedadlom, v ruke, prípadne v lone cestujúceho, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť, a to iba v prípade, že neohrozuje bezpečnosť cestujúcich, nesťažuje výkon služby osádky vozidla a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov osádky vozidla.

A.14.4.  Cestujúci, ktorý vo vozidle nemá miesto na sedenie, nesmie prepravovať batožinu na chrbte alebo pleci. Je povinný ju držať v ruke, položiť na podlahu vozidla, alebo uložiť do odkladacieho priestoru.

A.14.5.  Cestujúci môže so sebou do vozidla vziať detský kočík, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje. Na prepravu sú uprednostnené kočíky s dieťaťom. Prepravu viacerých kočíkov povoľuje oprávnený zamestnanec dopravcu.

A.14.6.  Za poškodenie, stratu a odcudzenie batožiny dopravca nezodpovedá, resp. zodpovedá iba v prípade, keď cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku mimoriadnej udalosti.

A.14.7.  Oprávnený zamestnanec dopravcu môže vylúčiť z prepravy cestujúceho s batožinou, ktorá je prekážkou bezpečnej, plynulej a včasnej prepravy cestujúcich, ak ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť a konštrukčné vlastnosti vozidla.

A.14.8.  Ako príručná batožina sa prepravuje vec, ktorá žiadnym spôsobom nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny, t. j. 50 × 60 × 80 cm a maximálne povolená hmotnosť do 30 kg s výnimkou detského kočíka s dieťaťom, vozíka pre imobilných cestujúcich, 1 páru lyží a snowboardu. Príručnou batožinou sú aj živé spoločenské zvieratá v prepravných schránkach s nepriepustným dnom, ktoré sú k preprave zvierat určené a ktoré nepresahujú maximálne povolené rozmery príručnej batožiny. Príručná batožina je prepravovaná bezplatne.

A.14.9.  Preprava cestovnej batožiny je spoplatňovaná v zmysle tarify.

Článok A.15.   Veci vylúčené z prepravy a veci, ktorých preprava je dovolená za určitých podmienok


A.15.1.  Veci vylúčené z prepravy:

a)  veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy,

b)  nebezpečné látky a veci, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, úraz, otravu, popálenia a ochorenie ľudí alebo živých spoločenských zvierat,

c)  veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich a vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d)  veci, ktoré svojim zápachom, odpudivým vzhľadom a pod., by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e)  bicykel alebo živé spoločenské zviera, ak je prekážkou bezpečnej prepravy alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažuje cestujúcich alebo ak jeho prepravu neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla,

f)  veci, ktorých celková hmotnosť presahuje 30 kg,

g)  veci, ktorých ľubovoľný rozmer presahuje 200 cm, pokiaľ osádka vozidla nerozhodne ináč.

A.15.2.  Veci, ktorých preprava je dovolená za určitých podmienok:

a)  strelnú zbraň môžu vziať so sebou do vozidla iba oprávnené osoby (držitelia zbrojných preukazov) a zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch,

b)  lovecká strelná zbraň musí mať pri nezlamovacom type vybratý uzáver, zlamovacia musí byť prelomená a oba typy s prázdnymi nábojovými komorami.

Článok A.16.   Preprava bicyklov


A.16.1.  Preprava bicyklov je zabezpečovaná vozidlami na to určenými, označenými príslušným piktogramom a len so súhlasom osádky vozidla.

A.16.2.  CD na prepravu bicykla je nevyhnutné zakúpiť na každý spoj zvlášť.

A.16.3.  Podmienky na prepravu bicykla môže dopravca upraviť zvlášť v rámci jednotlivých spojov alebo dní.

A.16.4.  Ak vozidlo nie je špeciálne vybavené na prepravu viacerých bicyklov, vo vozidle je možné prepravovať najviac 2 bicykle, pokiaľ osádka vozidla nerozhodne ináč.

A.16.5.  Prednosť pred prepravou bicykla majú cestujúci, detské kočíky s dieťaťom a vozíky pre imobilných cestujúcich.

A.16.6.  Povinnosti cestujúceho s bicyklom sú nasledujúce:

a)  poskladať bicykel, ak ide o skladací bicykel,

b)  pred nástupom nahlásiť osádke vozidla úmysel prepravovať bicykel,

c)  informovať  osádku vozidla o dlhšom nástupe a výstupe z vozidla (kvôli nakladaniu a vykladaniu bicykla),

d)  pri manipulácii s bicyklom a pri jeho preprave počínať si tak, aby nedošlo k ohrozeniu, zraneniu cestujúcich, poškodeniu batožiny alebo zariadenia vozidla,

e)  zabezpečiť bicykel proti pohybu vo vozidle,

f)  manipulovať s bicyklom len pokiaľ vozidlo stojí na zastávke,

g)  cestujúci s bicyklom je zodpovedný za škody spôsobené pri manipulácii s bicyklom počas nástupu, prepravy a výstupu z vozidla.

A.16.7.  Zakázané je prepravovať:

a)  znečistený bicykel,

b)  bicykel s pripevneným prívesným vozíkom.

A.16.8.  Preprava bicyklov je v mimoriadnych prípadoch a so súhlasom vodiča možná aj v neoznačených vozidlách, ak tomu nebránia technické a kapacitné možnosti, s bicyklom je možné ľahko manipulovať a preprava bicykla nemá nepriaznivý vplyv na prepravu cestujúcich. Platia pri tom všetky ustanovenia bodu A.16.6.

A.16.9.  Osobitosti pri  preprave bicyklov autobusmi s držiakom/nosičom na bicykle:

a)  nakládka a vykládka bicyklov prepravovaných pomocou cyklodržiakov/cyklonosičov je povolená len vo vybraných časoch v rámci vybraných liniek, spojov a zastávok (všetko určuje dopravca), pričom informácie o tom musia byť uvedené na zastávkovom CP danej linky,

b)  nakládku a vykládku bicykla zabezpečuje oprávnený zamestnanec dopravcu,

c)  pred umiestnením bicykla na cyklodržiak/cyklonosič je cestujúci povinný odstrániť z bicykla všetku doplnkovú výstroj, ktorú by bolo možné odcudziť – napr. počas státia na križovatke (cyklocomputery, kapsy, fľaše na nápoje, pumpičky atď.),

d)  po umiestnení bicykla na cyklodržiak/cyklonosič je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný zabezpečiť bicykel proti krádeži (uzamknúť ho) a cestujúcemu vydať karabínku s číslom pozície bicykla na cyklodržiaku/cyklonosiči,

e)  pri vystupovaní cestujúceho s bicyklom je oprávnený zamestnanec dopravcu povinný overiť vlastníctvo bicykla pomocou karabínky s číslom, následne odomknúť bicykel a vydať ho cestujúcemu,

f)  na prepravu nemôžu byť prijaté bicykle, ktoré kvôli konštrukcii nie je možné upevniť do cyklodržiakov/cyklonosičov.

Článok A.17.   Prehliadka podozrivej veci


A.17.1.  Ak oprávnený zamestnanec dopravcu má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto PP, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

A.17.2.  Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci, resp. živé spoločenské zvieratá, ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z vozidla odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnený zamestnanec dopravcu. V takomto prípade môže oprávnený zamestnanec dopravcu vylúčiť cestujúceho z ďalšej prepravy bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

Článok A.18.   Nájdené veci


A.18.1.  Veci, ktoré sa nájdu vo vozidle po ukončení spoja v cieľovej zastávke po odchode všetkých cestujúcich, vodič odovzdá príslušnému zamestnancovi dopravcu.

A.18.2.  Cestujúci, ktorý nájde vo vozidle opustenú vec, je povinný odovzdať ju oprávnenému zamestnancovi dopravcu, ktorý s ňou naloží v zmysle bodu A. 18. 1 a iných príslušných ustanovení.

A.18.3.  Za opustené veci počas prepravy dopravca nenesie zodpovednosť.

A.18.4.  Ak sa cestujúci, ktorý vec stratil alebo zabudol vo vozidle, prihlási u oprávneného zamestnanca dopravcu a ak nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia (správne popíše vec alebo jej obsah), oprávnený zamestnanec dopravcu je povinný mu vec vydať s podmienkou, že cestujúci sa preukáže osobnými údajmi na vykonanie zápisu v prevádzkovom doklade vozidla (meno, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti cestujúceho) a cestujúci prevzatie veci potvrdí podpisom.

A.18.5.  Osoba (majiteľ opustenej veci alebo ním splnomocnená osoba), ktorá vec príde vyzdvihnúť k dopravcovi, je povinná preukázať vlastníctvo k veci. Dopravca má právo žiadať od tejto osoby popis veci, prípadne jej obsahu a až po spoločnom preskúmaní veci alebo jej obsahu sa  táto vydá majiteľovi. Pri odovzdávaní veci je majiteľ povinný preukázať sa preukazom totožnosti, ktorého číslo dopravca spolu s menom a adresou zaznamená v príslušnej evidencii.

A.18.6.  Osoba, ktorá si vec vyzdvihne, je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa platnej tarify.

Článok A.19.   Mimoriadne udalosti počas prepravy


A.19.1.  Oprávnený zamestnanec dopravcu je v prípade mimoriadnej udalosti povinný:

poskytnúť podľa svojich schopnosti a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

spraviť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

spraviť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

A.19.2.  Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní v zmysle bodu A.19.1.

A.19.3.  Ak dôjde k zraneniu cestujúceho alebo ku škode na jeho majetku v priamej súvislosti s prepravou, cestujúci je povinný túto udalosť ihneď nahlásiť oprávnenému zamestnancovi dopravcu a preukázať mu potrebné údaje na zápis do prevádzkového dokladu, a to: rozsah zranenia a škody, meno, bydlisko, dátum narodenia a číslo preukazu totožnosti cestujúceho.

A.19.4.  Ak cestujúci spozoruje, že je ohrozená bezpečnosť a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť člena osádky vozidla. Na tento účel môže cestujúci využiť aj signalizačné zariadenie vozidla alebo záchranné zariadenie, ktorého zneužitie je však trestné.

A.19.5.  Pri mimoriadnej udalosti je oprávnený zamestnanec dopravcu vozidla povinný zastaviť vozidlo, zaistiť ho proti pohybu, vykonať opatrenia aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti, nahlásiť mimoriadnu udalosť na dopravný dispečing, poskytnúť alebo zabezpečiť prvú pomoc podľa svojich schopnosti, postarať sa o bezpečnosť cestujúcich a podľa potreby zotrvať na mieste do príchodu záchranných a bezpečnostných zložiek SR.

A.19.6.  Na mieste mimoriadnej udalosti je zakázané oprávneným zamestnancom dopravcu, cestujúcim a ostatným osobám manipulovať s vozidlami, zariadeniami alebo predmetmi, ktoré mali alebo by mohli mať vplyv na vznik alebo priebeh mimoriadnej udalosti. Spôsobený stav je možné meniť iba vtedy, ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby. Obnovenie dopravy po mimoriadnej udalosti riadi príslušný oprávnený zamestnanec dopravcu.

A.19.7.  Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k zraneniu alebo usmrteniu osôb, k hmotnej škode na vozidle, jeho zariadení a vybavení, dopravnom zariadení alebo inom majetku, cestujúci je povinný oprávnenému zamestnancovi dopravcu poskytnúť informácie dôležité pre vyšetrenie mimoriadnej udalosti, pokiaľ cestujúci takými informáciami disponuje.

A.19.8.  Pri prerušení prepravy mimo zastávky člen osádky vozidla umožní výstup cestujúcemu z vozidla len v týchto prípadoch:

a)  pri vyskytnutí sa prekážky na trase a pri poruche vozidla, pri ktorej je predpoklad, že doprava bude prerušená na dlhší čas,

b)  pri náhlom ochorení (nevoľnosti) niektorého z cestujúcich,

c)  pri dopravnej nehode alebo poruche vozidla, po ktorej musí byť vozidlo vyradené z prevádzky,

d)  pri úmrtí cestujúceho vo vozidle,

e)  pri vzniku požiaru vo vozidle,

f)  ak je nežiaduca prítomnosť cestujúcich vo vozidle,

g)  ak sa člen osádky vozidla stane náhle neschopným na ďalší výkon služby.

A.19.9.  Člen osádky vozidla je povinný zabezpečiť bezpečný výstup z vozidla. Ak je to potrebné z dôvodu bezpečnosti cestujúcich, člen osádky vozidla je oprávnený dávať pokyny na zastavovanie vozidiel v súlade s platnými právnymi predpismi.

A.19.10.  Člen osádky vozidla môže zastaviť prepravu v prípade, ak nastanú mimoriadne poveternostné podmienky prerušujúce zjazdnosť dopravnej cesty.


ČASŤ B. TARIFA


TARIFA
v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave

Čl. I

Prešovský samosprávny kraj a dopravca SAD Humenné, a.s., v súlade s § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, určujú od 1.februára 2023 maximálne ceny cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave:


A) Jednosmerné základné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné

Tarifná vzdialenosť

Jednosmerné základné cestovné

Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty

Jednosmerné zľavnené cestovné

Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty

km

do 4

1,10

0,60

0,60

0,30

5 – 7

1,30

0,80

0,70

0,40

8 – 10

1,50

1,00

0,80

0,50

11 – 13

1,70

1,20

0,90

0,60

14 – 17

1,90

1,40

0,80

0,70

18 – 20

2,10

1,60

1,10

0,80

21 – 25

2,30

1,80

1,20

0,90

26 – 30

2,50

2,00

1,30

1,00

31 – 35

2,70

2,20

1,40

1,10

36 – 40

2,90

2,40

1,50

1,25

41 – 45

3,10

2,60

1,60

1,35

46 – 50

3,30

2,80

1,70

1,50

51 – 55

3,50

3,00

1,80

1,65

56 – 60

3,70

3,20

2,00

1,80

61 – 70

4,10

3,60

2,20

1,98

71 – 80

4,50

4,00

2,50

2,20

81 – 90

4,90

4,40

2,80

2,40

91 – 100

5,30

4,80

3,10

2,60

101 – 110

5,70

5,20

3,40

2,80

111 – 120

6,10

5,60

3,60

3,00

121 – 130

6,50

6,00

3,80

3,20

131 – 140

6,90

6,40

4,00

3,40

141 – 150

7,30

6,80

4,20

3,60

151 – 160

7,70

7,20

4,40

3,80

161 – 170

8,10

7,60

4,60

4,00

171 – 180

8,50

8,00

4,80

4,20

181 – 190

8,90

8,40

5,00

4,40

191 – 200

9,30

8,80

5,20

4,60


B) Jednosmerné osobitné cestovné  0,50 €

     Jednosmerné osobitné cestovné z čípovej karty  0,30 €

C) Jednosmerné víkendové cestovné 1,00 €

D) Prestupné cestovné z čipovej karty zľava  0,25 €

z jednosmerného základného cestovného z čipovej karty a

- z jednosmerného zľavneného cestovného z čipovej karty.

E) Dovozné

Tarifná vzdialenosť (km)

0 – 50

51 – 200

Cena (€)

1,50

3,00


Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.Čl. II


Tarifné podmienky


I. Všeobecné podmienky

1. Maximálne sadzby cestovného (ďalej len „cestovné“) a určené tarifné podmienky platia na všetkých linkách prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, ktoré prevádzkuje dopravca SAD Humenné, a.s., za splnenia podmienok v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1370/2007 a § 17 a § 21 ods. 6 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

2. Dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

II.  Druhy cestovného

1. Jednosmerné základné cestovné – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5.

2.  Jednosmerné základné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na cestovné podľa bodov 3. až 5., pričom úhrada cestovného sa vykonáva čipovou kartou.

3.  Jednosmerné zľavnené cestovné – je cena za prepravu:

3.1.  dieťaťa do dovŕšenia 15. roku veku,

3.2.  sprievodcu dieťaťa do dovŕšenia 6. roku veku,

3.3.  žiaka alebo študenta (do dovŕšenia 26. roku veku) na jednotlivú cestu, študujúceho:

 • na základnej a strednej škole podľa osobitného predpisu1) v dennej forme štúdia,

 • na vysokej škole a fakultách podľa osobitného predpisu2) v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

 • v zahraničí, ktorého štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

3.4.  ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

3.5.  sprievodcu ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

3.6. seniora po dovršení 63. roku veku,

3.7. rodiča za účelom sprevádzania alebo návštevy dieťaťa zdravotne postihnutého, ktoré je umiestnené v školských, sociálnych, alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky alebo ich navštevuje,

3.8.  psa, s výnimkou vodiaceho psa osoby ťažko zdravotne postihnutej.

4.  Jednosmerné zľavnené cestovné z čipovej karty  – je cena za prepravu osôb podľa bodov 3.1 až 3.7, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

5.  Jednosmerné osobitné cestovné – je cena za prepravu:

5.1.  občana po dovŕšení 70. roku veku za každých (aj začatých) 50 km,

5.2.  tehotnej ženy za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty,

5.3.  držiteľa zlatej Janského plakety za každých (aj začatých) 50 km, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty.

6.  Jednosmerné víkendové cestovné – je cena za prepravu jednej osoby v rámci rodiny (rodič/rodičia s dieťaťom/deťmi podľa bodu 3.1) na jednotlivú cestu počas soboty, nedele a štátneho sviatku pri využití autobusového spoja, bez ohľadu na precestovanú tarifnú vzdialenosť.

7.  Prestupné cestovné z čipovej karty – je cena za prepravu osoby na jednotlivú cestu pri využití prestupu do 30 minút medzi autobusovými spojmi toho istého dopravcu alebo medzi autobusovými spojmi dopravcov, s ktorými majú Košický alebo Prešovský samosprávny kraj uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme, pričom úhrada cestovného je podmienená úhradou z čipovej karty. Pri platbe z jednej karty môže byť vydaný jeden prestupný lístok.

8.  Dovozné – je cena za prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo živého spoločenského zvieraťa prepravovaného v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá presahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny (50 × 60 × 80 cm) a maximálne povolenú hmotnosť 30 kg.

III.  Podmienky pre poskytovanie zliav

Nárok na poskytovanie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s aktuálnou fotografiou dieťaťa, menom, priezviskom a dátumom narodenia u osôb podľa bodu 3.1, a to od dovŕšenia 12. roku veku dieťaťa (oprávnený zamestnanec dopravcu vyžaduje doklad, ak usúdi, že vek dieťaťa, na ktoré sa uplatňuje zľavnené cestovné, nie je možné posúdiť na základe fyzického vzhľadu);

 • preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom s fotografiou dieťaťa u osôb podľa bodu 3.2, a to od dovŕšenia 5. roku veku dieťaťa;

 • žiackym preukazom alebo čipovou kartou (vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy), alebo medzinárodným študentským preukazom – International Student Identity Card (tzv. ISIC preukaz), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť formou predtlačenej platnosti, teda známky „ISIC“ alebo známky „NO ISIC“, u osôb podľa bodu 3.3 (v prípade ISIC preukazu sa kontroluje najprv platnosť zapísaná v čipe preukazu a ak platnosť nie je preukázaná elektronicky, kontroluje sa vizuálna platnosť);

 • preukazom ŤZP, ŤZP-S, alebo preukazom vystaveným iným dopravcom preukazujúcim nárok, ktorý je v systéme TransCard, u osôb podľa bodu 3.4 a 3.5;

 • preukazom totožnosti spolu s potvrdením vystaveným zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené alebo ktoré navštevuje, u osôb podľa bodu 3.7;

 • preukazom totožnosti alebo iným preukazom (vystaveným niektorým z dopravcov) preukazujúcim nárok na jednosmerné osobitné cestovné u osôb podľa bodov 3.6 a 5.1;

 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a tehotenského preukazu u osôb podľa bodu 5.2;

 • čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe preukazu totožnosti a certifikátu o udelení zlatej Janského plakety u osôb podľa bodu 5.3.

Ak je možné súčasne uplatniť zľavu z viacerých dôvodov, zľava sa poskytuje iba raz.

Výška cestovného sa nemení, ak autobusový spoj vykoná zachádzku, ktorú je cestujúci nútený strpieť.

Výška cestovného sa mení pri predĺžení alebo skrátení autobusovej linky z dôvodu vyhlásenej obchádzky, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní. Výška cestovného sa určí najneskôr do 3 dní od premávky po obchádzkovej trase podľa tarifnej vzdialenosti zodpovedajúcej skutočne používanej dopravnej ceste.

Zjednotené kilometre: Ak je vzdialenosť medzi prvou a poslednou autobusovou zastávkou v jednej obci menšia ako 4 km a dochádza medzi týmito zastávkami k zmene tarifného pásma, môže sa použiť na určenie cestovného vyššie tarifné pásmo.

V prípade, ak dopravca poskytne nižšie cestovné ako cestovné stanovené touto tarifou, je povinný preukázateľne zabezpečiť finančnú kompenzáciu vzniknutého rozdielu.

IV.  Bezplatná preprava

Bezplatne sa prepravuje:

a)  príručná batožina

b)  detský kočík obsadený dieťaťom, jeden pár lyží, alebo jeden snowboard,

c)  batožina (tašky na kolieskach, cestovné tašky a invalidné vozíky) cestujúceho, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP-S,

d)  živé spoločenské zviera prepravované v prepravnej schránke s nepriepustným dnom, ktorá nepresahuje maximálne povolené rozmery príručnej batožiny,

e)  vodiaci pes ťažko zdravotne postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S.

V.  Sankčná úhrada,

Cestujúci je povinný mať cestovný lístok pri sebe po celý čas prepravy a bezprostredne pri vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať osádke autobusu, revízorovi alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 30,- €. Pri dodatočnom doložení cestovného lístka do dvoch pracovných dní po uskutočnení cesty je sankčná úhrada 10,- €.

Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom na prepravu cestovnej batožiny, bicykla, alebo psa je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu vo výške 10,- €.

Úhrada za znečistenie autobusu je 20,- €.


Čl. III

Účinnosť

Tarifa a tarifné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2023. 


1)  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

 1. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

 2. Manipulačný poplatok je 1,- €.

 3. Cena dopravnej karty (DK) je 6,- €.

 4. Poplatok za uskladnenie batožiny je 10,- €.ČASŤ C. UPLATNENIE PRÁV Z PREPRAVNEJ ZMLUVY

Reklamácie, škody, sťažnosti, podnety


1. Práva, ktoré má oprávnený z prepravy, alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u Dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim, alebo na veciach , ktoré mal pri sebe. Toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2.  Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených Dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil.

3.  Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

4.  Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, Dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje a kópiu zápisu.

5.  Oprávnený musí uplatniť právo u  Dopravcu bez zbytočného odkladu v zmysle Občianskeho zákonníka.

6.  Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3., Dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.

7.  Za škodu vzniknutú počas prepravy zodpovedá Dopravca v zmysle Občianskeho zákonníka (§ 427 – 431).

8.  Cestujúci je povinný :

a) preukázať svoju totožnosť,

b) vzniknutú škodu, jej rozsah okamžite nahlásiť vodičovi, resp. osádke vozidla,

c) ohlásiť vodičovi, resp. osádke autobusu, že došlo k úrazu počas prepravy.

Nárok na náhradu škody zaniká, ak postihnutý neohlási vznik škody na mieste jej vzniku, alebo po jej zistení písomne nepožiada Dopravcu v lehote do 15 dní.

9. Vodič, resp. osádka vozidla je povinná bez omeškania oznámiť vznik a rozsah škody Dopravcovi, ktorý bude postupovať v zmysle Občianskeho zákonníka. To isté platí aj v prípadoch vzniku úrazu počas prepravy výlučne autobusmi Dopravcu. V opačnom prípade nesie zodpovednosť za náhradu škody v plnej výške.

10. Cestujúci predkladá sťažnosť Dopravcovi do 15 dní odo dňa, ako sa služba poskytla, alebo mala poskytnúť. Sťažnosť môže cestujúci podať osobne u Dopravcu, poštou na adrese Dopravcu, alebo e-mailom na adrese sekretariat@sadhe.sk. Dopravca do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti oznámi cestujúcemu, či je jeho sťažnosť opodstatnená, zamietnutá, alebo sa stále posudzuje. Zaslanie konečnej odpovede je Dopravca povinný zaslať do troch mesiacov od doručenia sťažnosti.Sťažnosť (reklamácia) musí obsahovať :

 • meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,

 • názov, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,

 • predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha,

 • sťažnosť musí byť podpísaná, ak nie je zasielaná elektronickou poštou.
ČASŤ D.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
D.1.  Obsah tohto PP je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb.

D.2.  Tento PP je účinný od 1.8.2019 a uvedeným dňom končí platnoť PP Smernica GR č. 4/2012 a Tarifa v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave zo dňa 1.2.2019

D.3.  Všetky zmeny a doplnky tohto PP môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

D.4.  Ak bude tento PP podstatne zmenený alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

D.5.  Výňatky z tohto PP sú umiestňované na zastávkach alebo vo vozidlách dopravcu SAD Humenné, a.s., ktorých vybavenie a technický stav to umožňuje.

D.6.  Úplne znenie tohto PP a tarify je pre cestujúcich k nahliadnutiu v informačných kanceláriách dopravcu SAD Humenné, a.s., a na jeho webovom sídle: www.sadhe.sk.

D.7.  Príloha č.1 Vzory preukazov

D.8.  Príloha č.2 Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcuV Humennom dňa 29.7.2019.Príloha č. 2

Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

 1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20 €.

 2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

 3. Manipulačný poplatok je 1,- €.

 4. Cena dopravnej karty (DK) je 6,- €.

 5. Poplatok za uskladnenie batožiny je 10,- €.


Tarifa


Prepravný poriadok dopravcu 
SAD Humenné, a.s.,
v osobnej pravidelnej mestskej – diaľkovej – osobitnej autobusovej doprave
a v príležitostnej autobusovej dopravePlatnosť od : 01.08.2019
SAD Humenné, a.s. v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len Zákon), a v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č.181/2011 zo 16.februara 2011 o právach  cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave (ďalej len "Nariadenie") vydáva  tento

PREPRAVNÝ PORIADOK


Čl. 1
Základné ustanovenia


1. Dopravcom podľa tohto Prepravného poriadku autobusovej dopravy (ďalej len „Prepravný poriadok“) je právnická osoba SAD Humenné, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P ( ďalej len „Dopravca“).

2. V pravidelnej autobusovej doprave tento Prepravný poriadok spolu s príslušnou tarifou a cestovnými poriadkami je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a cestujúcim.

3. V príležitostnej a osobitnej autobusovej doprave tento Prepravný poriadok je návrhom Dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom.

4. Prepravný poriadok upravuje podmienky prepravy osôb, príručnej batožiny, cestovnej batožiny, extra batožiny a živých spoločenských zvierat.

5. Tarifa pre príslušné druhy autobusovej dopravy a cestovné poriadky jednotlivých liniek sú zverejnené na webovom sídle Dopravcu a v prepravných kanceláriách Dopravcu.


Čl. 2
Výklad pojmov


1. „Dopravca“ je prevádzkovateľ pravidelnej osobnej autobusovej dopravy v rozsahu podľa tohto Prepravného poriadku, ktorý má platné povolenie na prevádzkovanie osobnej autobusovej dopravy, vydané v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky.

2. „Pravidelná doprava" je doprava, ktorou sa zabezpečuje preprava cestujúcich autobusom v presne určených intervaloch po presne určených trasách, pričom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach.

3. „Prepravná zmluva“ je zmluva o preprave osôb, ktorú na účely vykonania prepravy osoby uzatvárajú Dopravca a cestujúci. Prepravná zmluva je uzatvorená akceptáciou tohto Prepraveného poriadku cestujúcim, za ktorú sa považuje zakúpenie cestovného lístka. Prepravná zmluva v príležitostnej a osobitnej doprave je uzatvorená prijatím objednávky objednávateľa Dopravcom v súlade s týmto Prepravným poriadkom

4. „Cestovný doklad“ (ďalej aj CD) je doklad potvrdzujúci zaplatenie cestovného za prepravu a uzatvorenie Prepravnej zmluvy. Cestovný doklad môže Dopravca vydať ako listinný doklad alebo ako elektronický doklad.

5. „Tarifa“ je dokument Dopravcu, ktorý upravuje:
a)  sadzby základného cestovného a príplatky k nemu,
b)  sadzby cestovného pre všetky skupiny cestujúcich a psa so špeciálnym výcvikom,
c)  ceny za prepravu cestovnej batožiny, extra batožiny a živých spoločenských zvierat prepravovaných spolu s cestujúcim,
d)  sadzbu sankčnej úhrady,
e)  podmienky, za ktorých sa sadzby cestovného a ostatných cien uplatňujú.

6. „Cestovný poriadok“ je dokument, upravujúci časy odchodov a príchodov jednotlivých spojov na autobusových linkách.

7. „Objednávateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá u Dopravcu objedná prepravu osôb mimo pravidelné linky Dopravcu a na tento účel uzatvára s Dopravcom Prepravnú zmluvu.

8. „Cestujúci“ je fyzická osoba, ktorá využíva služby osobnej cestnej dopravy, poskytované Dopravcom na základe prepravnej zmluvy uzavretej s Dopravcom.

9. „Osobitná doprava“ je pravidelná doprava pre vopred dohodnutú skupinu cestujúcich. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom.

10. „Príležitostná doprava" je doprava, ktorej hlavnou vlastnosťou je, že autobusom prepravuje skupiny cestujúcich vytvorené z podnetu objednávateľa.

11. „Živé spoločenské zviera“ je jedinec domáceho druhu psa, mačky, fretky, králika a jedinec druhu zaradeného medzi hlodavce a okrasné rybky (s výnimkou voľne žijúceho zvieraťa na farmárske účely) chovaný najmä v domácnosti vlastníka, alebo držiteľa na naplnenie jeho záľuby, alebo na ochranu domácnosti a majetku.

