SAD Humenné a.s. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Diaľková doprava - vnútroštátna

Platné od 18.10.2020

S platnosťou od nedele 18.10.2020 do odvolania autobusová linka nepremáva.

Na vykonanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších zmien a dodatkov a v zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z. a Prepravného poriadku dopravcu je dopravcom vydaná táto


TARIFA
pravidelnej autobusovej prepravy na diaľkových vnútroštátnych linkách (DAD-V)


Smernica GR č. 2/2013


Základné ustanovenia

1. Táto tarifa upravuje sadzby cestovného dopravcu a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožín a živých spoločenských zvierat, ako aj podmienky dopravcu, za ktorých sa sadzby uplatňujú (tarifné podmienky).

2. Táto Tarifa platí na diaľkových vnútroštátnych linkách dopravcu spolu s Prepravným poriadkom dopravcu.

3. Dopravcom podľa tejto Tarify je právnicka osoba SAD Humenné, a. s.  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vo vložke č. 10235/P (ďalej len "Dopravca").

Čl. 1
Druhy cestovného a rozsah bezplatnej prepravy

1. Základné cestovné podľa cenníka č. 1 prílohy je maximálna cena za prepravu osôb, ktoré si neuplatňujú nárok na osobitné cestovné alebo bezplatnú prepravu.

2. Základné cestovné z dopravnej karty (DK) podľa cenníka č.1 prílohy je maximálna cena za prepravu, pričom úhrada cestovného sa vykonáva DK vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE. Pri platbe z DK dopravca poskytuje zľavu 5 % zo Základného cestovného podľa cenníka č.1 prílohy.

3. Osobitné cestovné podľa cenníka č.1 prílohy je maximálna cena za prepravu :

a) detí do dovŕšenia 15. roku veku,

b) žiakov a študentov v dennej forme štúdia do dovŕšenia 26. roku veku,

c) ťažko zdravotne postihnutých osôb, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S,

d) sprievodcu zdravotne ťažko postihnutej osoby, držiteľa preukazu ŤZP-S,

e) rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky.

f) občania nad 70. rokov veku.

4. Osobitné cestovné z dopravnej karty (DK) podľa cenníka č.1 prílohy je maximálna cena za prepravu, a platba prebieha z dopravnej karty (ďalej len DK) vydanej dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE.

5. Bezplatne sa prepravujú :

a) poslanci NR SR a sudcovia Ústavného súdu SR (§ 5 odst. 1 a § 16 odst. 2 zákona č. 120/1993 Z.z.).

b) vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S

c) invalidný vozík pre invalida, ktorý je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP-S, detský kočík pre deti, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S.

6. Sadzby základného cestovného a Osobitného cestovného sú stanovené cenníkmi pre jednotlivé linky, ktoré sú prílohou tejto tarify. Dopravca môže cenníky jednotlivých liniek upravovať zavedením akciových cien, ktoré zverejní ma svojich predajných miestach a internetovej stránke www.sadhe.sk

7. Cenníky sú vydávané na každú linku alebo spoj zvlášť s označením čísla linky, spoja, vymedzenou časovou platnosťou a s vymedzeným okruhom cestujúcich, ktorí majú nárok na osobitné cestovné, prípadne výšku zľavy a nárok na bezplatnú prepravu.

Čl. 2
Výpočet cestovného

1. Cestovné v DAD-V na jednotlivých linkách je cena za prepravu cestujúceho a je stanovená na základe zastávkového cenníka, kilometrického cenníka, víkendového cenníka, alebo ich kombináciou.

Čl. 3
Podmienky uplatňovania Osobitného cestovného

1. Ak je možné súčasne uplatniť Osobitné cestovné z viacerých dôvodov, Osobitné cestovné sa poskytuje len raz a to podľa požiadavky cestujúceho. Združovanie a kombinovanie tohto druhu cestovného nie je povolené.