12. „Oprávnený zamestnanec dopravcu“ je osoba (osobný pokladník, revízor, vodič, dispečer, osoba poverená samosprávou, kontrolór prepravy, stevard) vybavená kontrolným odznakom, preukazom alebo identifikačnou kartou, ktorá je oprávnená vykonávať kontrolu cestovných dokladov a dávať cestujúcim pokyny a príkazy za účelom zaistenia ich bezpečnosti a bezpečnosti a plynulosti dopravy.


Čl. 3
Druh prevádzkovanej dopravy
a rozsah poskytovaných dopravných služieb


1. Podľa tohto Prepravného poriadku vykonáva Dopravca pravidelnú autobusovú dopravu a príležitostnú autobusovú dopravu.

2. Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb, ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len „autobusová linka“), ktorých dopravca prepravuje v zmysle prepravného poriadku, cestovného poriadku a tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny a živých spoločenských zvierat.

3. Osobitná pravidelná autobusová doprava je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä preprava zamestnancov zmluvného prepravcu, preprava žiakov škôl, ak sa vykonáva na autobusovej linke. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom.

4. Príležitostná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami z dohodnutého miesta nástupu a výstupu a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná doprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

5. V zmysle tohto Prepravného poriadku prevádzkuje Dopravca autobusovú dopravu osôb ako :

a)  pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:
1. mestská autobusová doprava (ďalej len „MAD“),
2. diaľková autobusová doprava vnútroštátna (ďalej len „DAD-V“),
3. diaľková autobusová doprava medzinárodná (ďalej len „DAD-M“),
4. osobitná autobusová doprava (ďalej len „OAD“).

b)  príležitostnú autobusovú dopravu v rozsahu :
1. príležitostná autobusová doprava vnútroštátna (ďalej len „PRAD-V“),
2. príležitostná autobusová doprava medzinárodná (ďalej len „PRAD-M“).Čl. 4
Zmluva o preprave osôb


1. V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb spravidla zaplatením cestovného, na miestenkových spojoch zaplatením aj miestenky a vydaním cestovného dokladu a miestenky. Cestovným dokladom je aj aktivované elektronické médium.

2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho Dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

3. V pravidelnej autobusovej doprave má Dopravca prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu, ak tomu nebránia iné okolnosti.

4. Na povinne miestenkových spojoch má Dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných dokladov (prepravnej kancelárii). Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné.

5. V príležitostnej autobusovej doprave a v osobitnej autobusovej doprave zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a objednávateľ týmito spôsobmi :

a)  podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „zmluva o preprave osôb“, alebo obdobným názvom, vyjadrujúcim obsahovo totožný právny úkon, v ktorom sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchylne od tohto Prepravného poriadku.

b)  písomnou akceptáciou písomnej objednávky prepravy osôb objednávateľom, doručenej Dopravcovi v súlade s týmto Prepravným poriadkom. Ustanovenia tohto Prepravného poriadku v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu sa vzťahujú na každú uzavretú zmluvu medzi Dopravcom a objednávateľom.

6. V príležitostnej autobusovej doprave Dopravca má prepravnú povinnosť a povinnosti   Dopravcu len voči prepravovanej skupine cestujúcich, nemá prevádzkovú povinnosť, ani tarifnú povinnosť.


Čl. 5
Povinnosti dopravcu


1. Všeobecné povinnosti Dopravcu sú :

a)  vykonávať autobusovú dopravu v zmysle tohto prepravného poriadku,

b)  zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich, (technická základňa),

c)  byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním cestnej dopravy a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám,

d)  označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojim obchodným menom,

e)  zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali, alebo garážovali vo vlastných priestoroch, alebo na vymedzených stanovištiach v obci (koncová autobusová zastávka pri pravidelných linkách),

f)  ak sú splnené podmienky Prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä (technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča) a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, Dopravca je povinný vykonať prepravu (prepravná povinnosť),

g)  zabezpečiť, aby v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie, bol doklad o oprávnení podnikať a ďalšie predpísané doklady.

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný :

a)  vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou a so zmluvou o službách v autobusovej doprave po celý čas ich platnosti,

b)  prepravovať cestujúcich v zmysle tarify a cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, vydať cestovný doklad (jedná sa o neformálnu zmluvu medzi dopravcom a cestujúcim),

c)  zaevidovať cestujúceho, ak ide o použitie elektronického média,

d)  starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu a ochranu ich batožiny, podľa možnosti zabezpečenie prvej pomoci a zabezpečenie náhradnej prepravy, ak je účastníkom dopravnej nehody v zmysle Občianskeho zákonníka,

e)  starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla s očíslovanými sedadlami,

f)   zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb a sedadlo pre určitý okruh osôb (vyhradené sedadlá),

g)  vytvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,

h)  označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi (nácestná zastávka), ak ide o MAD podľa potreby označiť aj číslom linky,

i)   zabezpečiť prístupnosť tohto Prepravného poriadku a tarify v prepravnej kancelárii a u dispečera, zverejnenie ďalších prevádzkových údajov, cestovného poriadku a informácií potrebných pre cestujúcich v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach, v autobusoch a na svojom webovom sídle,

j)   zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo, alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavať,

k)  udržiavať vlastné zastávky, čakárne a prístrešky pre cestujúcich a ďalšie priestory a zariadenia určené pre cestujúcich, ktoré zriadil v prevádzkyschopnom stave a v čistote,

l)   informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky, alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme, a to najmenej 15 dní vopred, inak informuje neodkladne, len čo sa o nich dozvie. Ďalej je povinný pri vopred známej zmene zverejniť cestovný poriadok v dostatočnom predstihu najneskôr 10 dní pred začiatkom jeho platnosti na svojom webovom sídle a na zastávkach,

m)  zabezpečiť, aby osádka autobusu, alebo iné oprávnené osoby Dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práv a povinností pri preprave, priebehu prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možností prestupu na inú autobusovú linku, prípadne na iný druh dopravy,

n)  potvrdiť v cieľovej zastávke na požiadanie cestujúceho dĺžku meškania spoja, ak spoj meškal viac ako 20 minút, ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie na východiskovej zastávke, a ak to nie je možné, v sídle Dopravcu. To neplatí v mestskej autobusovej doprave.

o)  ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia, a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, vodič sa postará o jeho premiestnenie z vozidla.

3. Pri nedostatku miesta vo vozidle, Dopravca je :

a)  povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich patriacich ku skupine, ktorej cestovný poriadok zabezpečuje prednostnú prepravu, napr. žiakov cestujúcich do školy a späť a pod., a cestujúcich, pre ktorých je vyhradené miesto,

b)  povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, ktorí si vopred zaobstarali platný cestovný doklad (miestenku s cestovným dokladom – platí v DAD-V a DAD-M

c)  oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre prednostné prijatie na prepravu, alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok, alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným prostriedkom,

d)  prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený. Povinnosťou vodiča v tomto prípade je zastaviť na zastávke, kde stoja cestujúci a informovať ich vhodným spôsobom o nemožnosti prepravy.


Čl. 6
Práva cestujúcich


1. Cestujúci, ktorý splní podmienky prepravného poriadku a tarify, má právo :

a)  na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusovým spojom, na ktorý má cestovný lístok, miestenku a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,

b)  na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky, alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny, extra batožiny a živých spoločenských zvierat tým istým autobusom,

c)  požadovať od osádky autobusu, alebo od oprávneného zamestnanca dopravcu potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,

d)  na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky, a v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke,

e)  na vrátenie cestovného a dovozného, ak sa preprava neuskutočnila, alebo ak Dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

2. Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky. Ak zakupuje cestovný doklad mimo vozidla, musí mať platný cestovný doklad aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu, alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, že by ho obložil, stráca naň právo, toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

3. Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

4. Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví, alebo škoda na príručnej batožine, alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu Dopravca podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.


Čl. 7
Povinnosti cestujúceho pri preprave


1. Cestujúci je povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prepravného poriadku, Tarify a pokynov oprávnených zamestnancov dopravcu. Je povinný riadiť sa pokynmi Dopravcu zverejnenými vo forme nápisov a piktogramov. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia Dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory Dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu.

2.  Cestujúcim nie je dovolené :

a)  rušiť  vodiča a komunikovať s ním počas jazdy,

b)  pískať, spievať, hlučno sa správať, alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a hovorené slovo),

c)  otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,

d)  fajčiť vo vozidle, v zariadeniach určených pre cestujúcich na autobusových zastávkach a nástupištiach, resp. používať elektronickú cigaretu,

e)  nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené, alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,

f)  zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a na mieste, kde bráni vodičovi vo výhľade.

3.  Ďalej cestujúci je povinný :

a)  poslúchnuť pokyny a príkazy členov osádky autobusu, alebo oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich, alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b)  nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič, alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn, v nevyhnutných prípadoch nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča, alebo iného člena osádky autobusu,

c)  zaplatiť cestovné s použitím platidla, alebo Dopravnej karty (ďalej len „DK“) v primeranej hodnote a na výzvu vodiča, alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora, sa preukázať platným cestovným dokladom,

d)  zaplatiť sankčnú úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným dokladom, alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšej úhrady podľa tarify za poškodenie, alebo za znečistenie autobusu,

e)  v záujme plynulého odbavenia platiť včasným pripravením vhodných platidiel – za vhodné platidlo sa nepovažujú mince, ak pri jednej platbe ide o viac ako 20 kusov mincí rovnakej hodnoty, 30 kusov mincí rôznych nominálnych  hodnôt, alebo bankovky svojou hodnotou prevyšujúcou 50 a viacnásobok ceny cestovného. Nemôžeme odmietnuť eurobankovky akejkoľvek hodnoty, ak sa jedná o vklad na DK.

f) strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom polície, ak pri kontrole oprávneným zamestnancom dopravcu jej preukázanie odmietne,

g) cestujúci, ktorí stoja vo vozidle, sú povinní sa za jazdy, a aj počas vystupovania a nastupovania držať rukoväte, madla, alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiacemu a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti, alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazu. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostným pásom, cestujúci je povinný tento použiť v súlade s platnými predpismi.

4. Osoba mladšia ako 6 rokov je oprávnená cestovať iba za sprievodu osoby staršej ako 10 rokov. Ak cestuje osoba staršia ako 10 rokov, považuje sa za rozumovo a vôľovo dostatočne vyspelú na uzatvorenie zmluvy o preprave osôb.

5. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní CL, či mu bol vydaný podľa jeho požiadaviek, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na CD. Na neskoršiu reklamáciu cestujúceho Dopravca neprihliada.


Čl. 8
Práva osobitnej skupiny cestujúcich


1. Osobitné práva pri preprave okrem iných majú Zdravotne postihnuté osoby, osoby so zníženou pohyblivosťou a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP – S.
„Zdravotne postihnutá osoba“, alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri užívaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek inej príčiny zdravotného postihnutia, alebo v dôsledku veku a ktorej stav si vyžaduje primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii všetkým cestujúcim, jej osobitným potrebám.

2. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, vodič je oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby sa postavil a uvoľnil miesto na sedenie. Vodič tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb.

3. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, vodič v rámci svojich možností umožní bezpečné nastúpenie a vystúpenie, prípadne vyzve spolucestujúcich o pomoc.

4. Držiteľa preukazu ZŤP-S môže sprevádzať len dospelá osoba staršia ako 15. rokov, ktorá ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. V prípade nevidomého cestujúceho, toho môže sprevádzať aj vodiaci pes, alebo dieťa po dovŕšení 6. rokov.

5. Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje v autobusoch Dopravcu len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.

6. Za naloženie, ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.

7. U zdravotne postihnutých osôb funkciu sprievodcu môžu plniť aj „Asistenčné psy“ so špeciálnym výcvikom. Patrí sem :
    • vodiaci pes – zabezpečuje pomoc zrakovo postihnutej osobe,
    • asistenčný pes – zabezpečuje pomoc osobe s telesným postihnutím,
    • signálny pes – zabezpečuje pomoc osobe, ktorá má sluchové postihnutie.
Špeciálny výcvik psa preukazuje osoba ŤZP preukazom psa so špeciálnym výcvikom a známkou s uvedením vykonávanej činnosti (vodiaci, asistenčný, signálny pes).  Pes túto známku nosí na viditeľnom mieste.  Tieto psy sú oslobodené od povinnosti nosenia náhubku.


Čl. 9
Vylúčenie osôb a batožiny z prepravy


1. Do vozidla nemajú prístup, alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových a  omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov, alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu. V takomto prípade cestujúci nemá nárok na vrátenie cestovného.

2. Vodič, alebo iný oprávnený zamestnanec dopravcu, je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť :

a)  osoby bez platného cestovného dokladu, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu,

b)  cestujúci, ktorý napriek upozorneniu neposlúchne pokyn, alebo príkaz vodiča, alebo oprávneného zamestnanca dopravcu poruší povinnosť podľa prepravného poriadku, neoprávnene sa zdržiava v autobuse, svojim správaním ohrozuje bezpečnosť prepravy, narúša pokojnú a pohodlnú jazdu a obťažuje cestujúcich. Tieto osoby nemajú nárok na vrátenie alikvotnej čiastky cestovného za neprecestovaný úsek cesty,

c)  osoby, ktoré znečisťujú, alebo poškodzujú vozidlo,

d)  batožinu, alebo živé spoločenské zviera, ak sú prekážkou bezpečnej, alebo pokojnej a pohodlnej prepravy, najmä ak obťažujú cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky, najmä obsaditeľnosť autobusu.

3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie, alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

4. Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.


Čl. 10
Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu


1. Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto Prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu vhodným spôsobom, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.

2. Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny a príkazy na účel zaistenia ich bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorí sú povinní ich poslúchnuť. Ide najmä o pokyny pri nastupovaní a vystupovaní, umiestnenia cestujúcich, pripustenia batožín na prepravu, ich uloženia a zachovania poriadku vo vozidle.

3. Cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom prišli na zastávku. Vystupujúci cestujúci majú prednosť pred nastupujúcimi.


Čl. 11
Kontrola cestovných DOKLADOV
v pravidelnej autobusovej doprave


1. Kontrolu cestovných dokladov je oprávnený vykonať vodič, alebo iný člen osádky autobusu. Kontrolu cestovných dokladov je oprávnený vykonať revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným (služobným) odznakom, alebo preukazom (ďalej len „oprávnená osoba“). V prípade vyhlásenia kontroly v autobuse vodičom, nie je nutné sa preukazovať odznakom, resp. preukazom.

2. Ak sa pri kontrole cestovných dokladov v autobuse, alebo bezprostredne po vystúpení z neho na zastávke cestujúci nepreukáže vodičovi, inému členovi osádky autobusu, alebo revízorovi na jeho výzvu platným cestovným dokladom, prípadne preukazom na nárok na osobitné cestovné, je povinný na mieste zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu podľa tarify.

3. Oprávnená zamestnanec dopravcu môže uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným dokladom, alebo DK v MAD a DAD, zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu (pokutu).

4. Sankčná úhrada (pokuta) v MAD  a DAD je 30,- €

5. Ak nemožno nástupnú zastávku pre výpočet cestovného spoľahlivo určiť, počíta sa cestovné z východiskovej zastávky spoja.

6. Dopravca stanovil 3 varianty zaplatenia cestovného + pokuty :

a) v prípade zaplatenia na mieste v čase zistenia cestujúci zaplatí :
    • cestovné  + 20,- € pokutu.

b) v prípade zaplatenia do piatich dní po zistení, cestujúci zaplatí v prepravnej kancelárii SAD Humenné, a.s., v pokladni SAD Humenné, a.s., resp. u revízora :
    • cestovné  + 30,- € pokutu.

c) v prípade vymáhania (alebo zaplatenia po termíne piatich dní od zistenia) cestujúci je povinný zaplatiť :
    • cestovné  + sankčnú úhradu (pokutu) 30,- €.

8. Cestujúci, ktorý odoprie, alebo nemôže zaplatiť cestovné a pokutu na mieste, je povinný na výzvu oprávnenej osoby preukázať sa dokladom totožnosti na zaznamenanie identifikačných údajov potrebných na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu : meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo občianskeho preukazu (cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti), v prípade neplnoletého cestujúceho meno a priezvisko jeho zákonného zástupcu. Cestujúci zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

9. Povinnosť poskytnúť identifikačné údaje v rozsahu podľa odseku 2 sa vzťahuje aj na cestujúceho, ktorý poškodil alebo znečistil autobus a nezaplatil na mieste paušálnu sumu náhrady škody alebo náhradu na vyčistenie autobusu. Policajný zbor spolupracuje s dopravcom pri zisťovaní totožnosti cestujúceho, ktorý sa nepreukázal dokladom totožnosti. Policajný zbor je oprávnený poskytnúť dopravcovi identifikačné údaje cestujúceho v rozsahu a na účel podľa odseku 2 § 14, Zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

10.  Ak oprávnený zamestnanec zistí, že sa cestujúci preukazuje neplatným cestovným dokladom, DK, alebo preukazom, odoberie ich.


Čl. 12
Preprava batožiny cestujúceho


1. Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju Dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, alebo oddelene a to za podmienok stanovených týmto Prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.

2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim v odkladacom priestore nad sedadlom, prípadne pod sedadlom, pod dohľadom cestujúceho a to iba v prípade, ak neohrozuje bezpečnosť, nesťažuje výkon služby vodiča a neobmedzuje nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť, alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.

Príručná batožina :

a) batožina prepravovaná v priestore pre cestujúcich, ktorá má rozmery menšie ako 50x60x80 cm, alebo batožina tvaru valca, ktorej dĺžka nepresahuje rozmery 200 cm, alebo tvar dosky, ktorej rozmery nepresahujú 80x100 cm, ktorá sa skladá najviac z dvoch kusov a hmotnosť jednej z nich nepresahuje 15 kg,

b)  detský kočík pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S, vozíky pre invalidov, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a TZP-S.

3.   Cestovná batožina :

a) napr. kufor, plecniak a pod sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožiny uloženej na mieste určenom Dopravcom, alebo pokynov vodiča mimo priestoru určeného pre cestujúcich, alebo v priestore na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.

b) batožina prepravovaná v priestore pre cestujúcich, ale došlo k prekročeniu rozmerov príručnej batožiny uvedenej v bode 2 a).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse a so súhlasom vodiča za zvýšený poplatok. Extra batožina je prepravovaná buď oddelene, alebo v priestore pre cestujúcich. Za extra batožinu s považuje batožina, pri ktorej došlo k prekročeniu niektorého z údajov príručnej batožiny o viac ako dvojnásobok.
Za extra batožinu sa považuje bicykel.

5. Tretia batožina (ďalšia batožina) – o dovolenom počte cestovnej batožiny rozhoduje Dopravca, resp. vodič zvlášť na každej linke. Dopravca rozhoduje o členení cestovnej batožiny a to na 1. cestovnú batožinu a ďalšie cestovné batožiny a tiež o výške poplatku za cestovnú batožinu, resp. ktorá a aké množstvo batožiny je prepravované bezplatne.

6. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku, alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle, alebo v osobitnom priestore na batožiny a živé spoločenské zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.

7. Z prepravy sú vylúčené :

a)  veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,

b)  nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,

c)  veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,

d)  veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,

e)  veci ľahko zápalné a výbuchom nebezpečné (napr. benzín, akumulátory, PB fľaše a pod.),

f)  nebezpečné veci.

8. Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine, ktorá sa prepravuje v batožinovom priestore peniaze, šperky a iné ceniny.

9. Ako príručnú batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu detský kočík, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje. Na prepravu sú uprednostnené iba kočíky podľa bodu 2 b) s dieťaťom, pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú aj ostatné kočíky s dieťaťom a kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. Prepravu viacerých kočíkov posúdi vodič autobusu. Ak z kapacitných dôvodov nie je možné dodržať hore uvedené, prepravujú sa kočíky ako cestovná batožina.

10.  Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou živé spoločenské zvieratá (pre DAD-V a DAD-M platí Čl. 18, bod 13.), pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch, alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom.  Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí dovozné.

11.  Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečnostný náhubok a drží sa na krátkom vodítku, alebo živé spoločenské zviera (to neplatí pre DAD-V a DAD-M). V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa, alebo živého spoločenského zvieraťa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.

12.  Ako cestovnú batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc a 1 snowboard, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky a kapacitné dôvody. Nie je podmienkou, že tieto musia byť v prepravnom obale (rozhoduje o tom vodič).

13.  Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina, alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade, ak vodič určí za miesto prepravy batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

14.  Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť Dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

15.  Ktoré batožiny sa prepravujú zdarma a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného určuje tarifa. Váhu a mieru batožiny pre účely určenia výšky dovozného si Dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.

16.  Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný pri skončení prepravy hlásiť sa ihneď o jej vydanie, preukázať sa batožinovým lístkom, prípadne preukázať totožnosť batožiny. Vodič, alebo iný člen osádky vozidla odovzdá cestujúcemu batožinu, na ktorej je vyznačené, že na ňu bol vydaný batožinový lístok, iba ak sa cestujúci preukáže batožinovým lístkom. Pri odovzdaní batožiny vodič batožinový lístok odoberie, prípadne jeho časť znehodnotí, resp. označí.

17.  Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho je vhodná na prepravu, či spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o jej povahe a obsahu.

18.  Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn na odstránenie, môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

19.  Za stratu, poškodenie, alebo odcudzenie príručnej batožiny Dopravca nezodpovedá vzhľadom na to, že príručná batožina je po celú dobu prepravy prepravovaná spolu s cestujúcim. Zodpovedá iba v prípade, keď cestujúcemu vznikne škoda v dôsledku udalosti vyvolanej osobitnou povahou prevádzky vozidla (napr. havária) podľa Občianskeho zákonníka.

20.  Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu, alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, Dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako Dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

21.  Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelenie od cestujúceho je Dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 300,- € za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú, alebo zničenú cestovnú batožinu.

22.  Ak sa s cestujúcim prepravuje cestovná batožina, za ktorú sa podľa tarify platí dovozné, alebo ak tak určí Dopravca, cestujúcemu sa vydá batožinový lístok, prípadne iný doklad pri prevzatí batožiny na prepravu a táto skutočnosť sa vhodným spôsobom vyznačí na batožine.


Čl. 13
Cestovné DOKLADY, miestenky a DK
v pravidelnej autobusovej doprave


1. V pravidelnej autobusovej doprave sa používajú jednorazové cestovné doklady pre jednotlivú cestu a za podmienok určených tarifou Dopravcu. Cestovný doklad môže byť zakúpený aj elektronicky (formou odrátania ceny CD z DK).

2. Cestovný doklad v papierovej podobe obsahuje :

2.1.         zákonom stanovené údaje :
    • obchodné meno dopravcu, IČO, IČ DPH,
    • druh cestovného dokladu,
    • čas jeho platnosti (dátum a čas vyhotovenia),
    • prevádzkový rozsah platnosti (číslo linky, číslo spoja, úsek medzi zastávkami, prípadne číslo vodiča).

2.2.         dopravcom stanovené údaje :
    • číslo pokladne,
    • meno a priezvisko vodiča,
    • číslo CD,
    • výška cestovného vrátane dane z pridanej hodnoty,
    • základ dane z pridanej hodnoty,
    • sadzba dane z pridanej hodnoty,
    • výška dane z pridanej hodnoty,
    • reklamný údaj.
 v prípade platby Dopravnou kartou navyše:
    • starý zostatok,
    • nový zostatok,
    • číslo karty,
    • SNR karty,
    • platnosť karty do:
    • u študentských kariet a kariet ISIC platnosť zľavy do:

3.   Cestovný doklad pre jednotlivú cestu platí na deň, úsek a spoj, pre ktorý ho vodič alebo výdajňa vystavila.

4.   Cestovný doklad pre jednotlivú cestu je neplatný, ak je tak poškodený alebo zašpinený, že sa  z neho nedajú vyčítať potrebné údaje.

5. Nárok na osobitné cestovné preukazuje cestujúci vodičovi príslušným dokladom. Druhy a vzory preukazov určuje Dopravca.

6. Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie osobitného cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady. Pokiaľ sa tento nárok nepreukáže, Dopravca je oprávnený poskytnutie nároku na osobitné cestovné odoprieť.

7. Ak cestujúci hrubo, alebo opätovne porušil ustanovenie tohto Prepravného poriadku, alebo tarify o získanie osobitného cestovného, Dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie dokladu o nároku na osobitné cestové až na jeden rok.

8. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný doklad po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla. Ak cestujúci má platný cestovný doklad už pri nastúpení do vozidla, je povinný ho ihneď a bez vyzvania predložiť k nahliadnutiu. Ak ide o osobitné cestovné, predloží zároveň doklad nároku na osobitné cestovné. Cestovné doklady sa nesmú predkladať k nahliadnutiu zložené alebo vložené do nepriehľadných obalov, alebo inak nečitateľné.

9. Cestovný doklad vydáva vodič a v niektorých zastávkach tiež výdajňa cestovných dokladov, resp. prepravné kancelárie. Cestujúci, ktorý vstúpi do vozidla bez platného cestovného dokladu, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný doklad u vodiča.

10. Cestujúci, ktorý v ceste pokračuje tým istým spojom za zastávku, do ktorej má platný cestovný doklad, je povinný si bez vyzvania zakúpiť cestovný doklad na ďalšiu cestu a to najneskoršie pred odchodom z tejto zastávky. Vo vozidlách, v ktorých je vylúčená preprava stojacich cestujúcich, vydá Dopravca cestovný doklad pre ďalšiu cestu, len ak je voľné miesto na sedenie.

11. Cestovný doklad sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku príslušného spoja.

12. Výška cestovného vyznačená na cestovnom doklade musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného dokladu, či mu tento bol vydaný podľa jeho požiadaviek, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom doklade, na neskoršiu reklamáciu cestujúceho Dopravca neprihliada.

13. Za stratu cestovného dokladu sa v zásade náhrada neposkytuje. Ak ide o cestovný doklad na meno na povinne miestenkový spoj, náhradný cestovný doklad Dopravca vydá za manipulačný poplatok.

14. Cestovným poriadkom alebo výveskou môže Dopravca určiť, že pri určitých spojoch je potrebné, alebo je možné vopred si zabezpečiť miesto na sedenie zakúpením miestenky z východiskovej alebo z inej zastávky spoja.

15. Miestenky sa predávajú vo vybraných predajných miestach. Vodič miestenky nepredáva.

16. Cestujúci s miestenkou stráca právo na svoje miesto, ak ho neobsadí pred odchodom spoja zo zastávky, z ktorej bola miestenka vydaná. Ak Dopravca určil, že miesto treba zaujať do určitého času pred odchodom spoja, stráca cestujúci právo na svoje miesto, ak ho do tohto času neobsadí.

17. Ak cestujúcemu s platnou miestenkou Dopravca nezabezpečil vo vozidle miesto na sedenie, ak nestratil právo na miesto podľa bodu 16., vráti mu sumu prijatú za miestenku.

18. Ak sa cestujúci vzdá cesty, alebo vyhradeného miesta na sedenie, hoci toto bolo voľné, alebo ak preruší cestu, Dopravca nevracia sumu zaplatenú za miestenku.

19. Miesta, na ktoré sú predané miestenky, Dopravca podľa možnosti vhodným spôsobom označí.

20. Ak sa má prepravovať dieťa mladšie ako 6 rokov, alebo cestujúci, ktorý do vozidla berie so sebou psa bez schránky, alebo nezložený detský kočík, musia sa tieto skutočnosti ohlásiť pri kúpe alebo rezervovaní miestenky.

21. Pri vystupovaní z vozidla, použitý cestovný doklad cestujúci nesmie postúpiť inej osobe.


Čl. 14
Elektronický cestovný doklad „e-Ticket“


1. Elektronický cestovný doklad „e-Ticket“, resp. „e-jízdenku“ je možno zakúpiť prostredníctvom internetu a zaplatením platobnou kartou on-line. 

    • a) vytlačiť a použiť ako cestovný doklad, alebo
    • b) nevytlačiť a poznamenať si iba šesťmiestny kód dokladu.

2. Pri nástupe do autobusu sa  cestujúci preukáže vodičovi buď :

    • a) vytlačeným cestovným dokladom, alebo
    • b) znalosťou šesťmiestneho kódu.
 Vodič overí platnosť „e-Ticketu“ podľa zoznamu cestujúcich na uvedený deň, linku a spoj.

3. On-line predaj cestovných dokladov „e-Ticket“ sa vykonáva cez internet prostredníctvom aplikácie e-AMSBUS (e-jizdenka.cz), ktorá je nadstavbou predpredajného a rezervačného systému AMSBUS a pracuje na jeho databáze.

4. Cestovný doklad „e-Ticket“ je možné zakúpiť do 2 hodín pred odchodom autobusu z nástupnej zastávky.

5. Vrátenie cestovného dokladu „e-Ticket“ je možné výhradne prostredníctvom internetu cez aplikáciu e-AMSBUS. Prostriedky na nákup cestovného dokladu sa automaticky vracajú rovnakou formou, akou bolo za tento CD zaplatené.

6. Dopravca určuje, na ktoré linky (spoje) je možné zakúpiť CD prostredníctvom internetového predaja.


Čl. 15
Systém vybavenia cestujúcich
na báze Dopravnej karty


1.  Cestujúci má možnosť na platenie cestovného využívať čipovú kartu (DK). Jedná sa o bezhotovostné obslúženie cestujúceho. DK si cestujúci môže zakúpiť v prepravnej kancelárii Dopravcu po vyplnení žiadanky a doložení dokladu totožnosti. Kartu je možné využívať na všetkých spojoch Dopravcu a za podmienok stanovených Dopravcom a na spojoch dopravcov združených v systéme.

2.  Na bezhotovostnú platbu možno využívať aj čipovú kartu ISIC a ITIC vydanú príslušnou školou a povinne aktivovanou dopravnou časťou v elektronickej podobe na príslušný školský rok. Príslušná škola musí byť združená v systéme.

3.  Cestujúci počas nástupu priloží DK k terminálu (čítaciemu zariadeniu) na komunikačnú vzdialenosť do 10 cm. Z karty sa odčíta príslušná hodnota cestovného dokladu.

4.  Personifikácia DK – do pamäte karty sa uložia údaje o jej vlastníkovi a vytvorí sa databáza držiteľov kariet. Nahraním údajov na kartu a vytvorením databázy je možné v prípade straty kartu zablokovať.

5.  Pri strate, resp. odcudzení DK túto je potrebné zablokovať u Dopravcu v prepravnej kancelárii (predajné miesto), ktorý DK vydal a následne je potrebné urobiť záverečné vyúčtovanie zostatku max. do 14 dní za manipulačný poplatok.
Manipulačný poplatok Dopravca vyberá pri operáciách :

a) prenos finančného zostatku (mimo uznaných reklamácií),
b) zmena dátumu platnosti zľavy,
c) iná zmena požadovaná držiteľom.

6.  Predpredajné pracovisko slúži na predaj personifikovaných DK, nahranie vkladu (elektronickej peňaženky) do pamäte karty.

7.  Platnosť DK je možné skontrolovať aj počas jazdy vo vozidle prenosným revízorským čítacím zariadením.

8.  DK slúži ako :

a)  Elektronická peňaženka – Na karte je nahraná finančná čiastka, z ktorej sa pri každej jazde odpočíta cena cestovného dokladu. Na kartu je možné zakúpiť cestovný doklad aj pre spolucestujúceho. Peňažný zostatok na karte je zobrazený na termináli (čítacom zariadení). V prípade terminálu s tlačiarňou sú cena cestovného a zostatok na karte vytlačené aj na každom vydanom cestovnom doklade. Elektronickú peňaženku je možné doplniť o zadanú finančnú hodnotu a ďalej používať.

b)  Doklad na preukazovaní nároku na osobitné cestovné  v elektronickej podobe.

9.  Elektronický systém ponúka možnosť vzájomného zúčtovania medzi viacerými užívateľmi systému. Je možné, aby cestujúci s jednou DK mohol cestovať u viacerých dopravcov, ktorí si vzájomne preúčtujú tržby (clearing).

10.  DK môže obsahovať nasledovné informácie pre použitie v doprave :

    • elektronický kredit na platbu za prepravu,
    • typ karty.

11. Elektronický kredit sa dá na DK naplniť u všetkých účastníkov systému. Túto operáciu možno uskutočniť na všetkých pracoviskách a v autobusoch podľa pravidiel uvedených v ich prepravných podmienkach.

12. U osôb spĺňajúcich podmienky na uplatnenie nároku na osobitné cestovné je potrebná aj fotografia (2,5 x 3 cm), alebo minimálne zosnímanie a vytvorenie digitálnej fotografie pri osobnej návšteve Prepravnej kancelárie a žiadosť, ktorá musí byť potvrdená školou.

13. Pre použitie DK v spoločnostiach SAD je potrebné, aby DK obsahovala meno, priezvisko a dátum narodenia pre potreby vizuálnej kontroly.

14. Nefunkčnú DK je potrebné reklamovať priamo v dopravnej spoločnosti, ktorá DK vydala. V prípade, že kartu vydala univerzita, reklamácia sa uskutoční na vyhradenom pracovisku univerzity.

15. Reklamáciu DK je možné si uplatniť do dvoch rokov od jej vydania. Dopravca reklamáciu uzná, len ak je nefunkčná a nie je mechanicky, alebo inak poškodená držiteľom.

16. Po uplynutí 12 mesiacov od dátumu skončenia platnosti dopravnej karty účtuje dopravca poplatok za správu vkladu 3,00 € ročne, resp. do výšky vkladu, ktorý je nižší ako 3,00 €.Čl. 16
Vrátenie cestovného


1. Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku, alebo ak sa preprava na ňom preruší, alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným dokladom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky Dopravcu. Ak to nie je možné v ten istý deň, cestujúci má právo na bezplatnú prepravu späť do východiskovej zastávky a vrátenie cestovného podľa odseku 4.

2. V diaľkovej autobusovej doprave vodič má právo vrátiť cestujúcemu rozdiel cestovného za neprecestovaný úsek (pri poruche, ak Dopravca nezabezpečí prepravu náhradným spojom, alebo zabezpečil prepravu náhradným spojom so značným oneskorením), ak o to cestujúci požiada a to na základe odobratia vydaného cestovného dokladu. Na rube CD vodič vyznačí výšku vrátenej čiastky, opatrenej podpisom cestujúceho. Táto podmienka platí, ak cestujúci nemá možnosť si rozdiel cestovného vyzdvihnúť u Dopravcu v prepravnej kancelárii.

3. Oprávnenie podľa odseku 1 môže cestujúci využiť len v deň, na ktorý bol cestovný doklad vydaný. Ak sa cestujúci nemôže do cieľovej , prípadne späť do východiskovej zastávky prepraviť v tento deň, je povinný si vyžiadať o tom písomné potvrdenie Dopravcu, ktoré ho oprávňuje na bezplatnú prepravu ešte nasledujúci deň.

4. Cestujúci, ktorý sa pri znemožnení dokončenia začatej cesty prepravil späť do východiskovej zastávky podľa odseku 1 alebo 3, má právo len na vrátenie zaplateného cestovného. Ak sa cestujúci v takomto prípade neprepraví do východiskovej zastávky, má právo na vrátenie rozdielu medzi zaplateným cestovným a cestovným za prejdený úsek medzi východiskovou zastávkou a zastávkou, kde sa cesta znemožnila, prípadne poslednou prejdenou zastávkou.

5. Cestujúci s platným cestovným dokladom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného aj vtedy, ak upustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku, alebo došlo k meškaniu spoja v DAD dlhšie ako 90 minút, alebo ak sa cestujúcemu s platnou miestenkou nezabezpečilo vo vozidle miesto na sedenie, hoci bol pripravený na prepravu včas. V takom prípade sa storno poplatok, manipulačný poplatok a náklady poštovného cestujúcemu neúčtujú.

6. Nevykonanie prepravy, oneskorený odjazd autobusu, meškanie spoja a strata prípoja – nevzniká cestujúcemu nárok na náhradu škody.

7. Za CD na jednotlivú cestu zakúpený v predpredajných miestach v systéme AMS, Dopravca vráti cestovné po odpočítaní storno poplatku na CL a manipulačného poplatku, to však len vtedy, ak cestujúci vráti CD pred odchodom príslušného spoja a to najneskôr 30 minút pred jeho odchodom a to počas pracovnej doby prepravnej kancelárie, resp. postupuje podľa bodu 9.

8. Za CD na jednotlivú cestu zakúpený mimo systému AMS, cestujúci si môže nárokovať vrátenie cestovného priamo u Dopravcu znížené o storno poplatok a manipulačný poplatok za podmienok uvedených v bode 9.

Storno poplatok činí  :
    • 50 % z ceny jednorázového cestovného dokladu, ak cestujúci vráti cestovný doklad s miestenkou menej ako 30 minút pred odchodom, alebo po odchode príslušného spoja,
    • 20 % z ceny jednorázového cestovného dokladu, ak cestujúci vráti cestovný doklad s miestenkou 30 minút až 48 hodín pred odchodom príslušného spoja
    • 10 % z ceny jednorázového cestovného dokladu, ak cestujúci vráti cestovný doklad s miestenkou 48 hodín a viac hodín pred odchodom príslušného spoja.

9. Vrátenie cestovného je možné v ktorejkoľvek kancelárii AMS, pokiaľ bol CD zakúpený v systéme, alebo v mieste, kde bol zakúpený v čase prevádzkových hodín za príslušný poplatok. V prípade, že cestujúcemu nebude možné vrátiť cestovné z dôvodu neprevádzkovania kancelárie, môže si nárokovať vrátenie cestovného priamo u dopravcu za podmienok :
    •   podať písomnú žiadosť o vrátenie cestovného,
    •   musí preukázať úmysel, resp. dôvod vrátenia a to pred odchodom spoja - overený cestovný doklad potvrdený vodičom (podpisom vodiča), v prípade ak to nie je možné vykonať z iných dôvodov, tieto dôveryhodným dokladom musí zdôvodniť v žiadosti,
    •   cena za miestenku sa nevracia a z ceny cestovného sa odpočíta storno poplatok a pomerná časť DPH. Pri vrátení cestovného poštou sa odpočítajú aj ďalšie vzniknuté náklady.
Vrátenie cestovného je možné u Dopravcu žiadať do 1 mesiaca po dátume platnosti cestovného dokladu.

10. Sumu zaplatenú za miestenku, v prípade povinne miestenkového spoja, Dopravca nevracia.

11. Vo výnimočných prípadoch, napr. náhle ochorenie, úmrtie a pod. je možné vrátiť cestovné na písomnú žiadosť do 2 mesiacov po dátume platnosti CL s doložením vierohodného dokladu Dopravcovi ktorý overí vierohodnosť dokladov a rozhodne o výške vrátenia cestovného, resp. o výške stornopoplatku.

12. Dopravca je povinný po obdržaní a preskúmaní predložených dokladov, vrátenie cestovného, alebo jeho zvyšku realizovať do 14 kalendárnych dní.

13. Dopravca nevracia cestovné v prípade meškania spoja, ak :

a)  príčinou boli faktory, ktoré spoločnosť napriek snahe nemohla ovplyvniť (štrajky, prírodné katastrofy),
b)  dopravné obmedzenia,
c)  meškanie zaviní tretia strana a Dopravca mu nemôže zabrániť.

14. Dopravca nevracia cestovné aj v prípade, ak bol na vine cestujúci (čakanie na nesprávnom nástupišti, vylúčenie z prepravy).


Čl. 17
Osobitné ustanovenia
pre mestskú autobusovú dopravu (MAD)


1. Pre mestskú autobusovú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov a statí primerane, pokiaľ v tomto ustanovení nie je stanovené inak.

2. V MAD dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb nastúpením do autobusu a zakúpením si cestovného dokladu.

3. S cestujúcimi sa prepravuje príručná batožina bezplatne ostatná batožina za poplatok.

4. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť a vystúpiť len s vedomím vodiča. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík, vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov, pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú.

5. Cestujúci je povinný nastúpiť alebo vystúpiť s kočíkom tými dvermi, ktoré určí vodič, alebo ktoré sú pre nakladanie (vykladanie) kočíka osobitne označené, kočík je povinný umiestniť vo vozidle podľa pokynu vodiča, alebo v tej časti vozidla, ktorá je na prepravu kočíkov vyhradená.

6. Cestujúci so psom bez schránky a s ochranným náhubkom môže nastúpiť len s vedomím vodiča, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže vodič povoliť prepravu psa každej veľkosti. V jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes, toto obmedzenie neplatí, ak ide o dvoch psov, ktorí sú sprievodcovia držiteľov preukazov ŤZP – S.

7. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke, a ak vozidlo nie je v pohybe. Ak ide o zastávku, kde sa vozidlo zastavuje len na znamenie, cestujúci, ktorý chce nastúpiť, musí byť v priestore zastávky a dať vodičovi vozidla včas znamenie zdvihnutím ruky, cestujúci, ktorý chce na takejto zastávke vystúpiť, musí o tom včas upovedomiť vodiča vhodným spôsobom.

8. Nastupovať a vystupovať sa smie len tými dverami, ktoré sú určené na nastupovanie alebo vystupovanie. Vo dverách vozidla, ktoré možno použiť na nastupovanie i vystupovanie, vystupujúci cestujúci majú prednosť. Cestujúci, ktorí stoja vo vozidle, sú povinní sa za jazdy držať.

9. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn vodiča z vozidla vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas nastúpiť.


Čl. 18
Osobitné ustanovenia
pre diaľkovú  vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu (DAD-V, DAD-M)


1.  Pre DAD-V  a  DAD-M  platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku, resp. v cestovnom poriadku nie je stanovené inak.

2. Cestovný lístok s miestenkou si cestujúci môže kúpiť v prepravnej kancelárii Dopravcu a v sieti miestenkových pokladní na Slovensku a v zahraničí a vo vybraných kanceláriách Dopravcu. Cestovné na území SR sa platí v „€“, na území iných štátov v príslušnej mene štátu, na ktorého území sa autobusová zastávka , resp. pokladňa nachádza.

3. V medzinárodnej preprave je možnosť zakúpenia cestovného dokladu, ktorý je vystavený na meno cestujúceho. Tento CD je neprenosný a platí pre jednotlivú cestu pre cestovný úsek a pre spoj, pre ktorý ho vodič alebo prepravná kancelária Dopravcu vystavila. Taktiež je možné si zakúpiť aj tzv. otvorené (OPEN) cestovné doklady, ktorých platnosť je 6 mesiacov. Informácie o používaní OPEN CD podá Dopravca.

4. Príručná batožina sa prepravuje zdarma.

5. Je dovolené prepravovať najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina, resp. extra batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore za zvýšený poplatok.

6. Každý kus batožiny musí byť vybavený identifikačným štítkom s menom a adresou majiteľa.

7. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom. Za dodržanie týchto predpisov je zodpovedný cestujúci.

8. Cenné predmety, šperky, resp. finančné čiastky sa prepravujú v priestore pre cestujúcich, za prepravu ktorých zodpovedá osobne cestujúci. Ostatná batožina sa prepravuje vo vyhradenom priestore pre batožiny.

9. Cestujúci musí mať pri prezentácii a počas cesty platný Cestovný pas, resp. kde to postačuje, Občiansky preukaz a všetky ostatné doklady, ktoré oprávňujú cestujúceho na cestu do príslušnej krajiny.

10.  Dopravca na pravidelnej medzinárodnej autobusovej linke nesmie dopraviť na hraničný prechod cudzinca, ktorý nemá doklady potrebné na vstup.

a)  Za cudzinca sa nepovažuje občan Európskej únie,
b)  Potrebný doklad je Cestovný pas a vízum Slovenskej republiky, alebo Cestovný doklad  s povolením na pobyt. Vízum sa nevyžaduje, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva.