2. Osobitné cestovné pre deti 

2.1. Deti do dovŕšenia 6 roku veku sa prepravujú za Osobitné cestovné v sprievode dospelej osoby. Dieťa do 6 rokov sa môže prepravovať aj bez sprievodcu, ale len so súhlasom vodiča – na vodičovu zodpovednosť.

2.2. Sprievodca môže doprevádzať aj viacero detí.

2.3. Deti do dovŕšenia 6. roku veku nárok na Osobitné cestovné (prostredníctvom sprievodcu) môžu preukázať tlačivom – Identifikačná karta-IK 6 (bez fotografie), alebo CP.

2.4. Deti po dovŕšení 6. roku veku sa prepravujú za Osobitné cestovné.

2.5. Deti po dovŕšení 6. roku veku až do dovŕšenia 15. roku veku nárok na Osobitné cestovné preukazujú tlačivom – IK 15 (s fotografiou) alebo DK (s fotografiou), alebo CP.

3. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov

3.1. Osobitné cestovné pre žiakov a študentov sa poskytuje :

a) žiakom a študentom základných a stredných škôl podľa Školského zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení,

b) študentom vysokých škôl a fakúlt podľa zák. č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v dennej forme štúdia do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,

c) žiakom a študentom študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za rovnocenné so štúdiom na školách zriadených v Slovenskej republike,

d) deťom a mládeži zo škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť z detských domovov a deti a mládež chronicky choré, ktoré dochádzajú do škôl a školských zariadení,

e) deťom navštevujúcim predškolské zariadenia.

3.2. Osobitné cestovné sa poskytuje žiakom a študentom podľa odseku 1 do dovŕšenia 26. roku veku,

3.3. Osobitné cestovné sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže IK Š (s fotografiou), DK (s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou). Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EMBASE emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami. Osobitné cestovné sa poskytne aj pri preukázaní študentského, resp. univerzitného preukazu ISIC opatreného hologramom platnosti.

3.4. Osobitné cestovné z DK sa poskytne, ak sa žiak (študent) pri nastúpení do autobusu preukáže DK (EM CARD s fotografiou), alebo preukazom ISIC (s fotografiou) združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje aj karty vydané v systéme EM CARD emitované inými dopravnými spoločnosťami, dopravnými podnikmi, univerzitami a vysokými školami združeného v systéme EMBASE. Dopravca akceptuje len karty s nahratou elektronickou platnosťou a úhrada cestovného sa vykonáva z DK. Pri platbe z DK dopravca poskytuje zľavu 5 % z Osobitného cestovného podľa cenníka č. 1 prílohy.

4. Osobitné cestovné pre ťažko zdravotne postihnuté osoby, ich sprievodcov a vodiaceho psa

4.1. Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazov ŤZP a ŤZP-S sa prepravujú za Osobitné cestovné podľa cenníka č. 1 prílohy.

4.2. Držiteľovi preukazu ŤZP–S sa okrem Osobitného cestovného poskytuje zvýhodnená preprava jeho sprievodcu za Osobitné cestovné podľa cenníka č. 1 prílohy.

4.3. Ak zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S sprevádza súčasne sprievodca a vodiaci pes, Osobitné cestovné sa sprievodcovi neposkytuje a vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S  sa prepravuje zdarma.

4.4. Nárok na Osobitné cestovné sa preukazuje preukazom ŤZP alebo ŤZP-S.

5. Osobitné cestovné pre rodičov na návštevu detí zdravotne postihnutých, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych alebo zdravotníckych zariadeniach na území SR

5.1. Rodičia, alebo iní zákonní zástupcovia sa na návštevu dieťaťa telesne, mentálne, zmyslovo postihnutého, alebo chronicky chorého, umiestneného v školských, sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na území Slovenskej republiky prepravujú za Osobitné cestovné.

5.2. Osobitné cestovné sa poskytuje na preukaz vystavený a potvrdený zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené.