11.  Dopravca ak dopraví cudzinca, ktorý nemá potrebné doklady na vstup na hraničný priechod a ak bol cudzincovi odopretý vstup na územie SR, alebo územie iného štátu pri tranzite, je povinný bezodkladne dopraviť cudzinca späť do štátu, z ktorého bol prepravený, alebo do štátu, ktorý mu vydal cestovný doklad alebo do akéhokoľvek štátu, kde je zabezpečené jeho prijatie.

12.  Ak Dopravca nemôže dopraviť cudzinca späť, je povinný zabezpečiť bezodkladne náhradnú prepravu cudzinca a niesť jej náklad.

13.  Cestujúci môže v mimoriadnych prípadoch, a to len na základe písomného súhlasu Dopravcu a  za základné cestovné vziať so sebou živé spoločenské zviera, ak je uzavreté v klietke, resp. iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Je povinný mať pri sebe všetky potrebné doklady, ktoré si vyžaduje preprava zvierat mimo hranice SR, resp. na jeho území. V prípade kontroly členom osádky (inou kontrolou) je povinný ich predložiť. Dopravca je oprávnený neprijať, resp. vylúčiť z prepravy cestujúceho spolu s živým spoločenským zvieraťom, ak nie je splnená niektorá z predchádzajúcich podmienok, bez nároku na vrátenie cestovného.


Čl. 19
Osobitné ustanovenia
pre osobitnú autobusovú dopravu (OAD)


1.  Pre osobitnú pravidelnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, pokiaľ v tomto článku nie je stanovené inak.

2.  V osobitnej pravidelnej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb nadobudnutím právoplatnosti zmluvy medzi Dopravcom a objednávateľom prepravy.

3.  Osobitnou pravidelnou dopravou sa zabezpečuje preprava osobitných kategórií cestujúcich  s vylúčením ostatných cestujúcich. Osobitná kategória cestujúcich je špecifikovaná v zmluve medzi Dopravcom a objednávateľom.

4.  Od zmluvy o preprave osôb v osobitnej pravidelnej doprave je možné odstúpiť za podmienok stanovených  v zmluve medzi Dopravcom a objednávateľom.

5.  Dopravca je povinný každý autobus na osobitnej pravidelnej doprave označiť tabuľou s názvom „OSOBITNÁ PRAVIDELNÁ DOPRAVA“, prípadne doplnený názvom autobusovej linky resp. názvom objednávateľa prepravy.

6.  Z dôvodu overenia oprávnenosti prepravovať sa v osobitnej pravidelnej doprave je cestujúci na vyzvanie oprávnenej osoby povinný preukázať svoju totožnosť a doklad o tom, že patrí do osobitnej kategórie cestujúcich, pre ktorú je preprava vykonávaná. Spôsob a druh dokladu je stanovený v zmluve medzi Dopravcom a objednávateľom prepravy.

7.  Cestujúci, ktorý sa nepreukáže potrebnými dokladmi, bude z prepravy vylúčený.


Čl. 20
Osobitné ustanovenia
pre príležitostnú autobusovú dopravu
(PRAD-V, PRAD-M)


 1.  Dopravca uzatvorí zmluvu o preprave osôb v príležitostnej autobusovej doprave na základe objednávky objednávateľa, ak to umožňujú jeho prevádzkové možnosti a ak dôjde k dohode vo všetkých ustanoveniach zmluvy. Ustanovenia tohto Prepravného poriadku, v znení zverejnenom na webovom sídle Dopravcu, sa vzťahujú na každú uzavretú zmluvu medzi Dopravcom a objednávateľom.

2.  Zmluvu o preprave osôb uzatvárajú Dopravca a objednávateľ týmito spôsobmi :

a)  podpísaním zmluvného dokumentu označeného ako „Zmluva o preprave osôb“ sú dohodnuté prípadné špecifické podmienky prepravy osôb odchýlne od tohto prepravného poriadku a tarify,

b)  akceptáciou písomnej objednávky (elektronickej objednávky, resp. aj telefonickej objednávky, ak je dôveryhodný objednávateľ) prepravy osôb objednávateľom doručenej Dopravcovi v súlade s týmto Prepravným poriadkom.

3.  Podstatnými náležitosťami zmluvy sú : rozsah prepravy (odkiaľ, kam, počas akej doby a pod.), miesto a čas pristavenia autobusu, cena prepravy a platnosť ceny, prípadne dohoda o zložení primeranej zálohy. Náležitosťami zmluvy sa stanú i osobitné požiadavky objednávateľa v súvislosti s prepravou, v rozsahu, v akom ich Dopravca akceptuje. Zmluva je uzatvorená podpisom zmluvných strán, resp. vykonaním prepravy, ak sa pre zmluvy výslovnou dohodou zmluvných strán nevyžadovala písomná forma.

4.  Zmluvou sa Dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť cestujúcich a ich batožinu do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa Dopravcovi zaväzuje, že on i cestujúci splnia dojednané a prepravným poriadkom ustanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.

5.  Vykonanie dojednanej prepravy :

a)  objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je ako jeho zástupca oprávnený s Dopravcom rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmenu dojednaných podmienok,

b)  objednávateľ pred prepravou je povinný špecifikovať meno, priezvisko a trvalé bydlisko jednotlivých cestujúcich a u osôb mladších ako 18 rokov aj vek jednotlivých cestujúcich.

c)  Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného Dopravcu pritom zodpovedá tak, ako keby prepravu vykonal sám Dopravca,

d)  na plnenie zmluvy o preprave osôb je Dopravca povinný v dohodnutom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. Pri poruche vozidla počas prepravy je Dopravca povinný odstrániť závadu, alebo zabezpečiť náhradné vozidlo,

e)  Dopravcaje povinný vykonať prepravu po trase, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná trasa nedohodla, Dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej trase. Ak na tejto dopravnej trase vznikne prekážka, ktorá bráni jej použitiu, Dopravca pri voľbe náhradnej dopravnej cesty je povinný dodržiavať podmienky predchádzajúcej vety. Toto ustanovenie platí primerane aj pri jazde prázdneho vozidla.

f)   ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v ceste pokračovať za dohodnutých podmienok a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď prepravu nevykonal v dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má Dopravca právo na náhradu, keď objednávateľ mal z takto vykonanej prepravy prospech.

6.  Zmena a zrušenie zmluvy :
Objednávateľ prepravy, alebo ním určený vedúci prepravy, môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, Dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy, alebo iný všeobecný záujem, a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, inak len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy. Zrušiť zmluvu možno dohodou vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy (povolenia, jazdné listy a pod.).

7.  Ak dojednaná preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci prepravy) povinný vykonať sám všetky potrebné opatrenia týkajúce sa cestujúcich. Ak sa konanie týka cestujúcich, vedúci prepravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú súčinnosť.

8.  Vedúci prepravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie ustanovení zákona a prepravného poriadku týkajúcich sa povinností cestujúcich. Je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli po prerušení cesty vždy včas prítomní a pripravení na dohodnutý odchod, resp. určí maximálnu dobu čakania.

9.  Vedúci prepravy zabezpečí, aby cestujúci rešpektovali pokyny vodiča, resp. povereného pracovníka Dopravcu smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti, alebo plynulosti prepravy.

10. Na povinnosti cestujúcich sa primerane používajú ustanovenia tohto Prepravného poriadku, pokiaľ nebolo v zmluve o preprave výslovne dohodnuté niečo iné.

11. Na prepravu batožín a drobných spoločenských zvierat sa primerane používajú ustanovenia tohto Prepravného poriadku.

12. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak :

a)  Dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,

b)  Dopravca pristavil na prepravu autobus so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave,

c)  ak Dopravca nemôže vykonať prepravu, alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú Dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

13. Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak :

a)  objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu dohodnutú v zmluve,

b)  objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci prepravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o preprave a tohto Prepravného poriadku,

c)  ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.

14. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou a doručené najneskôr do 24 hodín od dohodnutého času pre pristavenie autobusu na prepravu.

15. Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila v dôsledku správania sa druhej zmluvnej strany a odstúpenie sama nespôsobila, má nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.

16. Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

17. Ak nebola zmluva o príležitostnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.

18. Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín, je povinná uhradiť druhej strane náklady, ktoré táto preukázateľne vynaložila na plnenie zmluvy.

19. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Dopravcu po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že počet cestujúcich prekračoval počet miest na sedenie dojednaných v zmluve, vedúci prepravy zabezpečí dohodnutý počet cestujúcich, v opačnom prípade, uhradí objednávateľ Dopravcovi všetky vynaložené náklady v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

20. Dopravca je povinný každý autobus v príležitostnej doprave označiť vpredu aj vzadu nápisom „ZÁJAZD“.

21. Z príležitostnej dopravy je vylúčená preprava autobusových zásielok a stojacich cestujúcich.Čl. 21
Nájdené veci


1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu, odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle Dopravcu.

2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, Dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

3. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako 30 dní po ich nájdení, je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie 10,0 €.

4. Veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 3 mesiacov, Dopravca má právo predať. Cena je stanovená komisiou, predaj je vykonaný dražbou. Ak ide o veci nebezpečnej povahy, alebo o veci, ktoré sa rýchlo kazia, Dopravca má právo ich fyzicky znehodnotiť po 48. hodinách odo dňa, kedy boli nájdené. O vykonaní fyzického znehodnotenia, ako aj o vykonaní dražby, je spísaný zápis.

5.  Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, Dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.


Čl. 22
Mimoriadne udalosti počas prepravy


1.  Vodiči autobusu sú v prípade dopravnej nehody, požiaru autobusu, úrazu, náhleho ochorenia cestujúceho, alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy, zdravie cestujúcich, alebo iných osôb povinní :

a)  poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

b)  urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,

c)  urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou,

d)  zdržať sa požitia alkoholického nápoja, alebo použitia omamných a psychotropných látok.

2.  Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať vodičom vozidla pri konaní podľa ods. 1.

3.  Ak cestujúci zistí, že je ohrozená bezpečnosť, život a zdravie cestujúcich, je povinný na túto skutočnosť upozorniť vodiča.

4.  Pri mimoriadnej udalosti je vodič povinný zastaviť vozidlo a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť dopravy na mieste mimoriadnej udalosti.

5.  Vodič je povinný nahlásiť mimoriadnu udalosť bezodkladne Dopravcovi a poskytnúť nevyhnutnú pomoc cestujúcim, postarať sa o ich bezpečnosť, v prípade potreby zabezpečiť príjazd záchrannej zdravotnej služby.

6.  Ak pri mimoriadnej udalosti došlo k úrazu, zraneniu, poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, k škode na vozidle alebo vybavení vozidla, resp. na inom majetku Dopravcu alebo cestujúcich, je dotknutá osoba povinná poskytnúť Dopravcovi všetky údaje potrebné na riadne prešetrenie mimoriadnej udalosti.

7.  Poškodený cestujúci je povinný o vzniku a odhadovanej výške škody bezodkladne informovať vodiča autobusu  a oznámiť mu údaje potrebné na prešetrenie vzniku škody, vrátane rozsahu škody a identifikačných údajov cestujúceho.

8.  Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradnú dopravu do cieľovej zastávky iným vozidlom.


Čl. 23
Reklamácie, škody, sťažnosti, podnety


1.  Práva, ktoré má oprávnený z prepravy, alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť u Dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví, na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim, alebo na veciach , ktoré mal pri sebe. Toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

2.  Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených Dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený :

a)  v pravidelnej preprave osôb cestujúci,
b)  v príležitostnej a osobitnej preprave osôb objednávateľ prepravy.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

3.  Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, Dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje a kópiu zápisu.

4.  Oprávnený musí uplatniť právo u  Dopravcu bez zbytočného odkladu v zmysle Občianskeho zákonníka.

5.  Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v odseku 3., Dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote platí, že reklamácia sa riadne podala.

6.  Za škodu vzniknutú počas prepravy zodpovedá Dopravca v zmysle Občianskeho zákonníka (§ 427 – 431).

7.  Cestujúci je povinný :

a)  preukázať svoju totožnosť,
b)  vzniknutú škodu, jej rozsah okamžite nahlásiť vodičovi, resp. osádke vozidla,
c)  ohlásiť vodičovi, resp. osádke autobusu, že došlo k úrazu počas prepravy.

Nárok na náhradu škody zaniká, ak postihnutý neohlási vznik škody na mieste jej vzniku, alebo po jej zistení písomne nepožiada Dopravcu v lehote do 15 dní.

8.  Vodič, resp. osádka vozidla je povinná bez omeškania oznámiť vznik a rozsah škody Dopravcovi, ktorý bude postupovať v zmysle Občianskeho zákonníka. To isté platí aj v prípadoch vzniku úrazu počas prepravy výlučne autobusmi Dopravcu. V opačnom prípade nesie zodpovednosť za  náhradu škody v plnej výške.

9. Cestujúci predkladá sťažnosť Dopravcovi do 15 dní odo dňa, ako sa služba poskytla, alebo mala poskytnúť. Sťažnosť môže cestujúci podať osobne u Dopravcu, poštou na adrese Dopravcu, alebo e-mailom na adrese sekretariat@sadhe.sk. Dopravca do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti oznámi cestujúcemu, či je jeho sťažnosť opodstatnená, zamietnutá, alebo sa stále posudzuje. Zaslanie konečnej odpovede je Dopravca povinný zaslať do troch mesiacov od doručenia sťažnosti.

     Sťažnosť (reklamácia) musí obsahovať :
    • meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby,
    • názov, sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať,
    • predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha,
    • sťažnosť musí byť podpísaná, ak nie je zasielaná elektronickou poštou.


Čl. 24
Záverečné ustanovenia


1.  Obsah tohto Prepravného poriadku je voči cestujúcim účinný odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Dopravcu a od tohto dňa sa považuje za súčasť návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2.  Všetky zmeny a doplnky Prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia na webovom sídle Dopravcu.

3.  Ak bude Prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, Dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.


Dňom 31.07.2019 končí platnosť Smernice GR  č. 4/2012.

Účinnosť tohto Prepravného poriadku, je od 01.08.2019.

V Humennom dňa 31.07.2019


OBSAH :


Čl. 1
 Úvodné ustanovenia
Čl. 2
 Výklad pojmov
Čl. 3
 Druh prevádzkovanej dopravy a rozsah poskytovaných služieb
Čl. 4
 Zmluva o preprave osôb
Čl. 5
 Povinnosti dopravcu
Čl. 6
 Práva cestujúcich
Čl. 7
 Povinnosti cestujúceho pri preprave
Čl. 8
 Práva osobitnej skupiny cestujúcich
Čl. 9
 Vylúčenie osôb a batožiny z prepravy
Čl.10
 Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu
Čl.11
 Kontrola cestovných dokladov v pravidelnej autobusovej doprave
Čl.12
 Preprava batožiny cestujúceho
Čl.13
 Cestovné doklady, miestenky a DK
Čl.14
 Elektronický cestovný doklad „e-Ticket“
Čl.15
 Systém vybavenia cestujúcich na báze dopravnej karty (DK)
Čl.16
 Vrátenie cestovného
Čl.17
 Osobitné ustanovenia pre mestskú autobusovú dopravu (MAD)
Čl.18
 Osobitné ustanovenia pre diaľkovú vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu
Čl.19
 Osobitné ustanovenia pre osobitnú pravidelnú dopravu (OAD)
Čl.20
 Osobitné ustanovenia pre príležitostnú autobusovú dopravu (PRAD-V, PRAD-M)
Čl.21
 Nájdené veci 
Čl.22
 Mimoriadne udalosti počas prepravy 
Čl.23
 Reklamácie, škody, sťažnosti, podnety 
Čl.24
 Záverečné ustanovenia

SAD Humenné, a.s., so sídlom v Humennom, podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) vydáva tento


PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY


Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je SAD Humenné, a.s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, ktorá podniká v nákladnej cestnej doprave na základe Rozhodnutia č. OU-PO-OCDPK-2016/020221 o udelení povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, vydaného dňa 22.04.2016 Okresným úradom Prešov.

3. Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave.


Článok II.

Druh prevádzkovanej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu.

2. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy :

 • vozové zásielky,

 • kusové zásielky.

3. Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg, alebo bez zreteľa na je hmotnosť :

a) ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,

b) ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,

c) ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.

4. Za dokládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorý by sa inak musela vykonať bez nákladu.


Článok III.

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje tovar (sypké materiály), ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

2. Druh prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku :

 • preprava nákladu,
 • preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

3. Iné prepravy vykonáva na základe podrobných objednávok prepravcov.

4. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, potravín podliehajúcich skaze, nebezpečných vecí a nebezpečných odpadov.


Článok IV.

Veci vylúčené z prepravy


1. Z prepravy sú vylúčené :

a) veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

b) nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR,

c) predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použité, sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,

d) veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

2. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.

3. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.

4. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy, alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok bez toho, aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená, alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych, alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.


Článok V.

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

1. Dopravca, ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy. Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

2. Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením, alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

3. Odosielateľ je povinný zabaliť riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na vozidle.

4. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

5. Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčení z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

6. Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet len vtedy, ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste, alebo vyhotoviť zápis.

7. Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontajnerov a pod.

8. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste, alebo v iných sprievodných dokladoch.

9. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov, alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

10. Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

11. Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradne váženie a pod.), ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve, alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

12. Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

13. Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel, resp. v určitom čase na miesto nakládky, resp. vykládky.

14. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ to dopravca s prepravcom nedohodol inak.

15. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

16. Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia prepravcov pokiaľ nebola z ich prevádzkou zaškolení a s písomným súhlasom prepravcov.

17. Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky.

18. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle, napr. z hľadiska a rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

19. Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu.

20. Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke, alebo prepravovaným nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

21. Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju doprava. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

22. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo je časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán.

23. Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

24. Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje (pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté ináč) čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie tých to prác vrátane vystavenia prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.


Zmluva o preprave veci


Článok VI.

1. Ak si prepravu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave, bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

3. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

4. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

5. Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

6. Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.

7. Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

8. Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa § 765 a nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.


Článok VII.

Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu

1. Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

2. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky e-mailom, faxom, prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

3. Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

4. Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje :

a) obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,

b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

c) miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

d) k je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,

e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia,

f) dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).

5. Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

6. Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

7. Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.

8. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 35.000 € je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.

9. Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

10. Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom :

a) prijatím objednávky,

b) ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,

c) prevzatím zásielky k preprave.

11. Objednávka je prijatá :

a) ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy,

b) okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi ; ak žiada odosielateľ takého potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,

c) započatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

12. Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy zloženie zálohy až do výšky 80 % z dohodnutej ceny, resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

13. Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

14. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

15. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

16. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.


17. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

18. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať.

19. Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.


Článok VIII.

Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a za nedodržanie podmienok prepravy

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

2. Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená :

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) vadou, alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky, vrátane obvyklého úbytku,

c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť (ide tu o prípady vyššej moci, napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.).

3. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku 2. je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

4. Pri strate, alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

5. Pri poškodení, alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase je prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by v tomto čase mala poškodená, alebo znehodnotená zásielka.

6. Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný pri strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky.

7. Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva, zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

8. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne do 3 mesiacov, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.


Článok IX.

Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

2. Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa odst. 1 hradí odosielateľ.

3. O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.

4. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

5. Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu, alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok, alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť. Od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.


Článok X.

Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave

1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ, alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu ich podpisom potvrdiť, alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

3. Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje :

a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu.

c) počet kusov,

d) celkovú hmotnosť zásielky,

e) miesto nakládky a miesto vykládky,

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

g) miesto pre výhrady dopravcu.

4. Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je :

a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.


5. Ak sa nakladá, alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

6. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

7. Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.


Článok XI.

Reklamačné konanie

1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.

2. Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

3. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať, len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.


Článok XII.

Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť

1. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle www.sadhe.sk a je k dispozícii aj v sídle dopravcu.

2. Tento prepravný poriadok je platný od 01.06.2016.

3. Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

4. Objednávateľ prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy o preprave vecí, resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

5. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

6. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.Účinnosť Smernice GR č. 4/2016 je od 01.06.2016V Humennom, dňa 30.05.2016Ing. Jozef Lacký

generálny riaditeľ

Spoločnosť SAD Humenné, a. s., Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO : 36 477 508, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka č. 10235/P (ďalej len „spoločnosť“) ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov, určuje prostriedky a účely spracúvania vašich osobných údajov, ako je uvedené ďalej. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov môžete voči spoločnosti uplatňovať svoje práva uvedené nižšie.

1. Spracúvanie vašich osobných údajov

Vaše údaje spracúvame, ak nám to umožňujú, alebo ukladajú právne predpisy pre dosiahnutie určitého účelu - vydanie Dopravnej karty slúžiacej na úhradu základného, resp. osobitného cestovného z dopravnej karty a Identifikačnej karty na preukazovanie veku v autobusoch. Vaše údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu. Pre tento účel sa spracúvanie údajov vzťahuje na akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií vykonaných na osobných údajoch, alebo súboroch osobných údajov, ako je získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie, využívanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vymazanie alebo zničenie (likvidácia).

2. Čo nás k tomu oprávňuje :

Spracúvanie je nevyhnutná požiadavka na plnenie zmluvy (predzmluvný vzťah), ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

3. Aké údaje používame

Pre účely vydania a používania DK/IK, používame údaje uvedené na karte a to hlavne titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, vlastnoručný podpis a fotografia. K preukázaniu nároku na vystavenie karty sú potrebné ďalšie údaje podľa druhu karty a to v kategórii žiak – študent a dieťa zamestnanca aj potvrdenie o návšteve školy, a ako verifikáciu len k nahliadnutiu OP, resp. CP, a u detí rodný list.

4. Odkiaľ osobné údaje získavame :

Priamo od vás vypísaním tlačiva „Žiadanka o vydanie (zmenu) Dopravnej karty/Identifikačnej karty“, prípadne „Reklamačného listu DK“.

5. Kategórie ďalších osôb, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť :

V odôvodnených prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť verejným inštitúciám, ako sú súdy, alebo orgány činné v trestnom konaní, a to len v zákonom povolenom rozsahu.

6. Doba uchovávania osobných údajov :

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu platnosti DK, t. j. 5 rokov. Osobné údaje IK uchovávame po dobu platnosti IK, t. j. do 6 rokov veku, do 15 rokov veku, do 26 rokov veku a u občanov nad 70 rokov neobmedzene. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie, na základe osobitnej zákonnej povinnosti a to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu na nevyhnutnú dobu z dôvodu vysporiadania finančného zostatku na DK a do ukončenia reklamačného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme chrániť pred poškodením, zničením, stratou, zmenou a neoprávneným prístupom. V rámci spracúvania vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do iného členského štátu EÚ, ani do tretích krajín, mimo územie Európskej únie, či do medzinárodných organizácii.

Upozornenie :

• Pokiaľ s vami naša spoločnosť v minulosti prišla, resp. v budúcnosti príde do kontaktu pri rôznych činnostiach/udalostiach, môže naša spoločnosť spracúvať aj iné údaje, pre iné účely a za iných podmienok.

• Pokiaľ nám to zákon ukladá, vaše osobné údaje archivujeme vo verejnom záujme a používame ich pre štatistické účely.

• Máme oprávnenie ponechať si osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, aj pre ochranu našich práv po dobu nevyhnutnú v zmysle príslušného zákona a len v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň máme povinnosť preukázať, že sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s právnymi predpismi.

7. Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Platné právne predpisy a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, resp. Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. vám zabezpečujú najmä :

a) Právo na prístup

Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať kópiu vašich osobných údajov a tieto informácie : účel spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, predpokladanú dobu uchovania, alebo ak to nie je možné, kritéria na jej určenie.

b) Právo na opravu

Máte právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

c) Právo na výmaz (odvolanie súhlasu)

Môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo sa vaše osobné údaje spracúvali nezákonne. Odvolanie súhlasu je potrebné uskutočniť formou písomnej žiadosti zaslanej na adresu prevádzkovateľa. Ak výmaz odporuje zákonným, alebo obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii, alebo iným zákonne upraveným dôvodom, namiesto vymazania vašich údajov sa môže uskutočniť iba ich zamknutie.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky čl. 18 Nariadenia, resp. čl. 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

e) Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému, avšak len ak je to technicky možné v súlade s čl. 20 Nariadenia.

f) Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.

g) Právo namietať voči spracúvaniu

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ sú spracúvane na základe nášho oprávneného záujmu. Na základe vašej námietky, ak to bude možné, spracúvanie osobných údajov obmedzíme.

h) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením EP a rady EÚ, resp. ochranu osobných údajov na adresu : Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421/2/3231 320

8. Za poskytnutie informácií a v súvislosti s vybavením uplatnenia vašich práv môže spoločnosť SAD Humenné, a. s, požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti, pokiaľ sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené, alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu.

9. Je poskytnutie vašich osobných údajov povinné ?

Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, potom je poskytovanie týchto údajov dobrovoľné. Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov je jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným písomným vyhlásením, ktorým dávate svoj súhlas spoločnosti SAD Humenné, a.s. k spracúvaniu vašich osobných údajov. Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dôsledok odvolania poskytnutých údajov môže mať za následok stratu na využitie služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k uzavretiu a plneniu zmluvy s vami, alebo plneniu iných našich zákonných povinností. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám prevádzkovateľ nemôže DK/IK vydať, resp. riešiť reklamáciu.

Spoločnosť môžete kontaktovať písomne na adrese SAD Humenné, a.s., Fidlikova1, 066 43 Humenné.

Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti SAD Humenné, a. s., môžete kontaktovať na emailovej adrese : gdpr@sadhe.sk.

Vzory, druh a platnosť preukazov na zľavnené cestovné
na linkách prevádzkovaných SAD Humenné, a.s.
a preukazov na preukázanie vekuSmernica GR č. 4/2010 v znení neskorších dodatkov


Čl.1  -   Všeobecná charakteristika


1. SAD Humenné, a.s. ako dopravca na preukazovanie nároku na cestovné z dopravnej karty (ďalej len DK), nároku na osobitné cestovné a nároku na bezplatnú prepravu požaduje a uznáva len tieto doklady (preukazy) :

 • DK ( dopravná karta )
 • Preukaz ISIC
 • IK - SAD (Identifikačná karta)
 • OP (Občiansky preukaz)
 • CP (Cestovný pas)
 • preukaz ŤZP, ŤZP-S
 • preukaz pre rodičov na návštevu detí v zariadeniach
 • preukaz poslanca NR SR, sudcu Ústavného súdu
 • preukaz držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety
 • preukaz PZ (Preukaz zamestnanca)
 • preukaz PRZ (Preukaz rodinného prislušníka)
 • preukaz pre potreby kontroly

2. Nárok na cestovné na základe predložených uvedených dokladov a na výšku cestovného v pravidelnej autobusovej doprave je určený v TARIFE dopravcu

3. Doklady vydané SAD Humenné, a.s. do vydania tejto Smernice sú platné a dopravca ich uznáva až do skončenia platnosti nároku na osobitné cestovné, alebo platnosti DK (nie je potrebná ich výmena) :

Čl.2  -  Dopravné karty


1. Elektronická podoba DK platí aj na linkách iných dopravcov, len ak sú združení v systéme vzájomnej akceptácie vrámci skupiny TRANSCARD, záleží to však na rozhodnutí jednotlivých dopravcov. Aktuálny zoznam členov v systéme je uvedený na stránke www.transcard.sk

2. Akceptovanie vizuálnej podoby DK na preukazanie nároku na osobitné cestovné je na rozhodnutí jednotlivých dopravcov

3. Pri zmene druhu, charakteru DK, alebo zmene nároku na osobitné cestovné je potrebná nová DK

4. Vzory DK vydaných dopravcom :


a) DK – Občianska - na základné cestovné ( čierna DK )

 • doba platnosti DK : 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzené na všetkých linkách
 • použitie : DK je prenosná


b) DK – Žiacka -  0. – 9. ročník ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : od posledného ročníka predškolského veku do ukončenia 9. ročníka (do 31.08.)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná

c) DK – Študentská - študent 1. – 4. ročníka SŠ (SOU 1. – 3. ročník) ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : na jeden školský rok (do 31.08.)
 • doba platnosti : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


d) DK – Študentská - študent prvého až predposledného ročníka VŠ ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : na jeden akademický rok od 1.9. do 31.08. (max do 26. roku veku)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


e) DK – Študentská - študent posledného ročníka VŠ ( červená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : na jeden akademický rok od 1.9. do 30.06. (max do 26. roku veku)
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : DK je neprenosná


f) DK – Dôchodca nad 70 rokov ( biela DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Jednosmerného osobitného cestovného
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách MHD, PAD
 • použitie : DK je neprenosná


g) DK – Preukaz zamestnanca ( PZ ) ( modrá DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Osobitnej tarify
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách dopravcov v zmysle Smernice GR
 • použitie : DK je neprenosná


h) DK – Dieťa zamestnanca ( PZ ) ( žltá DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Osobitnej tarify
 • doba platnosti DK : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách dopravcov v zmysle Smernice GR
 • použitie : DK je neprenosná


i) DK – Preukaz rodinného príslušníka ( PRP ) ( zelená DK )

 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : do doby platnosti Osobitnej tarify
 • doba platnosti : max 5 rokov od vydania
 • rozsah : na linkách dopravcov v zmysle Smernice GR
 • použitie : DK je neprenosná


5. U DK žiak/študent pri predlžovaní elektronickej platnosti je potrebné predĺžiť aj vizuálnu platnosť a to nalepením hologramu (viď vzor).Čl.3  -  Vzory študentských preukazov1. Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC

 • preukaz vydáva združenie CKM SYTS
 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : obvykle od 1.9. (začiatku akademického roka) do 31.08. (konca akademického roka)
 • doba platnosti preukazu : uvedená na preukaze hologramom. Preukaz môže byť vydaný aj po 26 roku veku, dopravca však po tomto termíne neposkytuje zľavu. Platnosť zľavy nieje možné overiť elektronicky
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : preukaz je neprenosný


 • Vizuálna platnosť je vyznačená na zadnej strane karty, nalepenou známkou – označené červeným krúžkom.
 • Ak je na známke uvedené 9/10, karta je platná do 30.9.2010.
 • Vizuálne sa kontroluje platnosť, len ak škola nie je v systéme TRANSCARD.

2. Univerzitná karta študenta ISIC ( študent ) (ISIC – čipová karta)

 • kartu vydáva vysoká škola (je to kombinácia študentského preukazu ISIC, univerzitného preukazu  a čípovej karty – len ak je škola v systéme TRANSCARD). Každá škola má svoju vizualizáciu podoby karty.
 • doba platnosti : obvykle od prvého dňa akademického roka t.j. od 1.9. do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka., platnosť karty musí  byť elektronicky nahratá na karte
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : karta je neprenosná


3. Medzinárodný preukaz študenta ISIC   (EURO < 26)

 • preukaz (čipovú kartu) vydáva  stredná škola
 • vizuál : Dopravca akceptuje preukaz ISIC s aktuálnou fotografiou na prednej strane, na zadnej strane iba hologram a podpis.
 • doba platnosti nároku na osobitné cestovné : od 1.9. (začiatku školského roka) do 31.8. (konca školského roka), dopravca akceptuje iba elektronickú platnosť. V prechodnom období (september) aktuálneho roka sa vizuálna platnosť uvedená na holograme (09/XX) a elektronická platnosť (31.08.) nemusia zhodovať. V takomto prípade dopravca akceptuje vizuálnu platnosť.
 • rozsah : neobmedzene na všetkých linkách
 • použitie : preukaz je neprenosný
 • Elektronickú platnosť je možno overiť v strojčeku, ak je škola zapojená do systému TRANSCARD. Aktuálny zoznam členov v systéme TRANSCARD je uvedený na stránke www.transcard.sk


Čl.4  -  Identifikačná karta


IK (Identifikačná karta)

 • slúži na preukazovanie veku pri nároku na zľavnenú prepravu, resp. osobitnú prepravu v autobusoch dopravcu.
Čl.5  -  Iné preukazy1. Preukaz ŤZP a ŤZP-S

 • slúži na preukazovanie nároku na zľavnené cestovné
2. Preukaz rodičov dieťaťa umiestneného v sociálnom zariadení

 • slúži spolu s OP alebo iným preukazom totožnosti na preukazovanie nároku na zľavu rodičov. Každý vodič nárok na zľavu preukazuje zvlášť3. Preukaz držiteľa Diamantovej Jánskeho plakety

 • slúži na preukazovanie nároku na zľavnené cestovné
Čl.6  -  Preukaz pre potreby kontrol

Táto smernica platí od 01.02.2018.

V Humennom dňa 31.05.2010

 Ing. Jozef Lacký, v.r.
 generálny riaditeľ


DOPRAVNO – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK AUTOBUSOVÝCH STANÍC VT, HE, SK, SPSmernica konateľa č. 4/2023ADS Vranov, s.r.o (v ďalšom texte len „prevádzkovateľ“ ) ako prevádzkovateľ autobusových staníc (v ďalšom texte len „AS“) Vranov n/T , Stropkov, Svidník a autobusových zastávok Humenné, vydáva tento „Dopravno - prevádzkový poriadok“ (v ďalšom texte len „DPP“), ktorým záväzne upravuje najmä pravidlá pre vjazd a pohyb vozidiel a chodcov v areáli uvedených autobusových staníc v súlade s paragrafom 16 ods.1 zákona č. 332/2023 Z.z. o verejnej osobnej doprave v platnom znení.


DPP je záväzný pre všetkých zamestnancov dopravcu a ostatných dopravcov, ktorí sa na uvedených plochách a v priestoroch AS pohybujú alebo využívajú služby v nich poskytované.

1. Riadenie prevádzky AS

Za správnu a bezpečnú dopravno-prevádzkovú činnosť na AS, dodržiavanie určených stanovíšť, odchodov a príchodov na určené nástupištia zodpovedá určený zamestnanec dopravcu. Tento je priamo nadriadený všetkým vodičom, užívateľom AS a ostatnému personálu v službe. Všetci zamestnanci dopravcu, užívatelia uvedených priestorov a plôch a osoby, ktoré sa v uvedených priestoroch nachádzajú, sú povinní rešpektovať pokyny a príkazy zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa AS.

2. Povolenie vjazdu

2.1. Vjazd do priestoru autobusovej stanice je povolený iba :

a) autobusom pravidelných autobusových liniek so schválenou zastávkou na autobusovej stanici na základe platnej uzatvorenej zmluvy o užívaní AS,

b) autobusom zaisťujúcim nepravidelnú osobnú dopravu na základe uzatvorených dohôd medzi dopravcom a prevádzkovateľom AS,

c) vozidlám hasičským, rýchlej lekárskej pomoci, polície pri plnení si služobných povinností, vozidlám technickej obsluhy,

d) všetkým vozidlám dopravcu na zabezpečenie realizácie vlastných podnikateľských aktivít,

e) vozidlám, ktorým bolo pre vjazd na AS udelené povolenie prevádzkovateľom.

2.2. Pri vstupe a výstupe do a z priestorov AS sú inštalované závory so špeciálnou kamerou na snímanie EČV k identifikácii vjazdov a výjazdov vozidiel. Dopravca s povoleným vjazdom preto musí zavčasu aktualizovať zmenu EČV ním prevádzkovaných vozidiel v zmysle Zmluvy o užívaní priestorov AS.

3. Pravidlá prevádzky

3.1. Pri jazde areálom AS sú vodiči všetkých motorových vozidiel povinní dodržiavať :

a) umiestnené dopravné značky,

b) maximálnu povolenú rýchlosť 20 km/h,

c) jazdiť vpravo v jednosmernom režime, pokiaľ tomu nebránia zvláštne okolnosti,

d) podriadiť sa pokynom službukonajúcim zamestnancom prevádzkovateľa.

3.2. Pre pravidelné spoje autobusových liniek sú k nástupu cestujúcich určené jednotlivé stanovištia podľa spracovaného prehľadu s určením smeru a času odchodu konkrétneho spoja, ktoré sú záväzné pre všetkých vodičov zabezpečujúcich pravidelné linky. Trvalé zmeny v organizácii pristavovania na nástupištia vykonáva len určený zamestnanec prevádzkovateľa na základe prevádzkových možností – vyťaženosti konkrétnych stanovíšť.

3.3. Posilové autobusy musia byť vždy pred pristavením v dostatočnom časovom predstihu prejednané so zodpovedným zamestnancom prevádzkovateľa. Tento určí stanovište pre odchod a zabezpečí informovanosť cestujúcej verejnosti.

3.4. Stanovištia smú vodiči používať len v časovo obmedzenom rozsahu, potrebnom na dôsledné vybavenie a nástup cestujúcich. Vodič je v rámci zabezpečenia plynulosti prevádzky povinný opustiť stanovište v čase odchodu spoja podľa platného cestovného poriadku. Autobusy dopravcov, ktorých čas medzi príchodom a odchodom na spoj je väčší ako 30 minút a nemajú povolenie parkovania na AS, musia bezprostredne po vyložení cestujúcich opustiť priestor AS. Na AS sa môžu vrátiť pred pristavením na odchod a to v dobe maximálne prípustnej na pristavenie na spoj.
Maximálne prípustná doba pristavenia vozidla na stanovište pred odchodom na spoj je stanovená:

 • prímestské autobusové linky 5 minút
 • mestské autobusové linky     5 minút
 • diaľkové autobusové linky    10 minút

3.5. Pre výstup cestujúcich zo všetkých končiacich spojov je určené výstupište, prípadne určené stanovište.

4. Pohyb chodcov

Voľný pohyb chodcov v jazdnej dráhe v celom areáli AS je prísne zakázaný. K jednotlivým nástupištiam a stanovištiam je možné chodcom prichádzať a odchádzať len v miestach na to určených a na prechodoch pre chodcov.

5. Parkovanie vozidiel

5.1. V priestoroch AS je povolené parkovať autobusom dopravcu SAD Humenné, a.s. na plochách k tomu určeným. Ostatní dopravcovia môžu na AS parkovať len na základe udeleného povolenia prevádzkovateľa AS. V prípade nepovoleného parkovania vozidla je prevádzkovateľ AS oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom orgánov polície a to všetkými spôsobmi povolenými všeobecne záväznými právnymi predpismi až po odtiahnutie vozidla. Za každé vozidlo zaparkované v rozpore s DPP bude dopravcovi fakturovaná pokuta 50,- EUR za neoprávnené parkovanie. V prípade odtiahnutia vozidla i náklady na odtiahnutie vozidla.

5.2. Vodič je povinný po odstavení vozidla zabezpečiť vozidlo proti odcudzeniu, vykradnutiu a samovoľnému pohybu.
V prípade možného ohrozenia životného prostredia musí vodič bezodkladne vykonať opatrenia na zmiernenie možných následkov. Je prísne zakázané pri čistení vozidla, resp. malých opravách, znečisťovať odstavné a parkovacie plochy. Za porušenie tohto nariadenia bude dopravcovi fakturovaná pokuta.

5.3 Parkovanie osobných motorových vozidiel na základe povolenia je možné len na parkoviskách na tento účel určených.

6. Povinnosti vodičov autobusov

6.1. Vodiči autobusov využívajúci priestory AS sú povinní :

a) rešpektovať zákaz státia na výstupišti, alebo na jednotlivých nástupištiach a príjazdových cestách,

b) pristaviť vozidlo k vykonaniu spoja na stanovište podľa rozpisu v čase podľa platného cestovného poriadku a v zmysle tohto DPP a následne začať vybavovať cestujúcich,

c) pristaviť vozidlo na stanovište vybavené predpísanou smerovou tabuľou v zmysle Vyhlášky č. 124/2012 Z. z,

d) v súlade s ustanovením Zák. č. 8/2009 Z.z. ihneď po pristavení vozidla k vybaveniu cestujúcich zastaviť motor a predhrievacie zariadenie,

e) dodržať čas odchodu spoja z AS v súlade s platným cestovným poriadkom,

f) spolupracovať so zodpovedným zamestnancom vo výpravnej budove pri zabezpečovaní plynulosti prevádzky AS, informovať ho o mimoriadnych udalostiach, ktoré by mohli narušiť chod dopravy, meškaní, alebo vynechaní spoja, podieľať sa na riešení nepravidelností k spokojnosti cestujúcich,

g) v prípade účasti na dopravnej nehode v areáli AS, alebo v prípade úrazu, túto okolnosť ihneď nahlásiť zodpovednému zamestnancovi, pri zachovaní zákonných postupov pri riešení týchto situácií,

h) po ukončení spoja prehliadnuť priestor pre cestujúcich a nájdené predmety neodkladne odovzdať zamestnancovi prevádzkovateľa zabezpečujúcemu chod AS.

6.2. V areáli AS je zakázané :

a) vzájomné predbiehanie,

b) ponechanie odstaveného vozidla s bežiacim motorom a predhrievacím zariadením,

c) zastavovanie v jazdnej dráhe okrem prípadov, ak dá príkaz k zastaveniu zodpovedný zamestnanec alebo kontrolný orgán,

d) zastaviť pre nástup a výstup cestujúcich mimo určených nástupíšť,

e) používanie zvukových signálov,

f) parkovanie, okrem autobusov dopravcu a tých dopravcov, ktorí majú povolenie prevádzkovateľa AS,

g) umývanie vozidiel, vypúšťanie kvapalín z vozidiel a iného komunálneho odpadu, mimo miest na to určených.

7. Informácie pre cestujúcich

7.1. Základnou informáciou pre cestujúcich sú informačné a orientačné tabule, nachádzajúce sa vo výpravnej budove, na ktorých sú uvedené smerovania spojov, čísla stanovíšť a časy odchodov spojov a výpisy z cestovných poriadkov na jednotlivých nástupištiach.

7.2. Doplňujúcu informáciu cestujúci má možnosť získať priamo u zamestnanca dopravcu SAD Humenné, a.s. v jeho  informačnej kancelárii počas zverejneného pracovného času, na telefónnom čísle 057/486 06 651 vo Vranove nad Topľou, 0918 119 400 v Humennom a 054/ 788 1840 vo Svidníku, prípadne na internetovom portáli www.sadhe.sk, alebo www.cp.sk, alebo na email adrese stanice@adsvranov.sk.

7.3. V priestoroch AS, vrátane nástupíšť a tiež v autobusoch, platí zákaz fajčenia, okrem viditeľne označeného a vyhradeného priestoru na fajčenie.

8. Kontrola dodržiavania pravidiel DPP

8.1 Kontrola dodržiavania pravidiel obsiahnutých DPP uskutočňuje a je za ňu zodpovedný službukonajúci poverený zamestnanec.

8.2 Pri výkone kontroly je oprávnený :

 • vydávať záväzné prevádzkové pokyny vodičom všetkých vozidiel v areáli AS,
 • zabezpečiť nápravu v prípade zistenia nesprávneho parkovania, znečistenia, ohrozenia života, resp. porušenia DPP.

9. Prevádzková doba

AS Humenné

 • nástupište nepretržite
 • prepravná kancelária  Po – Pi 7.00 – 15.00 hod.
 • dispečing                     Po - Pi 5.30 – 13.30 hod.

AS Vranov

 • nástupište                      Po – Ne 4.30 – 23.30 hod.
 • prepravná kancelária     Po – Pi 7.00 – 15.00 hod
 • dispečing                        Po - Pi 5.30 – 13.30 hod.
 • čakáreň pre cestujúcich Po – Ne 4.30 – 19.00 hod.

AS Svidník

 • nástupište nepretržite
 • prepravná kancelária     Po, St, Pa  zatvorené, Ut, Št  7.00 – 15.00 hod.
 • dispečing                        Po – Pi 6.00 – 14.00 hod.
 • čakáreň pre cestujúcich Po – Pi 5.00 – 22.00 hod., So, Ne  6.00 – 20.00 hod.

AS Stropkov

 • nástupište nepretržite
 • čakáreň pre cestujúcich Po – Pi 8.00 – 15.00 hod.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Užívanie príjazdových a odjazdových stanovíšť, umožnenie využívania verejných priestorov a parkovanie autobusov je spoplatnené.

10.2. Prevádzkovateľ užívanie priestorov AS a služieb súvisiacich s prepravou realizuje na základe zmluvy podľa § 262 odst. 2 Obch. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorenou s dopravcom.

10.3. Tento DPP AS nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle prevadzkovateľa www.adsvranov.sk.

Účinnost tejto Smernice nastáva dňom 01.01.2024.

Vo Vranove nad Topľou dňa 31.12.2023

Ing. Jozef Lacký
konateľ

Príloha - Cenník č. 1