5.3. Držiteľ preukazu preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo iným preukazom totožnosti.

5.4. Ak dieťa navštevujú obidvaja rodičia, musí nárok na Osobitné cestovné preukázať každý z rodičov svojim preukazom.

6. Osobitné cestovné pre dôchodcov nad 70 rokov veku

6.1. Nárok na Osobitné cestovné podľa cenníka č.1 preukazujú preukazom totožnosti (Občiansky preukaz, Cestovný pas), alebo preukazom, resp. DK vystavenou dopravcom, alebo iným subjektom združeným v systéme EMBASE.

Čl. 4
Bezplatná preprava

1. Bezplatne sa prepravujú poslanci NR SR., sudcovia Ústavného súdu, vodiaci pes zrakovo postihnutého držiteľa preukazu ŤZP-S, invalidný vozík a detský kočík invalidného dieťaťa.

2. Nárok na bezplatnú prepravu poslanci preukazujú preukazom poslanca NR SR, sudcovia ústavného súdu preukazujú nárok na bezplatnú prepravu preukazom sudcu ÚS SR. Nárok na bezplatnú prepravu vodiaceho psa zrakovo postihnutého, invalidného vozíka a detského kočíka sa preukazuje preukazom ŤZP a ŤZP – S.

Čl. 5
Dovozné

1. Dovozné je úhrada, za ktorú dopravca prepravuje batožiny. Určuje sa podľa hmotnosti, rozmerov za každý jeden kus (zväzok), pri preprave lyží za každý pár, vrátane palíc.

2. Príručná batožina (prepravovaná spolu s cestujúcim v autobuse) sa prepravuje bezplatne.

3. Cestovná batožina sa prepravuje za poplatok (príloha - cenník č. 2).

4. Extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v autobuse za zvýšený poplatok (príloha – cenník č. 2)

5. Cestujúci môže v mimoriadných prípadoch, a to len na základe písomného súhlasu Dopravcu a za základné cestovné vziať so sebou živé spoločenské zviera (podmienky prepravy upravuje Prepravný poriadok)

Čl. 6
Ďalšie úhrady súvisiace s podnikaním dopravcu

1. Cestujúci, ktorý znečistí autobus, zaplatí dopravcovi úhradu vo výške 20 €.

2. Cestujúci, ktorý poškodí autobus, zaplatí dopravcovi takto spôsobenú škodu v plnej výške.

3. Manipulačný poplatok je 1,- €.

4. Cena dopravnej karty (DK) je  5,- €.


Účinnosť tejto Smernice nastáva dňom 01.03.2013

Uvedeným dňom sa ruší  Smernica GR č.:

  • 12/2010 zo dňa 01.10.2010 Tarifa DAD,
  • 1/2011 zo dňa 01.01.2011 Tarifa DAD Bratislava - Svidník,

V Humennom dňa 27.02.2013

 Ing. Jozef Lacký, v.r.
   generálny riaditeľ

Príloha:

Cenník č. 2 - Dovozné /platný od 01.03.2013/

Sadzby dovozného za batožiny na diaľkových vnútroštátnych linkách

Tarifná vzdialenosť Cestovná batožina Extra batožina
Km
1 - 50 0,3 2
51 - 100 0,5 4
nad 100 1 8

(Uvedené ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty)

Predpredajné miesta pre medzinárodné linky

HUMENNÉ
-SAD Humenné, želez. stanica,vestibul
tel.: 0918 119 400
MEDZILABORCE
-INTEGRITY, J.Hrisenko, OD Jednota 
-M-TOUR, G.Kozlayova, Mierova 325
VRANOV n/T.
-SAD Humenné,Autobusová stanica  tel.: 057 / 4860651
SVIDNÍK
-SAD Humenné, Autobusová stanica  tel.: 054 / 788 1840

- a u ďalších obchodných zástupcov na Slovensku v predajnom systéme: